جدول مطالعات کتابخانه

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱ طرح هادی بردسکن درونه مهندسین مشاورشارستان طرح 1370/01/02
۲ طرح هادی بردسکن مظفر آباد علیرضا طاهر رحیمی-هاله واحدیان 1370/10/10
۳ طرح هادی بردسکن عظیم آباد علی اکبر کیوانلو شهرستانکی 1371/01/01
۴ طرح هادی بردسکن باب الحکم یاسوری-فرجی سبکبار 1372/02/02
۵ طرح هادی بردسکن ظاهر آباد لیلی کوچکی 1373/03/03
۶ طرح هادی بردسکن برجک قربانعلی عباس زاده 1374/04/04
۷ طرح هادی بردسکن رکن آباد قربانعلی عباس زاده 1375/05/05
۸ طرح هادی بردسکن حسن آباد لادن اسدی 13 / /
۹ طرح هادی بردسکن کوشه افسانه مجیدی 13 / /
۱۰ طرح هادی بردسکن کبودان افسانه مجیدی 13 / /
۱۱ طرح هادی بردسکن حطیطه مهدیزاده 13 / /
۱۲ طرح هادی بردسکن کلاته نو مهدیزاده 13 / /
۱۳ طرح هادی بردسکن سیف آباد راضیه عاشوری 13 / /
۱۴ طرح هادی بردسکن خرم آباد راضیه عاشوری 13 / /
۱۵ طرح هادی بردسکن اسلام آباد حسین رجبی 13 / /
۱۶ طرح هادی بردسکن کاظم آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۷ طرح هادی بردسکن آبنو-کشمر طرح و پژوهش پاد 86
۱۸ طرح هادی بردسکن بیجورد اعظم مرادی 13 / /
۱۹ طرح هادی بردسکن سیر لیلی کوچکی 13 / /
۲۰ طرح هادی بردسکن ماراندیز لیلی کوچکی 13 / /
۲۱ طرح هادی بردسکن کاسف لیلی کوچکی 13 / /
۲۲ طرح هادی بردسکن محمدآباد لیلی کوچکی 13 / /
۲۳ طرح هادی بردسکن شفیع آباد عبداله دلیل 13 / /
۲۴ طرح هادی تایباد استای مهندسین مشاور شارطرح 13 / /
۲۵ طرح هادی تایباد کاریز سعد آباد ناصر احمدی 13 / /
صفحه ۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۶ طرح هادی تایباد مشهدریزه - 13 / /
۲۷ طرح هادی تایباد فرمان آباد مهندسین مشاور آذرکده توس 13 / /
۲۸ طرح هادی تایباد کرات - 13 / /
۲۹ طرح هادی تایباد همت آباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
۳۰ طرح هادی تایباد آبغه و قلعه نو آبغه محمد فروزانی 82
۳۱ طرح هادی تایباد جوزقان علی اکبر کیوانلوشهرستانی 13 / /
۳۲ طرح هادی تایباد قلعه نو علیا-M عبدله دلیل 13 / /
۳۳ طرح هادی تایباد ارزنه عبداله دلیل 13 / /
۳۴ طرح هادی تایباد کردیان عبداله دلیل 13 / /
۳۵ طرح هادی تایباد تورانه سعیده عادل نیا 13 / /
۳۶ طرح هادی تایباد خیرآباد افسانه مجیدی 13 / /
۳۷ طرح هادی تایباد ارخود افسانه مجیدی 13 / /
۳۸ طرح هادی تایباد شهرک شهید بهشتی علی اکبر عنابستانی 13 / /
۳۹ طرح هادی تایباد پشته قاسم جی واد 13 / /
۴۰ طرح هادی تایباد پلبند و بهلول آباد عبداله دلیل 13 / /
۴۱ طرح هادی تایباد چهاربرخی اکبر برات زاده 13 / /
۴۲ طرح هادی تایباد آویان عزت حسین پور 13 / /
۴۳ طرح هادی تایباد محسن آباد محمد نورالهی 13 / /
۴۴ طرح هادی تایباد حاجی آباد اکبر برات زاده 13 / /
۴۵ طرح هادی تایباد کوه سفید اکرم خراسانی 13 / /
۴۶ طرح هادی تایباد فرزنه کسری گستر توس 13 / /
۴۷ طرح هادی تایباد سوران کسری گستر توس 13 / /
۴۸ طرح هادی تایباد اسد آباد دربند اکبر برات زاده 86
۴۹ طرح هادی تربت جام جنت آباد/ج مهندسین مشاور سازند 13 / /
۵۰ طرح هادی تربت جام کاریز نو(قدیم)روستای نمونه کاریزنو اکبر برات زاده(قدیم)-سامان آفرین طوس(جدید) 89
صفحه ۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۱ طرح هادی تربت جام رباط سمنگان اکبر برات زاده 13 / /
۵۲ طرح هادی تربت جام بزد هاشم جنگی 13 / /
۵۳ طرح هادی تربت جام خیر آباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۴ طرح هادی تربت جام سمیع آباد-شهدآباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۵ طرح هادی تربت جام رحمت آباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۶ طرح هادی تربت جام نیل آباد-M - 13 / /
۵۷ طرح هادی تربت جام محمد آباد آستانه-M - 13 / /
۵۸ طرح هادی تربت جام موسی آباد -M - 13 / /
۵۹ طرح هادی تربت جام بنی تاک (قدیمM)(جدیدM2R) ساج طوس یاران(جدید) 89
۶۰ طرح هادی تربت جام گوش لاغر محبوبه قربانپور 13 / /
۶۱ طرح هادی تربت جام محمود آباد علیا و کلاته مروی فرشاد تاتاری 13 / /
۶۲ طرح هادی تربت جام یاقوتین جدید قاسم جی واد 13 / /
۶۳ طرح هادی تربت جام اسماعیل آبادگرجی فرشاد تاتاری 83
۶۴ طرح هادی تربت جام محمود آباد سفلی اکبر برات زاده 13 / /
۶۵ طرح هادی تربت جام ممیزاب قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۶ طرح هادی تربت جام باغ کشمیر قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۷ طرح هادی تربت جام تیمنک سفلی قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۸ طرح هادی تربت جام چشمه گل آمنه آقا ربیع 13 / /
۶۹ طرح هادی تربت جام قلعه شیر اکبر برات زاده 13 / /
۷۰ طرح هادی تربت جام امغان اکبر برات زاده 13 / /
۷۱ طرح هادی تربت جام قلعه کک اکبر برات زاده 13 / /
۷۲ طرح هادی تربت جام جعفریه بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۷۳ طرح هادی تربت جام رونج اکبر برات زاده 13 / /
۷۴ طرح هادی تربت جام آزاده فاطمه عباس زاده 13 / /
۷۵ طرح هادی تربت جام نعتو اکبر برات زاده 13 / /
صفحه ۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۶ طرح هادی تربت جام کاریز کهندل اکبر برات زاده 13 / /
۷۷ طرح هادی تربت جام محمد آباد وحید فانی 13 / /
۷۸ طرح هادی تربت جام بردو رسا طرح شرق 13 / /
۷۹ طرح هادی تربت جام علی آباد نیره سید کاظمی 13 / /
۸۰ طرح هادی تربت جام سماخون ساباط ساز شرق 13 / /
۸۱ طرح هادی تربت جام یکه پسته نیره سید کاظمی 13 / /
۸۲ طرح هادی تربت جام جنگاه رساطرح شرق 13 / /
۸۳ طرح هادی تربت جام کلاته صوفی ساباط ساز شرق 13 / /
۸۴ طرح هادی تربت جام جعفر آباد ساباط ساز شرق 13 / /
۸۵ طرح هادی تربت جام کلاته بزرگ وحید فانی 13 / /
۸۶ طرح هادی تربت جام حسنک رسا طرح شرق 13 / /
۸۷ طرح هادی تربت جام المجوق سفلی رسا طرح شرق 13 / /
۸۸ طرح هادی تربت جام رباط چراغچی-سیدکاظمی 13 / /
۸۹ طرح هادی تربت جام شهوه علیا کسری گستر توس 13 / /
۹۰ طرح هادی تربت جام لنگر کسری گستر توس 13 / /
۹۱ طرح هادی تربت جام نوده کسری گستر توس 13 / /
۹۲ طرح هادی تربت جام جهان آبادملکی فرحناز اکبراقلی 13 / /
۹۳ طرح هادی تربت جام مومن آباد مومن آبادی 13 / /
۹۴ طرح هادی تربت حیدریه ازغند افسانه مجیدی 13 / /
۹۵ طرح هادی تربت حیدریه رباط سنگ/ج مهندسین مشاور وراز 13 / /
۹۶ طرح هادی تربت حیدریه شادمهر/ج مهندسین مشاور زیست کاوش 13 / /
۹۷ طرح هادی تربت حیدریه زاوه شهر سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۹۸ طرح هادی تربت حیدریه بوری آباد مهندسن مشاور پژوهش و عمران 13 / /
۹۹ طرح هادی تربت حیدریه کاریزک ناگهانی مهندسین مشاور و عمران 13 / /
۱۰۰ طرح هادی تربت حیدریه دولت آباد گروه مهندسین هنر و معمار 13 / /
صفحه ۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۱ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد جهادسازندگی 13 / /
۱۰۲ طرح هادی تربت حیدریه منظر مهندسین مشاور پژوهش و عمران 13 / /
۱۰۳ طرح هادی تربت حیدریه سلطان آباد محمد محمدیان 13 / /
۱۰۴ طرح هادی تربت حیدریه آبرود هاشم مکارم 81
۱۰۵ طرح هادی تربت حیدریه کاریزک خوجوی لیلی کوچکی 13 / /
۱۰۶ طرح هادی تربت حیدریه زرمهر هاشم مکارم 13 / /
۱۰۷ طرح هادی تربت حیدریه صومعه هاشم مکارم 13 / /
۱۰۸ طرح هادی تربت حیدریه آغویه هاشم مکارم 13 / /
۱۰۹ طرح هادی تربت حیدریه ده پایین هاشم مکارم 13 / /
۱۱۰ طرح هادی تربت حیدریه فرزق هاشم مکارم 13 / /
۱۱۱ طرح هادی تربت حیدریه قندشتن هاشم مکارم 13 / /
۱۱۲ طرح هادی تربت حیدریه شهوار ملیحه چراغچی باشی آستانه 13 / /
۱۱۳ طرح هادی تربت حیدریه محمد آباد آستانه-R جهادسازندگی-محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۴ طرح هادی تربت حیدریه رودمعجن-M محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۵ طرح هادی تربت حیدریه مهنه حسن رحمانی 13 / /
۱۱۶ طرح هادی تربت حیدریه کدکن-R جهادسازندگی 13 / /
۱۱۷ طرح هادی تربت حیدریه صفی آباد-M جهادسازندگی 13 / /
۱۱۸ طرح هادی تربت حیدریه جنگل-M جهادسازندگی 13 / /
۱۱۹ طرح هادی تربت حیدریه برس-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۰ طرح هادی تربت حیدریه برس-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۱ طرح هادی تربت حیدریه محمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۲ طرح هادی تربت حیدریه محمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۳ طرح هادی تربت حیدریه چخماق-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۴ طرح هادی تربت حیدریه عبدل آباد-M جهادسازندگی 75
۱۲۵ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد-M جهادسازندگی 13 / /
صفحه ۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۶ طرح هادی تربت حیدریه احمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۷ طرح هادی تربت حیدریه مرغزار فرحناز اکبر اقلی 13 / /
۱۲۸ طرح هادی تربت حیدریه رودخانه عبداله دلیل 13 / /
۱۲۹ طرح هادی تربت حیدریه فهندر هاشم مکار 13 / /
۱۳۰ طرح هادی تربت حیدریه دافی محمد امیر ابراهیمی 13 / /
۱۳۱ طرح هادی تربت حیدریه تلخ بخش محمد امیر ابراهیمی 13 / /
۱۳۲ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نی عبداله دلیل 13 / /
۱۳۳ طرح هادی تربت حیدریه آقا حسن عبداله دلیل 13 / /
۱۳۴ طرح هادی تربت حیدریه حصار عبداله دلیل 13 / /
۱۳۵ طرح هادی تربت حیدریه فخرآباد اعظم ذاکری مقدم 13 / /
۱۳۶ طرح هادی تربت حیدریه گرماب هاشم مکارم 13 / /
۱۳۷ طرح هادی تربت حیدریه سیوکی عبداله دلیل 13 / /
۱۳۸ طرح هادی تربت حیدریه سرکاریز ملیحه چراغچی 13 / /
۱۳۹ طرح هادی تربت حیدریه جوادیه اعظم عشقی 13 / /
۱۴۰ طرح هادی تربت حیدریه دهنو تلخی سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۴۱ طرح هادی تربت حیدریه احمد آباد طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۴۲ طرح هادی تربت حیدریه همت آباد شرکت طرح و پژوهش اعتماد 13 / /
۱۴۳ طرح هادی تربت حیدریه اسفیز فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۴۴ طرح هادی تربت حیدریه حسن آباد شرکت طرح و پژوهش اعتماد 13 / /
۱۴۵ طرح هادی تربت حیدریه نوری شرکت آبادگران سبز طوس 13 / /
۱۴۶ طرح هادی تربت حیدریه کاهیجه طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۴۷ طرح هادی تربت حیدریه رزگ نیره سید کاظمی-ملیحه چراغچی 13 / /
۱۴۸ طرح هادی تربت حیدریه علاقه خدیجه مسعودی 13 / /
۱۴۹ طرح هادی تربت حیدریه رباط میان دشت مهندسین مشاور بام شهر طوس 13 / /
۱۵۰ طرح هادی تربت حیدریه نصرت آباد خدیجه مسعودی 13 / /
صفحه ۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۱ طرح هادی تربت حیدریه کشکک حمیده پور اشرفی 13 / /
۱۵۲ طرح هادی تربت حیدریه اسدیه شرکت بام شهر توس 13 / /
۱۵۳ طرح هادی تربت حیدریه نسر محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۵۴ طرح هادی تربت حیدریه خیر آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۵۵ طرح هادی تربت حیدریه سرگلون سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۵۶ طرح هادی تربت حیدریه عبد آباد سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۵۷ طرح هادی تربت حیدریه سلطان آباد هاله واحدیان 13 / /
۱۵۸ طرح هادی تربت حیدریه فدرد هاله واحدیان 13 / /
۱۵۹ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نو صفی آباد شرکت آمایش گستر توس 13 / /
۱۶۰ طرح هادی تربت حیدریه نصیرآباد طاهره نوائی فیض آبادی 13 / /
۱۶۱ طرح هادی تربت حیدریه چنار اکبر برات زاده 13 / /
۱۶۲ طرح هادی تربت حیدریه شمس آباد اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۱۶۳ طرح هادی تربت حیدریه سربالا محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۶۴ طرح هادی تربت حیدریه گلسرا طاهره نوائی فیض آبادی 13 / /
۱۶۵ طرح هادی تربت حیدریه کامه علیا بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۱۶۶ طرح هادی تربت حیدریه قلعه جوق مهدیزاده 13 / /
۱۶۷ طرح هادی تربت حیدریه اسفیوخ شرکت افریز سازان توس 13 / /
۱۶۸ طرح هادی تربت حیدریه سرهنگ تکتم پیروز 13 / /
۱۶۹ طرح هادی تربت حیدریه سرخ آباد شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۰ طرح هادی تربت حیدریه اومی شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۷۱ طرح هادی تربت حیدریه شاهین علیا اکبر برات زاده 13 / /
۱۷۲ طرح هادی تربت حیدریه جعفرآباد شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۷۳ طرح هادی تربت حیدریه صنوبر نجمه آخرتی 13 / /
۱۷۴ طرح هادی تربت حیدریه دوغشک شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۵ طرح هادی تربت حیدریه احمد آباد خزائی شرکت بام شهر توس 13 / /
صفحه ۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۶ طرح هادی تربت حیدریه گوجی شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۷ طرح هادی تربت حیدریه عنبرسرا شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۸ طرح هادی تربت حیدریه خرم شرکت قریه سازان توس 13 / /
۱۷۹ طرح هادی تربت حیدریه سنگل آباد شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۸۰ طرح هادی تربت حیدریه نوغاب شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۸۱ طرح هادی تربت حیدریه خوشدره شرکت طراحان سیمای اترک 13 / /
۱۸۲ طرح هادی تربت حیدریه علی آباد علیا شرکت طراحان سیمای اترک 13 / /
۱۸۳ طرح هادی تربت حیدریه آلی پانته آنبوی آل آقا 85
۱۸۴ طرح هادی تربت حیدریه بیسقفیزن شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۸۵ طرح هادی تربت حیدریه شهن آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۸۶ طرح هادی تربت حیدریه رقیچه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۸۷ طرح هادی تربت حیدریه کاریز بالا شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۸۸ طرح هادی تربت حیدریه حصاریزدان نیره سید کاظمی 13 / /
۱۸۹ طرح هادی تربت حیدریه ساق عبداله دلیل 13 / /
۱۹۰ طرح هادی رشتخوار مهدی اباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۱ طرح هادی رشتخوار عبس آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۲ طرح هادی رشتخوار سعادت آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۳ طرح هادی رشتخوار عباس آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۴ طرح هادی رشتخوار شعبه حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۹۵ طرح هادی رشتخوار کت افسانه مجیدی 13 / /
۱۹۶ طرح هادی رشتخوار زرقری حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۹۷ طرح هادی رشتخوار علی آباد دامن اکبر برات زاده 13 / /
۱۹۸ طرح هادی رشتخوار ملک آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۹۹ طرح هادی رشتخوار نوق سیدشمس الدین رضوی 13 / /
۲۰۰ طرح هادی رشتخوار روحاباد خدیجه موسوی 13 / /
صفحه ۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۰۱ طرح هادی رشتخوار سعد آباد اکبر قلی زاده 13 / /
۲۰۲ طرح هادی رشتخوار دولت آباد خدیجه مسعودی 13 / /
۲۰۳ طرح هادی رشتخوار فاضلمند خدیجه مسعودی 13 / /
۲۰۴ طرح هادی رشتخوار اکبر آباد نوده کسری گستر توس 13 / /
۲۰۵ طرح هادی رشتخوار قادر آباد کسری گستر توس 13 / /
۲۰۶ طرح هادی رشتخوار حسین آباد کسری گستر توس 13 / /
۲۰۷ طرح هادی رشتخوار براکوه کسری گستر توس 13 / /
۲۰۸ طرح هادی رشتخوار حقن آباد خدیجه مسعودی 13 / /
۲۰۹ طرح هادی رشتخوار جنت آباد عبداله دلیل 13 / /
۲۱۰ طرح هادی چناران مو چنان شهره غدیر زاده 13 / /
۲۱۱ طرح هادی چناران شاه قلی فرحناز اکبرقلی 13 / /
۲۱۲ طرح هادی چناران گوارشک مهندسین مشاور ورزا 13 / /
۲۱۳ طرح هادی چناران کاهو مهندسین مشاورشارستان توس 13 / /
۲۱۴ طرح هادی چناران پس پشته اکبر برات زاده 13 / /
۲۱۵ طرح هادی چناران فتح آباد عطاء اله زعفرانلو 13 / /
۲۱۶ طرح هادی چناران کلو خان عطاءاله زعفرانلو 13 / /
۲۱۷ طرح هادی چناران دوله اکبر برات زاده 13 / /
۲۱۸ طرح هادی چناران زاک افسانه مجیدی 13 / /
۲۱۹ طرح هادی چناران شیرین اکبر برات زاده 13 / /
۲۲۰ طرح هادی چناران نو بهار حمیده پور اشرفی 13 / /
۲۲۱ طرح هادی چناران جغنه حضرتی حمیده پور اشرفی 13 / /
۲۲۲ طرح هادی چناران خواجه جراح حمیده پوراشرفی 13 / /
۲۲۳ طرح هادی چناران خیر آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۲۲۴ طرح هادی چناران جو پایین هاشم مکارم 13 / /
۲۲۵ طرح تفصیلی فریمان حسین آباد رخنه مجتبی کوچک زاده 86
صفحه ۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۲۶ طرح تفصیلی قوچان جوزان علی گران 87
۲۲۷ طرح تفصیلی نیشابور تقی آباد حمید مهدویان 87
۲۲۸ طرح هادی مشهد صیدآباد-M2R احمدآباد پیوه ژن ساباط ساز شرق 87
۲۲۹ طرح هادی مشهد سیج-M2R مرکزی کارده سامان آفرین طوس 87
۲۳۰ طرح هادی مشهد بلغور-M2R مرکزی کارده ساج طوس یاران 86
۲۳۱ طرح هادی مشهد بازمرگی-M2R مرکزی میان ولایت مهندسین مشاور نقشان 87
۲۳۲ طرح هادی مشهد حسین آباد-M2R ساج طوس یاران 86
۲۳۳ طرح هادی مشهد چلقی-M2R رضویه میامی طرح و پژوهش پاد
۲۳۴ طرح هادی مشهد خوش هوا-M2R مرکزی تبادکان طرح و پژوهش پاد
۲۳۵ طرح هادی مشهد خرکت-M2R مرکزی کارده طرح و پژوهش پاد
۲۳۶ طرح هادی مشهد برزش آباد-M2R مرکزی کنویست ساج طوس یاران 86
۲۳۷ طرح هادی مشهد چهچهه-M2R مرکزی میان ولایت طرح و پژوهش پاد 86
۲۳۸ طرح هادی مشهد چایدره مرکزی تبادکان طرح و پژوهش پاد 86
۲۳۹ طرح هادی مشهد پایین ده مرکزی میان ولایت طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۰ طرح هادی مشهد خورسفلی مرکزی تبادکان طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۱ طرح هادی مشهد خیرآباد-M2R مرکزی کنویست سامان آفرین طوس
۲۴۲ طرح هادی مشهد دهشک-M2R مرکزی طوس سامان آفرین طوس
۲۴۳ طرح هادی مشهد برقی-M2R مرکزی تبادکان ساج طوس یاران 86
۲۴۴ طرح هادی مشهد تبادکان مرکزی کنویست لیلی کوچکی 84
۲۴۵ طرح هادی مشهد کال چغوکی-M2R رضویه میامی اترک پویش شرق 86
۲۴۶ طرح هادی مشهد کج اولنگ-M2R احمدآباد پیوه ژن اترک پویش شرق 86
۲۴۷ طرح هادی مشهد برگ مرکزی درزآب شهرتاش پویا 86
۲۴۸ طرح هادی قوچان محمودی-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۹ طرح هادی تربت حیدریه بیدوی طرح مثبت 86
۲۵۰ طرح تفصیلی کلات قلعه نو خواجوی 87
صفحه ۱۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۵۱ طرح تفصیلی نیشابور مرزان کاظم کاووسی نیا 87
۲۵۲ طرح هادی چناران حیطه طلا-M2R آمایش نگار طوس 87
۲۵۳ طرح هادی چناران قشق آباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۵۴ طرح هادی چناران پوشان-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۵۵ طرح هادی چناران بهمن جان علیا-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۵۶ طرح هادی چناران سرک ناصر احمدی
۲۵۷ طرح هادی چناران به آباد ناصر احمدی
۲۵۸ طرح هادی چناران خریج-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۵۹ طرح هادی چناران چمگرد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۶۰ طرح هادی چناران چشمه گیلاس-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۱ طرح هادی چناران آبقد-M2R آمایش نگار طوس 87
۲۶۲ طرح هادی چناران ملی-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۲۶۳ طرح هادی چناران شیخ کانلو-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۲۶۴ طرح هادی چناران بقمچ عنابستانی 85
۲۶۵ طرح هادی کلات چهچهه-M2R ساج طوس یاران 86
۲۶۶ طرح هادی کلات رباط-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۷ طرح هادی کلات تقی آباد-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۸ طرح هادی کلات کرناوه شیرین-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۹ طرح هادی رشتخوار بندازبک-M2R شهرتاش پویا 87
۲۷۰ طرح هادی رشتخوار فاردق-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۱ طرح هادی تربت حیدریه خورشبر محمدرضا قرایی 86
۲۷۲ تربت حیدریه بیدوی طرح مثبت 86
۲۷۳ طرح هادی تربت حیدریه یک لنگی علیا آمایش شرق
۲۷۴ طرح هادی خواف ابراهیمی قریه سازان توس 87
۲۷۵ طرح هادی خواف بنیاباد قریه سازان توس 87
صفحه ۱۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۷۶ طرح هادی خواف چاه گچی قریه سازان توس 87
۲۷۷ طرح هادی خواف قلعه نو-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۸ طرح هادی خواف سراب-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۹ طرح هادی قوچان ینگه قلعه هودانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۸۰ طرح هادی قوچان شورک توپکانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۱ طرح هادی قوچان گل میم-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۲ طرح هادی قوچان نوروزی طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۳ طرح هادی قوچان کچلانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۴ طرح هادی بردسکن علی آبادک مهدیزاده 85
۲۸۵ طرح هادی بردسکن قوژد آباد مهدیزاده 85
۲۸۶ طرح هادی بردسکن نظام آباد سامان آفرین طوس 88
۲۸۷ طرح هادی تایباد فری آباد-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۸۸ طرح هادی تایباد قلعه سرخ-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۸۹ طرح هادی تایباد کافچ-M2R افسانه مجیدی 86
۲۹۰ طرح هادی تایباد جیز آباد مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۱ طرح هادی تربت جام حسن آباد مولوی-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 87
۲۹۲ طرح هادی تربت جام شهرستانک-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۳ طرح هادی تربت حیدریه درخت سنجد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۴ طرح هادی تربت حیدریه بسک-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۵ طرح هادی تربت حیدریه اله آباد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۶ طرح هادی تربت حیدریه غنچی-M2R ساج طوس یاران 87
۲۹۷ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نو-M2R ساج طوس یاران 113
۲۹۸ طرح هادی تربت حیدریه قوزان-M2R ساج طوس یاران 87
۲۹۹ طرح هادی رشتخوار امین آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۳۰۰ طرح هادی رشتخوار کریم آباد-M2R ساج طوس یاران 87
صفحه ۱۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۰۱ طرح هادی چناران چهار مهن-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۲ طرح هادی چناران سیدآباد-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۰۳ طرح هادی چناران محمدآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۴ طرح هادی چناران یورد چوپان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۵ طرح هادی چناران رضاآباد سرهنگ-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۶ طرح هادی درگز حصار امین کدخدایی 86
۳۰۷ طرح هادی درگز رمضان قلعه شهرتاش پویا 87
۳۰۸ طرح هادی سبزوار باغان محبوبه قربانپور 87
۳۰۹ طرح هادی سبزوار کلاته نوبهار محبوبه قربانپور 86
۳۱۰ طرح هادی سبزوار رامشین زورزمند 86
۳۱۱ طرح هادی سبزوار زورزمند غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۲ طرح هادی سبزوار یام-M2R ساج طوس یاران 86
۳۱۳ طرح هادی سبزوار هاشم آباد-M2R ساج طوس یاران 86
۳۱۴ طرح هادی سبزوار محمدآباد غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۵ طرح هادی سبزوار گلشن آباد غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۶ طرح هادی سبزوار کریم آباد رسا طرح شرق 87
۳۱۷ طرح هادی سبزوار گاج رسا طرح شرق 87
۳۱۸ طرح هادی سبزوار شاره رسا طرح شرق 87
۳۱۹ طرح هادی سبزوار روکی-M2R ساج طوس یاران 86
۳۲۰ طرح هادی سبزوار ینگ-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۳۲۱ طرح هادی سبزوار خیرآباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۳۲۲ طرح هادی سبزوار پادر ساباط نقشینه شرق 88
۳۲۳ طرح هادی سبزوار باغ خیرات شهرتاش پویا 87
۳۲۴ طرح هادی سبزوار مسکن حمید داور پناه 87
۳۲۵ طرح هادی سبزوار سامقان-M2R طرح و پژوهش پاد 87
صفحه ۱۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۲۶ طرح هادی سبزوار کلات سادات-M2R ساباط نقشینه طوس 88
۳۲۷ طرح هادی سبزوار دهنه شور-M2R اساس شهر شرق 87
۳۲۸ طرح هادی سبزوار آزاد منجیر شهر تاش پویا 87
۳۲۹ طرح هادی سبزوار شم آباد شهرتاش پویا 87
۳۳۰ طرح تفصیلی فریمان سنگ بست-M ناصر مقدم 83
۳۳۱ طرح هادی فریمان هوس اعظم ذاکری مقدم 85
۳۳۲ طرح هادی فریمان مراغه اعظم ذاکری مقدم 85
۳۳۳ طرح هادی قوچان خلکانلو-M2R طرح مثبت 87
۳۳۴ طرح هادی قوچان چیتگر-M2R طرح مثبت 86
۳۳۵ طرح هادی قوچان بینابید-M2R طرح مثبت 86
۳۳۶ طرح هادی قوچان زوباران-M2R طرح مثبت 87
۳۳۷ طرح هادی قوچان قره شاهوردی-M2R اوت 87
۳۳۸ طرح هادی قوچان خمارتاش طرح مثبت 86
۳۳۹ طرح هادی کاشمر سنجدک موسسه تحقیقاتی آمایش شرق 86
۳۴۰ طرح هادی کاشمر قوژد محمد اسلامی نژاد 87
۳۴۱ طرح هادی کاشمر محمدیه-M2R آمایش نگار طوس 86
۳۴۲ طرح هادی کاشمر کوشه نما-M2R آمایش نگار طوس 86
۳۴۳ طرح هادی کاشمر کلاته پائین دره آمایش نگار طوس 86
۳۴۴ طرح هادی کاشمر قوچ پلنگ طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۵ طرح هادی کاشمر حاجی آباد طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۶ طرح هادی کاشمر تل آباد طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۷ طرح هادی کاشمر فرشه آمایش شرق 86
۳۴۸ طرح هادی کاشمر داغی سامان آفرین طوس 87
۳۴۹ طرح هادی کاشمر تجرود سامان آفرین طوس 87
۳۵۰ طرح هادی کاشمر چلپو سامان آفرین طوس 87
صفحه ۱۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۵۱ طرح هادی کلات حسن آباد لائین نو-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۵۲ طرح هادی گناباد فودنجان-M2R ساج طوس یاران 87
۳۵۳ طرح تفصیلی نیشابور اسلام آباد کاظم کاووسی نیا 87
۳۵۴ طرح تفصیلی نیشابور نوروز آباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۵ طرح تفصیلی نیشابور همت آباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۶ طرح تفصیلی نیشابور اردوغش کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۷ طرح تفصیلی نیشابور نیرآباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۸ طرح تفصیلی نیشابور ادگ کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۹ طرح تفصیلی گناباد حاجی آباد رسا طرح شرق 88
۳۶۰ طرح تفصیلی کاشمر مکی رسا طرح شرق 88
۳۶۱ طرح تفصیلی تربت جام چشمه گل مهدویان 88
۳۶۲ طرح تفصیلی تربت جام خرم آباد مهدویان 88
۳۶۳ طرح تفصیلی تربت جام جعفرآباد مهدویان 88
۳۶۴ طرح هادی مشهد شاهراه-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۶۵ طرح هادی مشهد امرودک-M2R مرکزی درزآب اترک پویش شرق 87
۳۶۶ طرح هادی مشهد درآبد-M2R مرکزی تبادکان ساباط ساز شرق 88
۳۶۷ طرح هادی مشهد آبقد-M2R مرکزی درزآب اترک پویش شرق 87
۳۶۸ طرح هادی مشهد خلق آباد-شایع-شهید کامجو-M2R مرکزی تبتدکان نقشان 86
۳۶۹ طرح هادی مشهد آندرخ-M2R اترک پویش شرق 86
۳۷۰ طرح هادی مشهد آل-M2R مرکزی کارده ساج طوس یاران 87
۳۷۱ طرح هادی مشهد محمدآباد ایلخانی-M2R مرکزی طوس اترک پویش شرق 87
۳۷۲ طرح هادی مشهد شهرآباد-M2R مرکزی کنویست ساباط ساز شرق 88
۳۷۳ طرح هادی مشهد کلاکوب-M2R مرکزی تبادکان بام شهر توس 86
۳۷۴ طرح هادی مشهد جنگ-M2R مرکزی کارده ساج طوس یاران 87
۳۷۵ طرح هادی مشهد هندل آباد مرکزی کنویست بام شهر توس 87
صفحه ۱۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۷۶ طرح هادی مشهد قلعه نو ولی آباد-M2R مرکزی درزآب اترک پویش شرق 87
۳۷۷ طرح هادی مشهد حسن آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۳۷۸ طرح هادی مشهد امرغان طوس-M2R مرکزی طوس ساج طوس یاران 87
۳۷۹ طرح هادی مشهد فریزی مرکزی طوس رسا طرح شرق 87
۳۸۰ طرح هادی مشهد خرابه امین-M2R مرکزی میان ولایت بام شهر توس 86
۳۸۱ طرح هادی مشهد ریحان-M2R مرکزی میان ولایت ساباط نقشینه شرق 88
۳۸۲ طرح هادی مشهد مارشک مرکزی کارده بام شهر توس 86
۳۸۳ طرح هادی مشهد حصار سرخ محبوبه قربانپور 86
۳۸۴ طرح هادی مشهد دزق-M2R مرکزی درزآب بام شهر توس 86
۳۸۵ طرح هادی مشهد ماریان-M2R مرکزی درزآب اترک پویش شرق 87
۳۸۶ طرح هادی مشهد گنبدواز-M2R مرکزی تبادکان بام شهر توس 86
۳۸۷ طرح هادی مشهد زیرکن-M2R مرکزی تبادکان ساج طوس یاران 87
۳۸۸ طرح هادی نیشابور کلاته میدان-M2R اترک پویش شرق 86
۳۸۹ طرح هادی نیشابور گلبوی علیا-M2R علی اکبر فدوی 86
۳۹۰ طرح هادی نیشابور بجنو علیا-M2R ساج طوس یاران 86
۳۹۱ طرح هادی نیشابور فیض آباد-زرنده-ده حلاج-M2R بهاره نیک خلق 87
۳۹۲ طرح هادی نیشابور حسین آباد سامان آفرین طوس 87
۳۹۳ طرح هادی نیشابور معموری-M2R علی اکبر فدوی 87
۳۹۴ طرح هادی نیشابور رهن کاریز-M2R علی اکبر فدوی 86
۳۹۵ طرح هادی نیشابور ینگه قلعه-M2R آمایش نگار توس 86
۳۹۶ طرح هادی نیشابور سرده مهدیزاده 86
۳۹۷ طرح هادی نیشابور عصمت آباد آمایش نگار توس 86
۳۹۸ طرح هادی نیشابور قزل قلعه-M2R آمایش نگار توس 86
۳۹۹ طرح هادی نیشابور جیلو-M2R ساج طوس یاران 86
۴۰۰ طرح هادی نیشابور اسلام آباد عرب-M2R ساج طوس یاران 86
صفحه ۱۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۰۱ طرح هادی نیشابور کلیدر آمایش نگار توس 86
۴۰۲ طرح هادی نیشابور عطائیه رضا دیشیدی 86
۴۰۳ طرح هادی نیشابور سعیدیه-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۴۰۴ طرح هادی نیشابور تلی سامان آفرین توس 87
۴۰۵ طرح هادی نیشابور دستجرد-M2R اترک پویش شرق 86
۴۰۶ طرح هادی نیشابور سخدر-M2R اترک پویش شرق 86
۴۰۷ طرح هادی نیشابور فهنه-M2R مهین اسفراینی 87
۴۰۸ طرح هادی نیشابور اسلام آباد فاطمه عباس زاده 86
۴۰۹ طرح هادی نیشابور ناوشک آمایش نگار طوس 86
۴۱۰ طرح هادی نیشابور شوریاب آمایش نگار طوس 86
۴۱۱ طرح هادی نیشابور گلشن-M2R سامان آفرین طوس 87
۴۱۲ طرح هادی نیشابور کلاته حسن آباد سامان آفرین طوس 87
۴۱۳ طرح هادی نیشابور بقیع-M2R ساج طوس یاران 86
۴۱۴ طرح هادی نیشابور بوژان سیدحسین موسوی 87
۴۱۵ طرح هادی نیشابور دانه کاشفیه-M2R بام شهر توس 87
۴۱۶ نیشابور دیش دیش بام شهر توس 87
۴۱۷ طرح هادی نیشابور دیش دیش-M2R بام شهر توس 87
۴۱۸ طرح هادی نیشابور سوقند-M2R اترک پویش شرق 86
۴۱۹ طرح هادی نیشابور موشان-M2R اترک پویش شرق 86
۴۲۰ طرح هادی نیشابور چکنه علیا-M2R بام شهر توس 87
۴۲۱ طرح هادی نیشابور حصار جوق-M2R ساج طوس یاران 87
۴۲۲ طرح هادی نیشابور شادمیانه-M2R ساج طوس یاران 87
۴۲۳ طرح هادی نیشابور ماروسک شهرتاش پویا 87
۴۲۴ طرح هادی نیشابور تقی آباد اترک پویش شرق 88
۴۲۵ طرح هادی نیشابور جهان آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
صفحه ۱۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۲۶ طرح هادی نیشابور حریم آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۴۲۷ طرح هادی نیشابور بشروی-M2R بام شهر توس 87
۴۲۸ طرح تفصیلی تربت جام امغان مهدویان 88
۴۲۹ طرح تفصیلی بردسکن آبنو کشمر رسا طرح شرق 88
۴۳۰ طرح تفصیلی تربت جام آزاد ده مهدویان 88
۴۳۱ طرح تفصیلی تربت جام قلعه سرخ مهدویان 88
۴۳۲ طرح تفصیلی تربت جام گوش لاغر M مهدویان 88
۴۳۳ طرح تفصیلی تربت جام کلاته بزرگ خواجوی 88
۴۳۴ طرح تفصیلی تربت جام کاریزکهندل خواجوی 88
۴۳۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه دافی مهدویان 88
۴۳۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه فهندر مهدویان 88
۴۳۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه نوغاب مهدویان 88
۴۳۸ طرح تفصیلی نیشابور گرینه صابر کاووسی نیا 88
۴۳۹ طرح تفصیلی نیشابور کوه سخت کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۰ طرح تفصیلی نیشابور چناران صابر کاووسی نیا 88
۴۴۱ طرح تفصیلی نیشابور چاه سالار صابر کاووسی نیا 88
۴۴۲ طرح تفصیلی نیشابور چاه نسر صابر کاووسی نیا 88
۴۴۳ طرح تفصیلی نیشابور ریگی کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۴ طرح تفصیلی نیشابور ینگجه کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۵ طرح تفصیلی سبزوار کسکن صابر کاووسی نیا 88
۴۴۶ طرح تفصیلی سبزوار رباط سرپوش کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۷ طرح هادی نیشابور سعدآباد-M2R اترک پویش شرق 87
۴۴۸ طرح تفصیلی خواف نصرآباد رسا طرح شرق 88
۴۴۹ طرح تفصیلی خواف مژن آباد خواجوی 88
۴۵۰ طرح تفصیلی خواف اسدآباد خواجوی 88
صفحه ۱۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۵۱ طرح تفصیلی سبزوار چرو مهدویان 88
۴۵۲ طرح تفصیلی سبزوار شیرخان مهدویان 88
۴۵۳ طرح تفصیلی سبزوار دارین مهدویان 88
۴۵۴ طرح تفصیلی سبزوار گودآسیا مهدویان 88
۴۵۵ طرح تفصیلی سبزوار یحیی آباد مهدویان 88
۴۵۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه حسن آباد ساباط نقشینه شرق
۴۵۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه دامسک ساباط نقشینه شرق 88
۴۵۸ طرح تفصیلی تربت جام کلاته صوفی خواجوی
۴۵۹ طرح تفصیلی خواف نیازآباد خواجوی 88
۴۶۰ طرح تفصیلی تربت حیدریه سرخ آباد مهدویان 88
۴۶۱ طرح هادی نیشابور حصار سرخ-M2R اترک پویش شرق 87
۴۶۲ طرح هادی نیشابور زاونگ سفلی-M2R آمایش نگار طوس 87
۴۶۳ طرح هادی نیشابور عنبرکه-M2R آمایش نگار طوس 87
۴۶۴ طرح هادی نیشابور کاریز صباح-M2R اترک پویش شرق 87
۴۶۵ طرح هادی قوچان برج زیدانلو مهندسین مشاور اوت 86
۴۶۶ طرح هادی قوچان بش آغاچ-M2R بام شهر توس 87
۴۶۷ طرح هادی قوچان پری آباد-M2R شهرتاش پویا 87
۴۶۸ طرح هادی قوچان بیگلر-M2R شهرتاش پویا 87
۴۶۹ طرح هادی مشهد انداد-M2R مرکزی درزآب بام شهر توس 86
۴۷۰ طرح هادی مشهد سیاسک-M2R مرکزی طوس اساس شهر شرق 88
۴۷۱ طرح هادی سبزوار حسین آباد گنجی-M2R شهرتاش پویا 87
۴۷۲ طرح هادی رشتخوار عشرت آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۴۷۳ طرح تفصیلی تربت حیدریه صنوبر شمخالچیان 88
۴۷۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه فخرآباد شمخالچیان 88
۴۷۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه اسفیوخ شمخالچیان 88
صفحه ۱۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۷۶ طرح تفصیلی کاشمر فرح آباد رسا طرح شرق 88
۴۷۷ طرح تفصیلی سبزوار کروژده قرائی 88
۴۷۸ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد کاظم کاووسی نیا 88
۴۷۹ طرح تفصیلی سبزوار آزادوار قرائی 88
۴۸۰ طرح تفصیلی سبزوار نودهان کاظم کاووسی نیا 88
۴۸۱ طرح تفصیلی سرخس سنگر قرائی 88
۴۸۲ طرح تفصیلی سرخس تام میرزا حسن آباد قرائی 88
۴۸۳ طرح تفصیلی سرخس قوش خزایی قرائی 88
۴۸۴ طرح هادی تربت جام قادر آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۴۸۵ طرح هادی تربت جام میانسرا-M2R بام شهر توس 87
۴۸۶ طرح هادی تربت جام قلعه نو میرزا جعفر-M2R بام شهر توس 87
۴۸۷ طرح هادی تربت جام اسماعیل خان-M2R سامان آفرین طوس 87
۴۸۸ طرح هادی تربت جام یادگار علیا-M2R بام شهر توس 87
۴۸۹ طرح هادی تایباد قلعه نو شاملو شهر تاش پویا 87
۴۹۰ طرح هادی تایباد ارزنچه-M2R شهر تاش پویا 87.
۴۹۱ طرح هادی کلات اقداش-M2R ساج طوس یاران 86
۴۹۲ طرح هادی کلات ایده لیک-M2R اترک پویش شرق 87
۴۹۳ طرح هادی کلات قره تیکان-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۴ طرح هادی کلات احمد آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۵ طرح هادی کلات سیرزار-M2R اترک پویش شرق 87
۴۹۶ طرح هادی کلات خشت نادری-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۷ طرح هادی درگز حسن آباد-M2R شهر تاش پویا 87
۴۹۸ طرح هادی درگز سادات-M2R شهر تاش پویا 87
۴۹۹ طرح هادی درگز سیدها-M2R ساج طوس یاران 87
۵۰۰ طرح هادی درگز دربندی علیا-M2R شهرتاش پویا 87
صفحه ۲۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۰۱ طرح هادی درگز حصار میانکوه-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۵۰۲ طرح هادی نیشابور نجف آباد-M2R آمایش نگار طوس 87
۵۰۳ طرح هادی نیشابور شهرک-M2R اساس شهر شرق 88
۵۰۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه جوادیه شمخالچیان 88
۵۰۵ طرح تفصیلی قوچان کلاته علی زینل خان بلوکی 88
۵۰۶ طرح تفصیلی قوچان ناوخ خان بلوکی 88
۵۰۷ طرح تفصیلی قوچان جعفرآباد شرقی خان بلوکی 88
۵۰۸ طرح تفصیلی سبزوار افچنگ مهدویان 88
۵۰۹ طرح هادی تربت جام قلعه سرخ برات زاده
۵۱۰ طرح تفصیلی فریمان کاریزحاج محمد جان محمودی 88
۵۱۱ طرح تفصیلی فریمان اقر علیا محمودی 88
۵۱۲ طرح تفصیلی درگز یکه باغ محسن محمودی 88
۵۱۳ طرح تفصیلی درگز داغدار محسن محمودی 88
۵۱۴ طرح تفصیلی سبزوار قلعه میدان کاظم کاووسی نیا 88
۵۱۵ طرح تفصیلی کلات آبگرم محسن محمودی 88
۵۱۶ طرح تفصیلی خلیل آباد مهدی آباد صابر کاووسی نیا 89
۵۱۷ طرح تفصیلی خلیل آباد نقاب صابر کاووسی نیا 89
۵۱۸ طرح هادی بردسکن شهرآباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۱۹ طرح هادی سبزوار زعفرانیه-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۰ طرح هادی سبزوار چوبین-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۱ طرح هادی سبزوار کیخسرو-M2R بام شهر توس 88
۵۲۲ طرح هادی سبزوار گرمک-M2R بام شهر توس 88
۵۲۳ طرح هادی سبزوار علی آباد سید رحیم-M2R اساس شهر شرق 88
۵۲۴ طرح هادی نیشابور یک لنگه-M2R شهرتاش پویا 88
۵۲۵ طرح هادی نیشابور رستم آباد-M2R شهرتاش پویا 88
صفحه ۲۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۲۶ طرح هادی سبزوار کوشک باغ-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۷ طرح تفصیلی تربت جام اسماعیل آباد گرجی مهدویان 89
۵۲۸ طرح تفصیلی تربت جام رباط مهدویان 89
۵۲۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه شمس آباد مهدویان 89
۵۳۰ طرح هادی درگز یاقول-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۵۳۱ طرح هادی فریمان آق کمر سفلی-M2R ملیحه چراغچی 88
۵۳۲ طرح تفصیلی فریمان بزجانی محمودی 88
۵۳۳ طرح تفصیلی فریمان باغ سالار محمودی 88
۵۳۴ طرح هادی مشهد ازغد مهدیزاده 85
۵۳۵ طرح هادی گناباد جزین-R مهندسین مشاور وراز 77
۵۳۶ طرح هادی فریمان حسن آباد صوفی اترک پویش شرق 88
۵۳۷ طرح هادی فریمان قلعه سنگی-M2R اترک پویش شرق 88
۵۳۸ طرح هادی فریمان فیض آباد-M2R اترک پویش شرق 88
۵۳۹ طرح هادی درگز گلخندان-M2R شهرتاش پویا
۵۴۰ طرح هادی درگز دربندی سفلی-M2R شهر تاش پویا
۵۴۱ طرح هادی قوچان اسلام آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۵۴۲ طرح هادی قوچان دربندی فیلاب-M2R شهرتاش پویا 88
۵۴۳ طرح هادی قوچان برسلان-M2R بام شهر توس 88
۵۴۴ طرح هادی قوچان قیطاقی-M2R اترک پویش شرق 88
۵۴۵ طرح هادی تایباد خیابان-M2R شهرتاش پویا
۵۴۶ طرح هادی سرخس کچولی جواد فرهادی -
۵۴۷ طرح تفصیلی زاوه مرغزار علیرضا شمخالچیان 89
۵۴۸ طرح تفصیلی زاوه شهن آباد علیرضا شمخالچیان 89
۵۴۹ طرح تفصیلی نیشابور ذمه خواجوی 89
۵۵۰ طرح تفصیلی سبزوار علی آباد کاظم کاووسی نیا 89
صفحه ۲۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۵۱ طرح هادی سرخس آبمال-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۲ طرح هادی سرخس زلوغال-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۳ طرح هادی سرخس چشمه شور-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۴ طرح هادی سرخس کلاته صاحبداد-M2R ملیحه چراغچی 88
۵۵۵ طرح هادی قوچان شورچه-M2R ژیلا کلالی مقدم 87
۵۵۶ طرح هادی قوچان شغل آباد-M2R ژیلا کلالی مقدم 87
۵۵۷ طرح هادی قوچان نیت-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۵۸ طرح هادی قوچان فتح آباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۵۹ طرح هادی تایباد گرازی حمید داورپناه 88
۵۶۰ طرح تفصیلی تربت جام باغ کشمیر محمدعلی نمائی 88
۵۶۱ طرح تفصیلی نیشابور قاسم آباد کاظم کاووسی نیا 89
۵۶۲ طرح تفصیلی نیشابور بازوبند کاظم کاووسی نیا 89
۵۶۳ طرح تفصیلی نیشابور کاریزک کنار کال کاظم کاوسی نیا 89
۵۶۴ طرح تفصیلی گناباد سردق خان بلوکی 89
۵۶۵ طرح تفصیلی تایباد ارخود محمدرضا هاشمی 88
۵۶۶ طرح هادی تربت جام حاجی آباد راضیه عاشوری 88
۵۶۷ طرح هادی تربت جام وکیل آباد پائین جام-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۶۸ طرح هادی تربت جام یادگار سفلی-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۶۹ طرح هادی تربت جام همت آباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۷۰ طرح هادی تربت حیدریه حاجی یار مشاور طرح مثبت 88
۵۷۱ طرح هادی تربت حیدریه عریان مهندسین مشاور طرح مثبت 88
۵۷۲ طرح هادی تربت حیدریه شیرآباد راضیه بهمدی 88
۵۷۳ طرح هادی تربت حیدریه چینگ کلاغ راضیه بهمدی 88
۵۷۴ طرح هادی تربت حیدریه عسگرد رفعت شیبانی زاده 88
۵۷۵ طرح هادی تربت حیدریه کوهی رفعت شیبانی زاده 88
صفحه ۲۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۷۶ طرح هادی تربت حیدریه اسدآباد بام شهر توس 88
۵۷۷ طرح هادی جغتای حجت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۵۷۸ طرح هادی جغتای خلیل آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۵۷۹ طرح هادی جغتای حاجی آباد همایون فرد 88
۵۸۰ طرح هادی جوین دلک آباد همایون فرد 88
۵۸۱ طرح هادی رشتخوار کاظم آباد ملیحه چراغچی 88
۵۸۲ طرح هادی چناران جمع آب رسا طرح شرق 88
۵۸۳ طرح هادی چناران قره کوسه-M2R غلامرضا میری 88
۵۸۴ طرح هادی چناران شلنگرد اکرم خراسانی 88
۵۸۵ طرح هادی چناران کمبلان-آهنگر-جوکال-M2R فاطمه دانشور 88
۵۸۶ طرح هادی چناران تلکی محبوبه آتشی 88
۵۸۷ طرح تفصیلی خلیل آباد جعفرآباد صابر کاووسی نیا 89
۵۸۸ طرح هادی جغتای گفت-M2R بام شهر توس 88
۵۸۹ طرح هادی جغتای حطیطه-M2R اوت 88
۵۹۰ طرح هادی چناران کمال آباد جواد فرهادی 88
۵۹۱ طرح هادی خواف نهور اعظم کرمی 88
۵۹۲ طرح هادی خواف پشت ساباد مژگان شرف زاده 88
۵۹۳ طرح هادی خواف ارزنه مژگان شرف زاده 88
۵۹۴ طرح هادی خواف همزاره حمید داورپناه 88
۵۹۵ طرح هادی سبزوار سوزنده-M2R شهر تاش پویا 88
۵۹۶ طرح هادی سبزوار بادآشیان مشاور طرح مثبت 88
۵۹۷ طرح هادی سبزوار کاشک عالیه شاه حیدری 88
۵۹۸ طرح هادی سبزوار دیوان خوی خدیجه مسعودی 88
۵۹۹ طرح هادی سبزوار برگو خدیجه مسعودی 88
۶۰۰ طرح هادی سبزوار هلاک آباد معصومه گلی نیت 88
صفحه ۲۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۰۱ طرح هادی سبزوار زرقی محبوبه آتشی 88
۶۰۲ طرح هادی سبزوار برزو-M2R مشاور طرح مثبت 88
۶۰۳ طرح هادی محولات عبدل آباد-M2R رسا طرح شرق 88
۶۰۴ طرح هادی محولات شادمهر-M2R ساج طوس یاران 88
۶۰۵ طرح هادی رشتخوار امین آباد ملیحه چراغچی 88
۶۰۶ طرح تفصیلی تایباد اشتیوان خواجوی 89
۶۰۷ طرح تفصیلی تایباد آبنیه خواجوی 89
۶۰۸ طرح هادی درگز بهادر خان-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۰۹ طرح هادی درگز میر قلعه-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۰ طرح هادی درگز شیخوانلو سفلی-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۱ طرح هادی سرخس دق بهلول-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۲ طرح هادی تایباد دهنو حسین رجبی 88
۶۱۳ طرح هادی تایباد دشت آب جواد فرهادی 88
۶۱۴ طرح هادی تایباد کمر سبز جواد فرهادی 88
۶۱۵ طرح تفصیلی تایباد استای محمدرضا هاشمی 88
۶۱۶ طرح تفصیلی سبزوار فیض آباد حامد پورعباس 88
۶۱۷ طرح تفصیلی مشهد خادم آباد محمدرضا هاشمی 88
۶۱۸ طرح هادی قوچان ددانلو-M2R سیمین تقدیسی 86
۶۱۹ طرح هادی مشهد شترک-M2R مرکزی طوس شهرتاش پویا 88
۶۲۰ طرح هادی مشهد قاسم آباد-M2R اساس شهر شرق 88
۶۲۱ طرح هادی مشهد نقاب-M2R مرکزی درزآب غلامرضا میری 88
۶۲۲ طرح هادی مشهد حسن خردو-M2R مرکزی طوس سامان آفرین طوس 88
۶۲۳ طرح هادی مشهد کلاته نوری مرکزی طوس همایون فرد 88
۶۲۴ طرح هادی مشهد نصرآباد-M2R پوران پیشیاره 88
۶۲۵ طرح هادی مشهد گوارشکی مرکزی تبادکان همایون فرد 88
صفحه ۲۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۲۶ طرح هادی طرقبه-شاندیز مایان وسطی بام شهر طوس 88
۶۲۷ طرح هادی نیشابور آهوان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۲۸ طرح هادی نیشابور بیدخان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۲۹ طرح هادی نیشابور دهنو لکزی منصوره غیور مداح 88
۶۳۰ طرح هادی نیشابور حسن آباد سرتپه منصوره غیور مداح 88
۶۳۱ طرح هادی نیشابور علی آباد شهید حمیده ترکمن 88
۶۳۲ طرح هادی نیشابور انجیدن سارا حسینی 88
۶۳۳ طرح هادی نیشابور محمودآباد فضل حمید ترکمن 88
۶۳۴ طرح هادی نیشابور حسن آباد امام جمعه سارا حسینی 88
۶۳۵ طرح هادی درگز دودانلو زینب وزیری 88
۶۳۶ طرح هادی درگز بش دره زارع ابراهیم آباد 88
۶۳۷ طرح هادی فریمان باغ عباس-M2R ساج طوس یاران 88
۶۳۸ طرح هادی فریمان برات آباد معصومه جهانگیری 88
۶۳۹ فریمان کاریز سوخته دولت آباد معصومه گلی نیت 88
۶۴۰ طرح هادی فریمان کاریزسوخته دولت آباد معصومه گلی نیت 88
۶۴۱ طرح هادی فریمان کلاته آخوند راضیه عاشوری 88
۶۴۲ طرح هادی فریمان سنگ بست-M امانی قدیمی
۶۴۳ طرح هادی قوچان نسیم آباد-M2R اساس شهر شرق 88
۶۴۴ طرح هادی قوچان همت آباد چالاکی پوران پیشیاره 88
۶۴۵ طرح هادی قوچان یزدان آباد سفلی-M فاطمه خباز 88
۶۴۶ طرح هادی بجستان منصوری-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۴۷ طرح هادی زاوه میرپسند(شاهسوند)-M2R مهین اسفراینی 88
۶۴۸ طرح تفصیلی محولات دوغ آباد مهدویان 89
۶۴۹ طرح هادی کلات چرم کهنه پژوهشکده سوانح طبیعی 87
۶۵۰ طرح هادی تایباد نقاره خانه حسین رجبی 88
صفحه ۲۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۵۱ طرح هادی نیشابور آق قایه-M2R آمایش نگار طوس 88
۶۵۲ نیشابور شورورز-M اساس شهر شرق 87
۶۵۳ طرح هادی نیشابور نوسرا نومیر-M2R مهدی زارع ابراهیم آبادی 89
۶۵۴ طرح هادی نیشابور شورورز-M2R اساس شهر شرق 87
۶۵۵ طرح هادی تربت جام پالیزک-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۵۶ طرح هادی تربت جام کلاته فاضل-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۵۷ طرح هادی تربت جام حاجی آباد-M2R اوت 87
۶۵۸ طرح هادی تایباد آبخیزه-M2R اترک پویش شرق 88
۶۵۹ طرح هادی تایباد شیزن-M2R اترک پویش شرق 88
۶۶۰ طرح هادی چناران خیرآباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۶۱ طرح هادی مشهد دستگردان-M2R مرکزی کنویست ساباط نقشینه شرق 88
۶۶۲ طرح هادی مشهد نغندر-M مهین اسفراینی 85
۶۶۳ طرح هادی سبزوار سنجرد-M2R اساس شهر شرق 87
۶۶۴ طرح هادی قوچان سالانقوچ-M2R اترک پویش شرق 88
۶۶۵ طرح هادی بردسکن فیروزه علی خادمی 87
۶۶۶ طرح هادی سرخس شورلق اترک پویش شرق 89
۶۶۷ طرح هادی محولات گلستان-M2R رسا طرح شرق 89
۶۶۸ طرح هادی کلات شورستان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۶۹ طرح هادی کلات سینی کهنه سوانح طبیعی 87
۶۷۰ طرح هادی کلات ارچنگان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۷۱ طرح تفصیلی تایباد جوزقان ابراهیم علامتیان
۶۷۲ طرح تفصیلی تربت جام جنت آباد سیدمحسن دادگر
۶۷۳ طرح تفصیلی تربت جام خیرآباد -R حمید مهدویان
۶۷۴ طرح تفصیلی تربت جام کاریز نو -R بنیاد مسکن
۶۷۵ طرح تفصیلی تربت جام رباط سمنگان -R بنیاد مسکن
صفحه ۲۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۷۶ طرح تفصیلی تربت جام قلعه شیر حمید مهدویان
۶۷۷ طرح تفصیلی تربت جام ابدال آباد حمید مهدویان
۶۷۸ طرح تفصیلی تربت جام رونج حمید مهدویان
۶۷۹ طرح تفصیلی تربت جام قلعه کک ساباط ساز شرق
۶۸۰ طرح تفصیلی تربت حیدریه شادمهر بنیاد مسکن
۶۸۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه رباط سنگ مهندسین مشاور وراز
۶۸۲ طرح تفصیلی تربت حیدریه زاوه ناصر احمدی
۶۸۳ طرح تفصیلی تربت حیدریه سلطان آباد رخ حمید مهدویان
۶۸۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه دولت آباد دادگر-بشیری
۶۸۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه کاریزک مهندسین مشاور پژوهش وعمران
۶۸۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه بوری آباد مهندسین مشاور پژوهش و عمران
۶۸۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه منظر مهندسین مشاور پژوهش و عمران
۶۸۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه زرمهر حمید مهدویان
۶۸۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه آغویه حمید مهدویان
۶۹۰ طرح تفصیلی تربت حیدریه صومعه حمید مهدویان
۶۹۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه رودخانه مهندسان مشاور اوت
۶۹۲ طرح تفصیلی تربت حیدریه تلخ بخش علیرضاشمخالچیان
۶۹۳ طرح تفصیلی تربت حیدریه همت آباد علیرضا شمخالچیان
۶۹۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه آبرود علیرضا شمخالچیان
۶۹۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه سربالا قرائی
۶۹۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه سیوکی علیرضا شمخالچیان
۶۹۷ طرح تفصیلی چناران دوله حمید مهدویان
۶۹۸ طرح تفصیلی چناران جو پایین حمید مهدویان
۶۹۹ طرح تفصیلی چناران شاه تقی حمید مهدویان
۷۰۰ طرح تفصیلی چناران قره جنگل محمد جوانبخت
صفحه ۲۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۰۱ طرح تفصیلی چناران نوبهار حمید مهدویان
۷۰۲ طرح تفصیلی چناران جغنه حضرتی حمید مهدویان
۷۰۳ طرح تفصیلی چناران گوارشک امین الرعایانی
۷۰۴ طرح تفصیلی چناران نومهن حمید مهدویان
۷۰۵ طرح تفصیلی چناران دهنه اخلمد حمید مهدویان
۷۰۶ طرح تفصیلی چناران فتح آباد حمید مهدویان
۷۰۷ طرح تفصیلی چناران خواجه جراح حمید مهدویان
۷۰۸ طرح تفصیلی چناران شیرین حمید مهدویان
۷۰۹ طرح تفصیلی چناران پس پشته حمید مهدویان
۷۱۰ طرح تفصیلی خواف سده محمود جوانبخت
۷۱۱ طرح تفصیلی خواف قاسم آباد -R جهاد سازندگی
۷۱۲ طرح تفصیلی خواف خلط آباد غفوریان
۷۱۳ طرح تفصیلی خواف چاه گچی غفوریان
۷۱۴ طرح تفصیلی خواف تیزاب قرایی
۷۱۵ طرح تفصیلی خواف سیجاوند قرایی
۷۱۶ طرح تفصیلی درگز چاپشلو مشاور رسم
۷۱۷ طرح تفصیلی درگز جشن آباد حمید مهدویان
۷۱۸ طرح تفصیلی درگز برج قلعه-M حمید مهدویان
۷۱۹ طرح تفصیلی درگز لایین نو حسن آباد جهاد سازندگی
۷۲۰ طرح تفصیلی سبزوار رازی مهندسین مشاور وراز
۷۲۱ طرح تفصیلی سبزوار ایزی-M دانشور نیا
۷۲۲ طرح تفصیلی سبزوار چشام بابک کریم پور
۷۲۳ طرح تفصیلی سبزوار حکم آباد-M سیدمحسن دادگر
۷۲۴ طرح تفصیلی سبزوار مزینان دانشور نیا
۷۲۵ طرح تفصیلی سبزوار مشکان ناصر احمدی
صفحه ۲۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۲۶ طرح تفصیلی سبزوار ششتمد-M دادگر-شبیری
۷۲۷ طرح تفصیلی سبزوار سلطان آباد ناصر احمدی
۷۲۸ طرح تفصیلی سبزوار خسروجرد بنیاد مسکن
۷۲۹ طرح تفصیلی سبزوار انداده حمید مهدویان
۷۳۰ طرح تفصیلی سبزوار نامن حمید مهدویان
۷۳۱ طرح تفصیلی سبزوار فراشیان حمید مهدویان
۷۳۲ طرح تفصیلی سبزوار کیدوز ریحانه سلطانی
۷۳۳ طرح تفصیلی سبزوار ریوند بنیاد مسکن خراسان
۷۳۴ طرح تفصیلی سبزوار نوده انقلاب محمدرضا وحیدی
۷۳۵ طرح تفصیلی سبزوار برغمد حمید مهدویان
۷۳۶ طرح تفصیلی سبزوار رباط جز گروه مهندسین آژند
۷۳۷ طرح تفصیلی سبزوار آبارش جهاد سازندگی 78
۷۳۸ طرح تفصیلی سبزوار تندک حمید مهدویان
۷۳۹ طرح تفصیلی سبزوار فشانجرد حمید مهدویان
۷۴۰ طرح تفصیلی سبزوار گوری گوری
۷۴۱ طرح تفصیلی سبزوار فسنقر حمید مهدویان
۷۴۲ طرح تفصیلی سبزوار راه چمن محسن محمودی
۷۴۳ طرح تفصیلی سبزوار ملوند محسن محمودی
۷۴۴ طرح تفصیلی سبزوار دولت آباد محسن محمودی
۷۴۵ طرح تفصیلی سبزوار حارث آباد محسن محمودی
۷۴۶ طرح تفصیلی سرخس چکودر علی اکبر عنابستانی
۷۴۷ طرح تفصیلی سرخس گنبدلی ناصر احمدی
۷۴۸ طرح تفصیلی سرخس پسکمر ابوالفضل حجت پناه
۷۴۹ طرح تفصیلی فردوس برون مهندسین مشاور وراز
۷۵۰ طرح تفصیلی فردوس مصعبی ناصر احمدی
صفحه ۳۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۵۱ طرح تفصیلی فریمان فرهاد گرد-R بنیاد مسکن
۷۵۲ طرح تفصیلی قوچان تیتکانلو جهاد سازندگی
۷۵۳ طرح تفصیلی قوچان مزرج ناصر احمدی
۷۵۴ طرح تفصیلی قوچان شهر کهنه محمود ضیاء
۷۵۵ طرح تفصیلی قوچان مایوان-R دادگر-شبیری
۷۵۶ طرح تفصیلی قوچان آلماجق ناصر احمدی
۷۵۷ طرح تفصیلی قوچان امام قلی حمید مهدویان
۷۵۸ طرح تفصیلی قوچان قاسم آباد حسن شریعتی
۷۵۹ طرح تفصیلی قوچان قاچکانلو گران
۷۶۰ طرح تفصیلی قوچان داغیان گران
۷۶۱ طرح تفصیلی قوچان رهورد قرایی
۷۶۲ طرح تفصیلی کاشمر اوندر حمید مهدویان
۷۶۳ طرح تفصیلی کاشمر جابوز حمید مهدویان
۷۶۴ طرح تفصیلی کاشمر شهرآباد-R سیدولی مجید زاده
۷۶۵ طرح تفصیلی کلات قلیچ آباد محسن محمودی
۷۶۶ طرح تفصیلی کلات سررود حمید مهدویان
۷۶۷ طرح تفصیلی گناباد زین آباد نوید نقوی آزاد
۷۶۸ طرح تفصیلی گناباد سنو نوید نقوی آزاد
۷۶۹ طرح تفصیلی گناباد قوژد مهندسین مشاور وراز
۷۷۰ طرح تفصیلی گناباد کلات -R بنیاد مسکن
۷۷۱ طرح تفصیلی مشهد جیم آباد رضویه میامی بنیاد مسکن خراسان
۷۷۲ طرح تفصیلی مشهد آبروان بنیاد مسکن خراسان 78
۷۷۳ طرح تفصیلی مشهد ملک آباد بنیاد مسکن خراسان
۷۷۴ طرح تفصیلی مشهد سرو آباد حمید مهدویان
۷۷۵ طرح تفصیلی مشهد زوسفلی محمدیوسف بلوری
صفحه ۳۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۷۶ طرح تفصیلی مشهد گناباد حمید مهدویان
۷۷۷ طرح تفصیلی مشهد اخنگان حمید مهدویان
۷۷۸ طرح تفصیلی مشهد چنبرغربال حمید مهدویان
۷۷۹ طرح تفصیلی مشهد پرکندآباد حمید مهدویان
۷۸۰ طرح تفصیلی مشهد کنه بیست حمید مهدویان
۷۸۱ طرح تفصیلی مشهد قلعه سیاه محمدجوانبخت
۷۸۲ طرح تفصیلی مشهد حسن آباد سرجام حمید مهدویان
۷۸۳ طرح تفصیلی نیشابور فرخک نوید نقوی آزاد
۷۸۴ طرح تفصیلی نیشابور کلاته محمدجان دانشور نیا
۷۸۵ طرح تفصیلی نیشابور شوری بزرگ حمید مهدویان
۷۸۶ طرح تفصیلی نیشابور ابوسعدی حمید مهدویان
۷۸۷ طرح تفصیلی نیشابور قالیباف سفلی حمید مهدویان
۷۸۸ طرح تفصیلی نیشابور شادمهرک حمید مهدویان
۷۸۹ طرح تفصیلی نیشابور سلیمانی بنیاد مسکن
۷۹۰ طرح تفصیلی نیشابور بزغان علیرضا خراطچی
۷۹۱ طرح تفصیلی نیشابور فدیشه -M بنیاد مسکن
۷۹۲ طرح تفصیلی نیشابور بار بنیاد مسکن
۷۹۳ طرح تفصیلی نیشابور قطن آباد حمید مهدویان
۷۹۴ طرح تفصیلی نیشابور باغشن گچ حمید مهدویان
۷۹۵ طرح تفصیلی نیشابور جنداب حمید مهدویان
۷۹۶ طرح تفصیلی نیشابور چکنه سفلی-R حمید مهدویان
۷۹۷ طرح تفصیلی نیشابور دهنو هاشم آباد -M حمید مهدویان
۷۹۸ طرح تفصیلی نیشابور معتمدیه مهندسین مشاور آذرکده توس
۷۹۹ طرح تفصیلی نیشابور همت آباد -R محمود ضیاء
۸۰۰ طرح تفصیلی نیشابور اسحاق آباد -R جهاد سازندگی
صفحه ۳۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۰۱ نیشابور فرخار حمید مهدویان
۸۰۲ طرح تفصیلی نیشابور فرخار حمید مهدویان
۸۰۳ طرح تفصیلی نیشابور سرچاه حمید مهدویان
۸۰۴ طرح تفصیلی نیشابور شوراب کاظم کاووسی نیا
۸۰۵ طرح تفصیلی نیشابور ساقی بیگ کاظم کاووسی نیا
۸۰۶ طرح تفصیلی نیشابور محسن آباد ابراهیم علامتیان
۸۰۷ طرح تفصیلی نیشابور سلطان میدان ابراهیم علامتیان
۸۰۸ طرح تفصیلی نیشابور قره باغ ابراهیم علامتیان
۸۰۹ طرح تفصیلی نیشابور خوجان ابراهیم علامتیان
۸۱۰ طرح تفصیلی نیشابور فتح آباد حمید مهدویان
۸۱۱ سایر تربت حیدریه کنگ سفلی
۸۱۲ سایر تربت حیدریه حاجی آباد
۸۱۳ سایر تربت حیدریه سعدآباد
۸۱۴ سایر تربت حیدریه پطرو
۸۱۵ سایر تربت حیدریه جعفرآباد
۸۱۶ سایر تربت حیدریه بنهنگ
۸۱۷ سایر تربت حیدریه علیک
۸۱۸ سایر تربت حیدریه کنگ علیا
۸۱۹ سایر تربت حیدریه میاندهی
۸۲۰ سایر تربت حیدریه ژرف
۸۲۱ سایر درگز سعدآباد
۸۲۲ سایر درگز قره قیونلو
۸۲۳ سایر درگز چقر
۸۲۴ سایر قوچان سیاهدشت
۸۲۵ سایر قوچان هی هی
صفحه ۳۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۲۶ سایر قوچان شفیع
۸۲۷ سایر کاشمر نای
۸۲۸ سایر کاشمر کوشه
۸۲۹ گناباد استاد
۸۳۰ سایر گناباد استاد
۸۳۱ سایر مشهد رضوان
۸۳۲ سایر مشهد سرآسیاب
۸۳۳ سایر نیشابور حسین آباد جنگل
۸۳۴ سایر نیشابور دیزباد بالا
۸۳۵ سایر نیشابور جنداب
۸۳۶ سایر نیشابور دولت آباد
۸۳۷ طرح تفصیلی تربت جام یکه توت خان بلوکی
۸۳۸ طرح تفصیلی تربت جام جهان آباد ملکی خان بلوکی
۸۳۹ طرح تفصیلی تربت جام رحمت آباد مهدویان
۸۴۰ طرح تفصیلی تربت جام محمدآباد مهدویان
۸۴۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه خیرآباد قرایی
۸۴۲ طرح تفصیلی مشهد فارمد مهندسین مشاور طرح مثبت
۸۴۳ طرح تفصیلی مشهد اره آبمال رجایی
۸۴۴ طرح تفصیلی مشهد سلیمانی رجایی
۸۴۵ طرح تفصیلی خواف زرداب علیرضاشمخالچیان 87
۸۴۶ طرح تفصیلی تربت جام یاقوتین علیرضا شمخالچیان 87
۸۴۷ طرح تفصیلی مشهد صیدآباد کاظم کاووسی نیا 87
۸۴۸ طرح تفصیلی مشهد جغری ساباط ساز شرق 87
۸۴۹ طرح تفصیلی مشهد ساغروان کاظم کاووسی نیا 87
۸۵۰ طرح تفصیلی مشهد گجوان کاظم کاووسی نیا 87
صفحه ۳۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۵۱ طرح تفصیلی نیشابور بوژمهران کاظم کاووسی نیا 87
۸۵۲ طرح تفصیلی تربت جام شهوه علیا حمید مهدویان 87
۸۵۳ طرح تفصیلی تربت جام قشه توت حمید مهدویان 87
۸۵۴ طرح تفصیلی سبزوار برقبان حمیدرضا بهنود 87
۸۵۵ طرح تفصیلی سبزوار ده امام حمیدرضا بهنود 87
۸۵۶ طرح تفصیلی کاشمر فرگ کسری خواجوی 87
۸۵۷ طرح تفصیلی مشهد اسلام قلعه مصطفی ندافیان 87
۸۵۸ طرح تفصیلی مشهد مغان حمید داورپناه 88
۸۵۹ طرح تفصیلی مشهد دهسرخ حمید داورپناه 88
۸۶۰ طرح هادی مشهد امان آباد کاظم کاووسی نیا 88
۸۶۱ طرح تفصیلی مشهد گون جوک علیا محمودی 88
۸۶۲ طرح تفصیلی مشهد رضوان محمودی 88
۸۶۳ طرح تفصیلی مشهد اسلام رود محموی 88
۸۶۴ طرح تفصیلی چناران دولت آباد خان بلوکی 88
۸۶۵ طرح تفصیلی چناران قیاس آباد خان بلوکی 88
۸۶۶ طرح تفصیلی چناران سلوگرد محمود جوانبخت 88
۸۶۷ طرح تفصیلی چناران بهاباد محمود جوانبخت 88
۸۶۸ طرح تفصیلی رشتخوار مهدی آباد بذرافشان مقدم 89
۸۶۹ طرح هادی خواف بهدادین عبداله دلیل
۸۷۰ طرح تفصیلی تربت جام شورستان سفلی قرایی 87
۸۷۱ طرح تفصیلی درگز محمد تقی بیگ محسن محمودی 86
۸۷۲ طرح تفصیلی درگز چقر محسن محمودی 86
۸۷۳ طرح تفصیلی درگز زنگانلو محسن محمودی 86
۸۷۴ طرح تفصیلی سبزوار مقیسه حمید مهدویان 87
۸۷۵ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد رحیم خان حمید مهدویان 87
صفحه ۳۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۷۶ طرح تفصیلی سرخس قوش عظیم محسن محمودی 86
۸۷۷ طرح تفصیلی سرخس یاز تپه مجتبی کوچک زاده 86
۸۷۸ طرح هادی چناران انجشش-M2R آمایش نگار طوس 87
۸۷۹ طرح هادی چناران خرم آباد-M2R آمایش نگار طوس 86
۸۸۰ طرح هادی درگز اوتانلو-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۱ طرح هادی درگز توزانلو-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۲ طرح هادی درگز حاج قلیچ خان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۳ طرح هادی سبزوار رازقند-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۴ طرح هادی سبزوار دهنو-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۵ طرح هادی سبزوار خوشاب-M2R ساج طوس یاران 86
۸۸۶ طرح هادی سبزوار چاهک-M2R ساج طوس یاران 86
۸۸۷ طرح هادی سبزوار بنقن-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۸ طرح هادی سبزوار البلاغ-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۹ طرح هادی سبزوار استاج-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۰ طرح هادی سبزوار احمدآباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۸۹۱ طرح هادی سبزوار آریان-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۲ طرح هادی سبزوار بهارستان-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۳ طرح هادی چناران جوپایین هاشم مکارم 13 / /
۸۹۴ طرح هادی چناران نومهن هاشم مکارم 13 / /
۸۹۵ طرح هادی چناران سرآسیاب علی اکبر عنابستانی 13 / /
۸۹۶ طرح هادی چناران قره جنگل سعید مرادی مقدم 13 / /
۸۹۷ طرح هادی چناران دهنه اخلمد اکبر برات زاده 13 / /
۸۹۸ طرح هادی چناران گلمکان-M - 13 / /
۸۹۹ طرح هادی چناران رادکان(قدیمM)(جدیدMتفصیلی) سامان نقشینه شرق 88
۹۰۰ طرح هادی چناران دولت آباد قربانعلی عباس زاده 13 / /
صفحه ۳۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۰۱ طرح هادی چناران حکیم آباد ناصر احمدی 13 / /
۹۰۲ طرح هادی چناران قیاس آباد لیلی کوچکی 13 / /
۹۰۳ طرح هادی چناران مغان الهه عباسی 13 / /
۹۰۴ طرح هادی چناران اسجیل خدیجه مسعودی 13 / /
۹۰۵ طرح هادی چناران اخلمد عبداله دلیل 13 / /
۹۰۶ طرح هادی چناران فریزی هوشنگ راستگو 13 / /
۹۰۷ طرح هادی چناران سلوگرد ناصر احمدی 13 / /
۹۰۸ طرح هادی چناران محسن آباد عبداله دلیل 13 / /
۹۰۹ طرح هادی چناران احمد آباد شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۹۱۰ طرح هادی خلیل آباد کلاته شادی حمیده پور اشرفی 13 / /
۹۱۱ طرح هادی خلیل آباد مهدی آباد مهین اسفراینی 13 / /
۹۱۲ طرح هادی خلیل آباد جعفر آباد الهه عباسی 13 / /
۹۱۳ طرح هادی خلیل آباد نقاب علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۱۴ طرح هادی خلیل آباد ارغاء علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۱۵ طرح هادی خلیل آباد دهنو افسانه مجیدی 13 / /
۹۱۶ طرح هادی خلیل آباد نصرآباد افسانه مجیدی 13 / /
۹۱۷ طرح هادی خلیل آباد مزده هادی سرور 13 / /
۹۱۸ طرح هادی خلیل آباد بزنجرد نجمه آخرتی 13 / /
۹۱۹ طرح هادی خلیل آباد تکمار طاهره نوایی 13 / /
۹۲۰ طرح هادی خلیل آباد هفت خانه عالیه شاه حیدری 13 / /
۹۲۱ طرح هادی خلیل آباد سرمزده آمایش گستر توس 13 / /
۹۲۲ طرح هادی خلیل آباد حسین آباد آمایش گستر توس 13 / /
۹۲۳ طرح هادی خلیل آباد میر آباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۲۴ طرح هادی خلیل آباد کاریزک علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۲۵ طرح هادی خلیل آباد محمد آباد رفعت شیبانی زاده 13 / /
صفحه ۳۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۲۶ طرح هادی خلیل آباد علی آباد آمایش گستر توس 13 / /
۹۲۷ طرح هادی خواف سلامی دفتر فنی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۹۲۸ طرح هادی خواف سده علیرضا داودزاده 13 / /
۹۲۹ طرح هادی خواف مهر آباد هاشم مکارم 13 / /
۹۳۰ طرح هادی خواف نیاز آباد سید رضا جعفری 13 / /
۹۳۱ طرح هادی خواف مژن آباد سیدرضا جعفری 13 / /
۹۳۲ طرح هادی خواف تیز آب شاه حیدری 13 / /
۹۳۳ طرح هادی خواف زرداب افسانه مجیدی 13 / /
۹۳۴ طرح هادی خواف فایندر نیره سیده کاظمی 13 / /
۹۳۵ طرح هادی خواف چاه زول افسانه مجیدی 13 / /
۹۳۶ طرح هادی خواف چهارده اکبر برات زاده 13 / /
۹۳۷ طرح هادی خواف حسن آباد کاریون اکبر برات زاده 13 / /
۹۳۸ طرح هادی خواف برآباد عبداله دلیل 13 / /
۹۳۹ طرح هادی خواف علی آباد رسا گستر توس 13 / /
۹۴۰ طرح هادی خواف مزرعه شیخ رسا گستر توس 13 / /
۹۴۱ طرح هادی خواف بیاس آباد اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۹۴۲ طرح هادی خواف سلمان خلیل آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۳ طرح هادی خواف حسن آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۴ طرح هادی خواف روح آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۵ طرح هادی خواف سیجاوند اکبر برات زاده 13 / /
۹۴۶ طرح هادی خواف عباس آباد شرکت کسری گستر توس 13 / /
۹۴۷ طرح هادی خواف نصر آباد شرکت کسری گستر توس 13 / /
۹۴۸ طرح هادی خواف اسد آباد آمایش شرق 13 / /
۹۴۹ طرح هادی خواف بندیوان آمایش شرق 13 / /
۹۵۰ طرح هادی خواف چمن آباد عبداله دلیل 13 / /
صفحه ۳۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۵۱ طرح هادی خواف خیر آباد آمایش شرق 13 / /
۹۵۲ طرح هادی درگز جشن آباد سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۵۳ طرح هادی درگز خاخیان دفتر فنی بنیاد خراسان 13 / /
۹۵۴ طرح هادی درگز برج قلعه علی اکبر فدوی 13 / /
۹۵۵ طرح هادی درگز چاپشلو/ج مهندسین مشاور هنر و معماری 13 / /
۹۵۶ طرح هادی درگز هزار مسجد جهاد سازندگی 13 / /
۹۵۷ طرح هادی درگز لایین نو حسن آباد جهاد سازندگی 13 / /
۹۵۸ طرح هادی درگز شلیگان موسسه مطالعات آمایش شرق 13 / /
۹۵۹ طرح هادی درگز شیخ ها سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۶۰ طرح هادی درگز کپکان سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۶۱ طرح هادی درگز حاتم قلعه/ج قربانعلی عباس زاده 13 / /
۹۶۲ طرح هادی درگز تاج الدین - 13 / /
۹۶۳ طرح هادی درگز تاج الدین - 13 / /
۹۶۴ طرح هادی درگز محمد تقی بیک لیلی کوچکی 13 / /
۹۶۵ طرح هادی درگز پل گرد محمدرضا مسعودی 13 / /
۹۶۶ طرح هادی درگز تیرگان اعظم عشقی 13 / /
۹۶۷ طرح هادی درگز چنار رسا گستر توس 13 / /
۹۶۸ طرح هادی درگز پالکانلو علیا رسا گستر توس 13 / /
۹۶۹ طرح هادی درگز خادمانلو شرکت طرح و پویش اعتماد 13 / /
۹۷۰ طرح هادی درگز یکه باغ شرکت طرح و پویش اعتماد 13 / /
۹۷۱ طرح هادی درگز زنگلانلو لیلی کوچکی 13 / /
۹۷۲ طرح هادی درگز شمسی خان پوران پیشیاره 13 / /
۹۷۳ طرح هادی درگز شوی پوران پیشیاره 13 / /
۹۷۴ طرح هادی درگز جلفان جعفر نصیری 13 / /
۹۷۵ طرح هادی درگز زیندانلو چراغچی- سیدکاظمی 13 / /
صفحه ۳۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۷۶ طرح هادی درگز ارتیان کسری گستر توس 13 / /
۹۷۷ طرح هادی درگز ینگه قلعه کسری گستر توس 13 / /
۹۷۸ طرح هادی درگز پرکند کسری گستر توس 13 / /
۹۷۹ طرح هادی درگز دوست محمدبیگ حسین قاسمی نژاد 13 / /
۹۸۰ طرح هادی درگز فیروزه پوران پیشیاره 13 / /
۹۸۱ طرح هادی درگز داغدار جعفر نصیری 13 / /
۹۸۲ طرح هادی درگز کاهو کسری گستر توس 13 / /
۹۸۳ طرح هادی درگز دولتشانلو چراغچی- سیدکاظمی 13 / /
۹۸۴ طرح هادی درگز حاتم قلعه قربانعلی عباس زاده 13 / /
۹۸۵ طرح هادی سبزوار آزادوار -M ناصر احمدی 13 / /
۹۸۶ طرح هادی سبزوار رازی مهندسین مشاور 13 / /
۹۸۷ طرح هادی سبزوار خسروجرد(قدیم-جدید) مهندسین مشاور ورزا(قدیم)شهرتاش پویا(جدید) 87
۹۸۸ طرح هادی سبزوار نوده انقلاب افسانه مجیدی 13 / /
۹۸۹ طرح هادی سبزوار شامکان علیرضا طاهر رحیمی- هاله واحدیان 13 / /
۹۹۰ طرح هادی سبزوار انداده محمد صاحبی 13 / /
۹۹۱ طرح هادی سبزوار ریوند مهندسین مشاورشارستان طرح 13 / /
۹۹۲ طرح هادی سبزوار مزینان - 13 / /
۹۹۳ طرح هادی سبزوار برغمد اکبر برات زاده 13 / /
۹۹۴ طرح هادی سبزوار فراشیان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۹۵ طرح هادی سبزوار باشتین علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۹۶ طرح هادی سبزوار چشام افسانه مجیدی 81
۹۹۷ طرح هادی سبزوار رباط سرپوش افسانه مجیدی 13 / /
۹۹۸ طرح هادی سبزوار خیر آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۹۹۹ طرح هادی سبزوار طبس علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۰۰ طرح هادی سبزوار زور آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
صفحه ۴۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۰۱ طرح هادی سبزوار حاجی آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۰۲ طرح هادی سبزوار عبدل آباد ریواده محمد فروزانی 13 / /
۱۰۰۳ طرح هادی سبزوار سنگ سفید علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۰۴ طرح هادی سبزوار ایزی مهندسین مشاور 13 / /
۱۰۰۵ طرح هادی سبزوار حکم آباد/ج مهندسین مشاور زیست کاوش 1370
۱۰۰۶ طرح هادی سبزوار مشکان/ج سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۱۰۰۷ طرح هادی سبزوار سلطان آباد ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۰۰۸ طرح هادی سبزوار ششتمد دفتر بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۰۰۹ طرح هادی سبزوار صدخرو/ج عزت اله مافی 13 / /
۱۰۱۰ طرح هادی سبزوار صدخرو/ج عزت اله مافی 13 / /
۱۰۱۱ طرح هادی سبزوار صدخرو/ج عزت اله مافی 13 / /
۱۰۱۲ طرح هادی سبزوار نامن علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۱۳ طرح هادی سبزوار زرقان افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۱۴ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۱۵ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۱۶ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۱۷ طرح هادی سبزوار شهرستانک -R جهادسازندگی 13 / /
۱۰۱۸ طرح هادی سبزوار محمد آباد گفت-R مهندسین مشاور اوت 13 / /
۱۰۱۹ طرح هادی سبزوار کراب هادی سروری 13 / /
۱۰۲۰ طرح هادی سبزوار افچنگ مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۲۱ طرح هادی سبزوار ده امام(خدا شاه) لیلی کوچکی 13 / /
۱۰۲۲ طرح هادی سبزوار عباس آباد عرب علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۳ طرح هادی سبزوار ابویسان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۴ طرح هادی سبزوار کروژده علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۵ طرح هادی سبزوار کهنه علی اکبر عنابستانی 13 / /
صفحه ۴۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۲۶ طرح هادی سبزوار قلعه میدان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۷ طرح هادی سبزوار بیزه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۸ طرح هادی سبزوار برزو قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۰۲۹ طرح هادی سبزوار سیدآباد مسعود مرتضوی 13 / /
۱۰۳۰ طرح هادی سبزوار شیرخان زهرا قنبری 13 / /
۱۰۳۱ طرح هادی سبزوار دولت آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۰۳۲ طرح هادی سبزوار استیر اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۳۳ طرح هادی سبزوار کلاته میمری اکبر سالاری 13 / /
۱۰۳۴ طرح هادی سبزوار فریمانه پانته آل آقا 13 / /
۱۰۳۵ طرح هادی سبزوار بلاش آباد قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۰۳۶ طرح هادی سبزوار برقیان اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۳۷ طرح هادی سبزوار طرسک علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۳۸ طرح هادی سبزوار نودهان الهه خسروجردی 13 / /
۱۰۳۹ طرح هادی سبزوار زیرآباد علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۴۰ طرح هادی سبزوار دستوران حسین رجبی سناجردی 13 / /
۱۰۴۱ طرح هادی سبزوار کسکن محمدعلی منصوری 13 / /
۱۰۴۲ طرح هادی سبزوار فیض آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۴۳ طرح هادی سبزوار کمایستان افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۴۴ طرح هادی سبزوار گودآسیا سام حسینی 13 / /
۱۰۴۵ طرح هادی سبزوار جلمبادان رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۴۶ طرح هادی سبزوار دارین شرکت ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۴۷ طرح هادی سبزوار راه چمن سیمین دهستانی 13 / /
۱۰۴۸ طرح هادی سبزوار داراب رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۴۹ طرح هادی سبزوار قلعه نو شفیع آباد الهه عباسی 13 / /
۱۰۵۰ طرح هادی سبزوار برازق مهدیزاده 13 / /
صفحه ۴۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۵۱ طرح هادی سبزوار باغجر علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۵۲ طرح هادی سبزوار مهر لیلی وچکی 13 / /
۱۰۵۳ طرح هادی سبزوار تندک حمیدرضا خوشقدم 13 / /
۱۰۵۴ طرح هادی سبزوار دلقند مهندسین مشاور ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۵۵ طرح هادی سبزوار قره قلی رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۵۶ طرح هادی سبزوار داشخانه رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۵۷ طرح هادی سبزوار منیدر رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۵۸ طرح هادی سبزوار جنید ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۵۹ طرح هادی سبزوار مچ هاله واحدیان 13 / /
۱۰۶۰ طرح هادی سبزوار بلقان آباد نیره سیدکاظمی 13 / /
۱۰۶۱ طرح هادی سبزوار مهرآباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۲ طرح هادی سبزوار کلاته تیز کمان معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۶۳ طرح هادی سبزوار اردیز اترک پویش شرق 13 / /
۱۰۶۴ طرح هادی سبزوار فیض آباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۵ طرح هادی سبزوار کلاته انداره افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۶۶ طرح هادی سبزوار حسین اباد میرزامون ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۷ طرح هادی سبزوار جلین محبوبه قربانپور 13 / /
۱۰۶۸ طرح هادی سبزوار دلبر ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۶۹ طرح هادی سبزوار ابو چناری اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۷۰ طرح هادی سبزوار بید مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۷۱ طرح هادی سبزوار قز ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۷۲ طرح هادی سبزوار کلاته فرینان اترک پویش شرق 13 / /
۱۰۷۳ طرح هادی سبزوار رودسراب ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۷۴ طرح هادی سبزوار حسین آباد باشتین علیرضا معتمدی 13 / /
۱۰۷۵ طرح هادی سبزوار جزندر مهین اسفراینی 13 / /
صفحه ۴۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۷۶ طرح هادی سبزوار درقدم زهرا اجباری 13 / /
۱۰۷۷ طرح هادی سبزوار نانوا زهرا اجباری 13 / /
۱۰۷۸ طرح هادی سبزوار بهرامیه طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۰۷۹ طرح هادی سبزوار بیروت شارستان طرح 13 / /
۱۰۸۰ طرح هادی سبزوار غنی آباد شارستان طرح 13 / /
۱۰۸۱ طرح هادی سبزوار کاهک معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۸۲ طرح هادی سبزوار شمس آباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۸۳ طرح هادی سبزوار درفک علیرضا داودزاه 13 / /
۱۰۸۴ طرح هادی سبزوار مقیسه عبداله دلیل 13 / /
۱۰۸۵ طرح هادی سبزوار رحمت آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۰۸۶ طرح هادی سبزوار گوری معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۸۷ طرح هادی سبزوار عنبرستان معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۸۸ طرح هادی سبزوار دیوانگاه کوشک الهه خسروجردی 13 / /
۱۰۸۹ طرح هادی سبزوار کاهان علیا مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۹۰ طرح هادی سبزوار سویز شارستان طرح 13 / /
۱۰۹۱ طرح هادی سبزوار جبله آقاجانی-امیر فخریان 13 / /
۱۰۹۲ طرح هادی سبزوار زمند آقا جانی-امیرفخریان 13 / /
۱۰۹۳ طرح هادی سبزوار نقاب مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۴ طرح هادی سبزوار اسماعیل آباد مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۵ طرح هادی سبزوار ابراهیم آبادابوطالب مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۶ طرح هادی سبزوار ارگ نوجوی مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۷ طرح هادی سبزوار بجدن هاله واحدیان 13 / /
۱۰۹۸ طرح هادی سبزوار حارث آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۰۹۹ طرح هادی سبزوار آزادوار عبداله دلیل 13 / /
۱۱۰۰ طرح هادی سبزوار فسنقر اسماعیل ایزدپناه 13 / /
صفحه ۴۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۰۱ طرح هادی سبزوار کلاته عرب اسماعیل ایزدپناه 13 / /
۱۱۰۲ طرح هادی سرخس گنبدلی ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۱۰۳ طرح هادی سرخس چکودر علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۱۰۴ طرح هادی سرخس قوش خزایی قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۰۵ طرح هادی سرخس تپه میراحمد قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۰۶ طرح هادی سرخس کندکلی افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۰۷ طرح هادی سرخس معدن قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۰۸ طرح هادی سرخس ابراهیم آباد مهدیزاده 13 / /
۱۱۰۹ طرح هادی سرخس یاس تپه افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۱۰ طرح هادی سرخس کلاته عوض ناهید شهاب فر 13 / /
۱۱۱۱ طرح هادی سرخس قوش سربزی ناهید شهاب فر 13 / /
۱۱۱۲ طرح هادی سرخس بزنگان-روستای نمونه بزنگان-M2R عبداله دلیل-شهرتاش پویا 89
۱۱۱۳ طرح هادی سرخس تام رسول شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۱۴ طرح هادی سرخس کلاته اله نظر لیلی کوچکی 13 / /
۱۱۱۵ طرح هادی سرخس نوبنیاد شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۱۶ طرح هادی سرخس آبدراز سعیده عادل نیا 85
۱۱۱۷ طرح هادی سرخس شوریچه علیا سعیده عادل نیا 13 / /
۱۱۱۸ طرح هادی فردوس مصعبی ناصر احمدی 13 / /
۱۱۱۹ طرح هادی فردوس ارسک/ج جهادسازندگی 13 / /
۱۱۲۰ طرح هادی فردوس برون مهندسین مشاور وراز 13 / /
۱۱۲۱ طرح هادی فردوس خانکوک مهندسین مشاور آذرکده توس 13 / /
۱۱۲۲ طرح هادی فردوس بغداد سعید مرادی مقدم 13 / /
۱۱۲۳ طرح هادی فردوس سه قلعه - 13 / /
۱۱۲۴ طرح هادی فردوس رقه عبداله دلیل 13 / /
۱۱۲۵ طرح هادی فردوس فتح آباد سیدرضا حجازی 13 / /
صفحه ۴۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۲۶ طرح هادی فردوس غنی آباد محمد رضایی 13 / /
۱۱۲۷ طرح هادی فردوس دوست آباد سیدرضا حجازی 13 / /
۱۱۲۸ طرح هادی فردوس باغستان علیا افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۲۹ طرح هادی فردوس باغستان سفلی افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۳۰ طرح هادی فردوس بیدسگان قریه سازان توس 13 / /
۱۱۳۱ طرح هادی فردوس شهرک امام خمینی حسن برفرازی 13 / /
۱۱۳۲ طرح هادی فردوس سرند کسری گستر توس 13 / /
۱۱۳۳ طرح هادی فردوس انارستانک سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۱۳۴ طرح هادی فردوس مهوید سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۱۳۵ طرح هادی فریمان سعد آباد نرگس فخاریان 13 / /
۱۱۳۶ طرح هادی فریمان سردشت شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۳۷ طرح هادی فریمان فرهادگرد ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۱۳۸ طرح هادی فریمان رخنه گرگ نرگس فخاریان 13 / /
۱۱۳۹ طرح هادی فریمان زرکک فرحناز اکبر اقلی 13 / /
۱۱۴۰ طرح هادی فریمان کته شمشیرعلیا افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۴۱ طرح هادی فریمان کته شمشیرسفلی افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۴۲ طرح هادی فریمان قلعه نو/ج جهاد کشاورزی 13 / /
۱۱۴۳ طرح هادی فریمان تقی آباد -M - 13 / /
۱۱۴۴ طرح هادی فریمان تقی آباد -M - 13 / /
۱۱۴۵ طرح هادی فریمان لوشاب حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۴۶ طرح هادی فریمان کاریز حاج محمدجان ریحانه سلطانی 13 / /
۱۱۴۷ طرح هادی فریمان چهار بست باغ حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۴۸ طرح هادی فریمان عشق آباد طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۱۴۹ طرح هادی فریمان هدایت آباد پژوهش طوس پیما 13 / /
۱۱۵۰ طرح هادی فریمان چهارتکاب پژوهش طوس پیما 13 / /
صفحه ۴۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۵۱ طرح هادی فریمان اقر علیا لیلی کوچکی 13 / /
۱۱۵۲ طرح هادی فریمان باغ سالار پژوهش طوس پیما 13 / /
۱۱۵۳ طرح هادی فریمان بزجانی فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۴ طرح هادی فریمان کاریزمه فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۵ طرح هادی فریمان احمد آباد سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۱۵۶ طرح هادی فریمان اره کمر فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۷ طرح هادی فریمان دوقلعه براشک فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۸ طرح هادی قوچان قاسم آباد سعید مرادی مقدم 13 / /
۱۱۵۹ طرح هادی قوچان بیک نظر اکبر برات زاده 13 / /
۱۱۶۰ طرح هادی قوچان دوغایی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۱۶۱ طرح هادی قوچان آلماجق/ج جهادسازندگی 13 / /
۱۱۶۲ طرح هادی قوچان فرخان هاله واحدیان 13 / /
۱۱۶۳ طرح هادی قوچان علی آباد/ج محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۶۴ طرح هادی قوچان شهرکهنه سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۱۱۶۵ طرح هادی قوچان امام قلی بنیادمسکن خراسان رضوی 13 / /
۱۱۶۶ طرح هادی قوچان یدک مهندسین مشاوراوت 13 / /
۱۱۶۷ طرح هادی قوچان مزرج/ج ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۱۶۸ طرح هادی قوچان قاچکانلو سیدرضا حجازی کناری 13 / /
۱۱۶۹ طرح هادی قوچان بردر علیرضا داوودزاده خراسانی 13 / /
۱۱۷۰ طرح هادی قوچان عمارت حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۷۱ طرح هادی قوچان آق کاریز تکتم پیروز 13 / /
۱۱۷۲ طرح هادی قوچان علی آباد -M -ادغام با 6 - 13 / /
۱۱۷۳ طرح هادی قوچان کهنه فرود افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۷۴ طرح هادی قوچان جوزان محبوبه قربانپور 13 / /
۱۱۷۵ طرح هادی قوچان کلوخی فرحناز اکبر اقلی 13 / /
صفحه ۴۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۷۶ طرح هادی قوچان جعفر آباد هاله واحدیان 13 / /
۱۱۷۷ طرح هادی قوچان ناوخ هاله واحدیان 13 / /
۱۱۷۸ طرح هادی قوچان داغیان پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۱۷۹ طرح هادی قوچان یادگار کدخدایی-بحرینی مقدم 13 / /
۱۱۸۰ طرح هادی قوچان یوسف آباد فرح سلیم مکری 13 / /
۱۱۸۱ طرح هادی قوچان اترآباد ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۸۲ طرح هادی قوچان اسلام آباد امام ردیجان حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۸۳ طرح هادی قوچان اینچه سابلاغ حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۸۴ طرح هادی قوچان عسگرآباد فرشاد تاتاری 13 / /
۱۱۸۵ طرح هادی قوچان فخرآباد فرشاد تاتاری 13 / /
۱۱۸۶ طرح هادی قوچان فیروز آباد ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۸۷ طرح هادی قوچان دیزادیز ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۸۸ طرح هادی قوچان رهورد حسین رجبی سناجردی 13 / /
۱۱۸۹ طرح هادی قوچان الهیان حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۰ طرح هادی قوچان جرتوده حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۱ طرح هادی قوچان داوودلی حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۲ طرح هادی قوچان زیدانلو ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۹۳ طرح هادی کاشمر شهرآباد مهندسین مشاورسازند 13 / /
۱۱۹۴ طرح هادی کاشمر ابراهیم آباد سیروس مجیدزاده و همکاران 13 / /
۱۱۹۵ طرح هادی کاشمر اوندر محمدتقی کاظمی 13 / /
۱۱۹۶ طرح هادی کاشمر جابوز شارستان طرح 13 / /
۱۱۹۷ طرح هادی کاشمر تربقان علی اکبر فدوی 13 / /
۱۱۹۸ طرح هادی کاشمر ده میان لیلی کوچکی 13 / /
۱۱۹۹ طرح هادی کاشمر فرگ پوران رئیسیان زاده 13 / /
۱۲۰۰ طرح هادی کاشمر سعدالدین-M - 13 / /
صفحه ۴۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۰۱ طرح هادی کاشمر فدافن-M عبداله دلیل 13 / /
۱۲۰۲ طرح هادی کاشمر فدافن عبداله دلیل 13 / /
۱۲۰۳ طرح هادی کاشمر فروتقه رفعت شیمایی زاده 13 / /
۱۲۰۴ طرح هادی کاشمر رزق آباد پانته آنبوی 13 / /
۱۲۰۵ طرح هادی کاشمر فرح آباد الهه عباسی 13 / /
۱۲۰۶ طرح هادی کاشمر مکی حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۲۰۷ طرح هادی کاشمر کسرینه هاله واحدیان 13 / /
۱۲۰۸ طرح هادی کاشمر موشک فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۲۰۹ طرح هادی کاشمر طرق عبداله دلیل 13 / /
۱۲۱۰ طرح هادی کاشمر تولی سیمین دهستانی 13 / /
۱۲۱۱ طرح هادی کاشمر مغان ملیحه چراغچی 13 / /
۱۲۱۲ طرح هادی کاشمر کریز پوران پیشیاره 13 / /
۱۲۱۳ طرح هادی کاشمر تنورچه افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۱۴ طرح هادی کاشمر عارف آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۱۵ طرح هادی کاشمر بندقرا آمایش گستر توس 13 / /
۱۲۱۶ طرح هادی کاشمر خضربیگ فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۱۷ طرح هادی کاشمر اسحاق آباد آمایش شرق 13 / /
۱۲۱۸ طرح هادی کاشمر سرحوضک طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۲۱۹ طرح هادی کاشمر ممرآباد پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۲۲۰ طرح هادی کلات قلیچ آباد قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۲۲۱ طرح هادی کلات گرو سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۲۲۲ طرح هادی کلات سررود علیرضا داودزاده 13 / /
۱۲۲۳ طرح هادی کلات حمام قلعه علیرضا داودزاده 13 / /
۱۲۲۴ طرح هادی کلات آبگرم ساسان نوروزی 84
۱۲۲۵ طرح هادی کلات زاوین علیا لیلی کوچکی 13 / /
صفحه ۴۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۲۶ طرح هادی کلات قلعه نو عبداله دلیل 13 / /
۱۲۲۷ طرح هادی کلات امیرآباد عبداله دلیل 13 / /
۱۲۲۸ طرح هادی گناباد زین آباد مهدسین مشاور ورزا 13 / /
۱۲۲۹ طرح هادی گناباد قوژد مهندسین مشاور ورزا 13 / /
۱۲۳۰ طرح هادی گناباد روشناوند(قدیم-جدید)-M2R مهندسین معمار شهرساز(قدیم)ساباط ساز شرق(جدید) 87
۱۲۳۱ طرح هادی گناباد سنو اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۳۲ طرح هادی گناباد دلویی،خیبری،بیلند،باغ آسیا محمدرضا مسعودی 13 / /
۱۲۳۳ طرح هادی گناباد فخرآباد عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۴ طرح هادی گناباد نوده پشنگ اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۳۵ طرح هادی گناباد سقی عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۶ طرح هادی گناباد قنبر آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۳۷ طرح هادی گناباد روچی لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۳۸ طرح هادی گناباد آهنگ فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۳۹ طرح هادی گناباد رهن فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۴۰ طرح هادی گناباد یونسی/ج جهادسازندگی 13 / /
۱۲۴۱ طرح هادی گناباد کلات/ج جهادسارندگی 13 / /
۱۲۴۲ طرح هادی گناباد زیبد -M - 13 / /
۱۲۴۳ طرح هادی گناباد بیلند(قدیمM)جدید(M2) ساج طوس یاران 89
۱۲۴۴ طرح هادی گناباد پچک اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۴۵ طرح هادی گناباد خانیک سیدرضا حجازی 13 / /
۱۲۴۶ طرح هادی گناباد حاجی آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۴۷ طرح هادی گناباد سردق لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۴۸ طرح هادی گناباد قاسم آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۴۹ طرح هادی گناباد ریاب افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۵۰ طرح هادی گناباد نوق هاله واحدیان 13 / /
صفحه ۵۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۵۱ طرح هادی گناباد مرندیز حمیدرضا خوشقدم 13 / /
۱۲۵۲ طرح هادی گناباد گیسور علیرضا خوشقدم 13 / /
۱۲۵۳ طرح هادی گناباد درزاب پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۲۵۴ طرح هادی گناباد بهاباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۲۵۵ طرح هادی گناباد مزار گروه فنی 13 / /
۱۲۵۶ طرح هادی مشهد ملک آباد مهندسین مشاور وراز 13 / /
۱۲۵۷ طرح هادی مشهد کالو هاله غفاری 13 / /
۱۲۵۸ طرح هادی مشهد جوادیه(چنبر غربال) مجتبی شادلو 13 / /
۱۲۵۹ طرح هادی مشهد چنار(کلات) سعید مرادی مقدم 13 / /
۱۲۶۰ طرح هادی مشهد سرغایه احمدآباد سرجام اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۶۱ طرح هادی مشهد فوشنجان(نیشابور) شهره غدیرزاده 13 / /
۱۲۶۲ طرح هادی مشهد شورک صبوری رضویه آبروان سیمین دهستانی 13 / /
۱۲۶۳ طرح هادی مشهد حسن آباد هاشم جنگی 13 / /
۱۲۶۴ طرح هادی مشهد گناباد ریحانه سلطانی 13 / /
۱۲۶۵ طرح هادی مشهد نریمانی رضویه آبروان بنیادمسکن خراسان رضوی 13 / /
۱۲۶۶ طرح هادی مشهد آبروان مهندسین مشاور پژوهش و عمران 76
۱۲۶۷ طرح هادی مشهد چاهک مهندسین مشاور پژوهش و عمران 13 / /
۱۲۶۸ طرح هادی مشهد تنگل شور علیا مهندسین مشاور پژوهش و عمران 13 / /
۱۲۶۹ طرح هادی مشهد خارزار رضویه پایین ولایت مهندسین مشاور پژوهش و عمران 13 / /
۱۲۷۰ طرح هادی مشهد جیم آباد(قدیم)(جدید آلبوم تفصیلی) رضویه میامی مهندسین مشاور وراز(قدیم)سامان آفرین طوس(جدید) 1389
۱۲۷۱ طرح هادی مشهد ابرده علیا عبدالرضا خراطچی 70
۱۲۷۲ طرح هادی مشهد زاوین سفلی حمید ابوهادی 13 / /
۱۲۷۳ طرح هادی مشهد کنه بیست سعید مرادی مقدم 13 / /
۱۲۷۴ طرح هادی مشهد پرکند آباد فرحناز اکبرقلی 13 / /
۱۲۷۵ طرح هادی مشهد شورک ملکی مهندسین مشاور پژوهش و عمران 13 / /
صفحه ۵۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۷۶ طرح هادی مشهد سرو آباد حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۲۷۷ طرح هادی مشهد شاه فیل لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۷۸ طرح هادی مشهد رضویه (قلعه سیاه) علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۲۷۹ طرح هادی مشهد امام تقی علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۲۸۰ طرح هادی مشهد سنگ سیاه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۲۸۱ طرح هادی مشهد اخنگان حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۲۸۲ طرح هادی مشهد کشف مرکزی طوس افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۸۳ طرح هادی مشهد دوین ریحانه سلطانی 13 / /
۱۲۸۴ طرح هادی مشهد زشک محمد فروزانی 13 / /
۱۲۸۵ طرح هادی مشهد فخرداود احمدآباد پیوه ژن قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۲۸۶ طرح هادی مشهد گراخک جهادسازندگی 13 / /
۱۲۸۷ طرح هادی مشهد زوسفلی -R بنیاد مسکن خراسان رضوی 13 / /
۱۲۸۸ طرح هادی مشهد کنگ(قدیم)(جدیدM2R) (سعید مسعودیان)(ساباط ساز شرق) 77-88
۱۲۸۹ طرح هادی مشهد کنگ(بافت با ارزش) بنیادمسکن خراسان رضوی 81
۱۲۹۰ طرح هادی مشهد دیزبادپایین احمدآباد پیوه ژن عبداله دلیل 13 / /
۱۲۹۱ طرح هادی مشهد کلاته منار رضا اتحادی 13 / /
۱۲۹۲ طرح هادی مشهد کلاته منار -M رضا اتحادی 13 / /
۱۲۹۳ طرح هادی مشهد قازقان رضویه میامی مجیدرضا کاتبی 13 / /
۱۲۹۴ طرح هادی مشهد گلبوسفلی بنیادمسکن خراسان زضوی 13 / /
۱۲۹۵ طرح هادی مشهد گلبوسفلی بنیاد مسکن خراسان رضوی 13 / /
۱۲۹۶ طرح هادی مشهد فارمد مرکزی تبادکان بهار نیک خلق 13 / /
۱۲۹۷ طرح هادی مشهد چنارک رضویه میامی اعظم ذاکری مقدم 13 / /
۱۲۹۸ طرح هادی مشهد مغان مهندسین مشاور اوت 13 / /
۱۲۹۹ طرح هادی مشهد تقی آباد فرشاد تاتاری 13 / /
۱۳۰۰ طرح هادی مشهد حصارگلستان علیرضا داودزاده 13 / /
صفحه ۵۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۰۱ طرح هادی مشهد دهسرخ سعیده عادل نیا 13 / /
۱۳۰۲ طرح هادی مشهد سلیمانی رضویه آبروان حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۳۰۳ طرح هادی مشهد اره و آبمال رضویه آبروان شهرزاد اسدی 13 / /
۱۳۰۴ طرح هادی مشهد جاغرق قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۳۰۵ طرح هادی مشهد فرخد مرکزی تبادکان مریم فرهودی 13 / /
۱۳۰۶ طرح هادی مشهد پیوه ژن احمدآباد پیوه ژن مهدیزاده 13 / /
۱۳۰۷ طرح هادی مشهد جغری مرکزی کنویست عبداله دلیل 13 / /
۱۳۰۸ طرح هادی مشهد اسلام قلعه احمدآباد پیوه ژن هاله واحدیان 13 / /
۱۳۰۹ طرح هادی مشهد ناظریه مرکزی میان ولایت نرگس فخاریان 13 / /
۱۳۱۰ طرح هادی مشهد گون جوک علیا احمدآباد پیوه ژن شرکت ساج طوس یاران 13 / /
۱۳۱۱ طرح هادی مشهد بزوشک احمدآباد سرجام فهیمه مرادیان 13 / /
۱۳۱۲ طرح هادی مشهد سالارآباد رضویه میامی فرح سلیم مکری 13 / /
۱۳۱۳ طرح هادی مشهد رباط سفید محمود ضیاء 13 / /
۱۳۱۴ طرح هادی مشهد اسلام رود اعظم ذاکری مقدم 13 / /
۱۳۱۵ طرح هادی مشهد قرقوک سفلی هاله واحدیان 13 / /
۱۳۱۶ طرح هادی مشهد صیدآباد مرکزی طوس هاله واحدیان 13 / /
۱۳۱۷ طرح هادی مشهد عباس آباد مرکزی کنویست هاله واحدیان 13 / /
۱۳۱۸ طرح هادی مشهد خادم آباد رضویه میامی شرکت ساج توس یاران 13 / /
۱۳۱۹ طرح هادی مشهد ابرش احمدآباد پیوه ژن پژوهش گستر پاد 13 / /
۱۳۲۰ طرح هادی مشهد گوجگی مرکزی تبادکان محجوبی 13 / /
۱۳۲۱ طرح هادی مشهد دهبار محمود آسیابی 13 / /
۱۳۲۲ طرح هادی مشهد گیامی هاله واحدیان 13 / /
۱۳۲۳ طرح هادی مشهد توپ درخت مرکزی میان ولایت ساباط ساز شرق 13 / /
۱۳۲۴ طرح هادی مشهد ساغروان مرکزی میان ولایت عبداله دلیل 13 / /
۱۳۲۵ طرح هادی مشهد میامی رضویه میامی عبداله دلیل 13 / /
صفحه ۵۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۲۶ طرح هادی مشهد کلاته میرزا جان اترک پویش شرق 13 / /
۱۳۲۷ طرح هادی مشهد مایان سفلی بام شهر توس 13 / /
۱۳۲۸ طرح هادی مشهد بازه حور احمدآباد پیوه ژن مهدی آسیایی 13 / /
۱۳۲۹ طرح هادی مشهد احمد آباد محمود آسیایی 13 / /
۱۳۳۰ طرح هادی مشهد تپه سلام رضویه میامی مهدی آسیایی 13 / /
۱۳۳۱ طرح هادی نیشابور دستجرد آقا بزرگ علیرضا طاهری- هاله واحدیان 13 / /
۱۳۳۲ طرح هادی نیشابور چکنه ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۳۳۳ طرح هادی نیشابور سلیمانی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۳۳۴ طرح هادی نیشابور همت آباد سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۱۳۳۵ طرح هادی نیشابور حمید آباد لیلی کوچکی 13 / /
۱۳۳۶ طرح هادی نیشابور عشق آباد/ج جهادکشاورزی 13 / /
۱۳۳۷ طرح هادی نیشابور اردوغش قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۳۳۸ طرح هادی نیشابور برزنون (جدید) (قدیمR) نقشان(جدید)محمدرضا مسعودی(قدیم) 88
۱۳۳۹ طرح هادی نیشابور ساحل برج/R-آقای محمدزاده علی طاهری 13 / /
۱۳۴۰ طرح هادی نیشابور اسحاق آباد(قدیم-جدیدM) جهادسازنگی-اوت(جدید) 87
۱۳۴۱ طرح هادی نیشابور بزغان عبدالرضا خراطچی و همکاران 13 / /
۱۳۴۲ طرح هادی نیشابور گلبوی سفلی -M - 13 / /
۱۳۴۳ طرح هادی نیشابور حاجی آباد-M - 13 / /
۱۳۴۴ طرح هادی نیشابور حاجی آباد - 13 / /
۱۳۴۵ طرح هادی نیشابور بوژمهران عبداله دلیل 13 / /
۱۳۴۶ طرح هادی نیشابور شوراب معصومه گلی نیت 13 / /
۱۳۴۷ طرح هادی نیشابور حسن آباد بلهر الهه خسروجردی 13 / /
۱۳۴۸ طرح هادی نیشابور بازوبند حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۳۴۹ طرح هادی نیشابور میرآباد(قدیم)(جدید آلبوم تفصیلی) آزاده آتشی(قدیم)آبخیز گستر مهر مشهد(جدید) 1389
۱۳۵۰ طرح هادی نیشابور چاه سالار اعظم عشقی 13 / /
صفحه ۵۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۵۱ طرح هادی نیشابور ینگجه فریبا خسروی 13 / /
۱۳۵۲ طرح هادی نیشابور قاسم آباد دهنه صفورا شفیعا 13 / /
۱۳۵۳ طرح هادی نیشابور بشرآباد قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۳۵۴ طرح هادی نیشابور قلعه یزدان قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۳۵۵ طرح هادی نیشابور باغشن مهندسین مشاور اوت 78
۱۳۵۶ طرح هادی نیشابور گرینه اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۵۷ طرح هادی نیشابور زهان اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۵۸ طرح هادی نیشابور اردمه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۳۵۹ طرح هادی نیشابور سیدآباد میرزا خلیل معصومه گلی نیت 13 / /
۱۳۶۰ طرح هادی نیشابور خوجان ناصر جاودانی خلیفه 13 / /
۱۳۶۱ طرح هادی نیشابور حشمتیه نیره سیدکاظمی 13 / /
۱۳۶۲ طرح هادی نیشابور ادگ مرضیه نوری 13 / /
۱۳۶۳ طرح هادی نیشابور خانلق فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۳۶۴ طرح هادی نیشابور پوست فروشان بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۶۵ طرح هادی نیشابور رئیسی رضا کوه کن 13 / /
۱۳۶۶ طرح هادی نیشابور مرزان اکرم سالاری 13 / /
۱۳۶۷ طرح هادی نیشابور حصار خدیجه مسعودی 13 / /
۱۳۶۸ طرح هادی نیشابور شاداب اعظم مرادی 13 / /
۱۳۶۹ طرح هادی نیشابور برج نرگس فخاریان 13 / /
۱۳۷۰ طرح هادی نیشابور مبارکه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۳۷۱ طرح هادی نیشابور ریگی علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۳۷۲ طرح هادی نیشابور احمدآباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۳۷۳ طرح هادی نیشابور شهرآباد پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۳۷۴ طرح هادی نیشابور عبداله آباد هاشم جنگی 13 / /
۱۳۷۵ طرح هادی نیشابور ساقی بیگ بهجت السادات ولی الهی 13 / /
صفحه ۵۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۷۶ طرح هادی نیشابور شهرک امام بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۱۳۷۷ طرح هادی نیشابور شورگشت اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۷۸ طرح هادی نیشابور عبداله گیو محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۳۷۹ طرح هادی نیشابور بزق اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۱۳۸۰ طرح هادی نیشابور سرچاه محمود نورالهی 13 / /
۱۳۸۱ طرح هادی نیشابور فهنه شهره غدیرزاده 13 / /
۱۳۸۲ طرح هادی نیشابور کوه سخت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۳ طرح هادی نیشابور یوسف آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۴ طرح هادی نیشابور طالبی طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۵ طرح هادی نیشابور دهنو خالصه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۳۸۶ طرح هادی نیشابور بشینج طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۷ طرح هادی نیشابور معدن سفلی هاله واحدیان 13 / /
۱۳۸۸ طرح هادی نیشابور معدن علیا هاله واحدیان 13 / /
۱۳۸۹ طرح هادی نیشابور خرمبک بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۹۰ طرح هادی نیشابور محیط آباد بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۹۱ طرح هادی نیشابور نوروز آباد بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۹۲ طرح هادی نیشابور گلقندشت حسینی نساجردی 13 / /
۱۳۹۳ طرح هادی نیشابور بتو حسینی نساجردی 13 / /
۱۳۹۴ طرح هادی نیشابور هلالی سیده سوسن نوراشرف الدین 13 / /
۱۳۹۵ طرح هادی نیشابور چاه نسر خدیجه مسعودی 13 / /
۱۳۹۶ طرح هادی نیشابور آستایش خدیجه مسعودی 13 / /
۱۳۹۷ طرح هادی نیشابور همت آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۳۹۸ طرح هادی نیشابور لطف آباد معصومه گلی نیت 13 / /
۱۳۹۹ طرح هادی نیشابور گلشن آباد فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۴۰۰ طرح هادی نیشابور قره باغ فاطمه دانشور عنبران 13 / /
صفحه ۵۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۰۱ طرح هادی نیشابور کابلی مجید غلامی 13 / /
۱۴۰۲ طرح هادی نیشابور نوآباد حسن برفرازی 13 / /
۱۴۰۳ طرح هادی نیشابور ده شیخ معصومه گلی نیت 13 / /
۱۴۰۴ طرح هادی نیشابور شوررود غلامرضا همایون 13 / /
۱۴۰۵ طرح هادی نیشابور خواجه آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۴۰۶ طرح هادی نیشابور ذمه دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۰۷ طرح هادی نیشابور ریزآب دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۰۸ طرح هادی نیشابور عبدل آباد سوسن نوراشرف الدین 13 / /
۱۴۰۹ طرح هادی نیشابور اقبالیه غلامرضا همایون 13 / /
۱۴۱۰ طرح هادی نیشابور چزگ دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۱۱ طرح هادی بردسکن خور ساباط ساز شرق 13 / /
۱۴۱۲ شسیشث شسیشس ششس 13 / /
۱۴۱۳ طرح تفصیلی بردسکن باب الحکم حمید مهدویان 13 / /
۱۴۱۴ یشس ضصیضص ضصثضص 13 / /
۱۴۱۵ طرح تفصیلی بردسکن مظفرآباد حمید مهدویان 13 / /
۱۴۱۶ طرح تفصیلی تایباد مشهد ریزه حمید مهدویان
۱۴۱۷ طرح هادی بردسکن زنگینه ساباط ساز شرق 13 / /
۱۴۱۸ سایر تایباد چهار طاق 13 / /
۱۴۱۹ طرح تفصیلی تایباد کاریز سعدآباد-R ناصر احمدی
۱۴۲۰ طرح تفصیلی تایباد چهارطاق حمید مهدویان
۱۴۲۱ طرح هادی بردسکن زیرک آباد ساباط ساز شرق 1387
۱۴۲۲ طرح هادی بردسکن زمان آباد ساباط ساز شرق
۱۴۲۳ طرح هادی بردسکن جلال آباد ساباط ساز شرق
۱۴۲۴ طرح هادی تایباد ده برزو ساج طوس یاران
۱۴۲۵ طرح هادی تایباد سورستان هاشم مکارم
صفحه ۵۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۲۶ طرح هادی تایباد رهنه طرح و پژوهش پاد
۱۴۲۷ طرح هادی تایباد تونه هاشم مکارم
۱۴۲۸ طرح هادی تایباد کلاته کاظم هاشم مکارم
۱۴۲۹ طرح هادی تایباد آبنیه احسان رضازاده
۱۴۳۰ طرح هادی تایباد نصرت آباد احسان رضازاده
۱۴۳۱ طرح هادی تایباد اشتیوان هاشم مکارم
۱۴۳۲ طرح هادی تایباد استجرود هاشم مکارم
۱۴۳۳ طرح هادی تایباد کوه آباد هاشم مکارم
۱۴۳۴ طرح هادی تایباد سیه لاخ-M2R ساج طوس یاران
۱۴۳۵ طرح هادی تایباد پساوه-M2R غلامرضا همایون
۱۴۳۶ طرح هادی تایباد سمنگان-M2R ساج طوس یاران
۱۴۳۷ طرح هادی تایباد حسینی-M2R غلامرضا همایون
۱۴۳۸ تایباد گندمشاد هاشم مکارم
۱۴۳۹ طرح هادی تربت جام درس آخوند-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۰ طرح هادی تربت جام تیمنک علیا-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۱ طرح هادی تربت جام اسلام آباد-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۲ طرح هادی تربت جام جلیل آباد-M2R ساج طوس یاران
۱۴۴۳ طرح هادی تربت جام فیروز کوه-M2R اترک پویش
۱۴۴۴ طرح هادی تربت جام یکه توت هاشم مکارم
۱۴۴۵ طرح هادی تربت جام دو سنگ-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۶ طرح هادی تربت جام خرم آباد حمیدرضا محمدی نیک پور
۱۴۴۷ طرح هادی تربت جام تقی آباد فرحناز اکبراقلی
۱۴۴۸ طرح هادی تربت جام قشه توت هاشم مکارم
۱۴۴۹ طرح هادی تربت جام شورستان سفلی هاشم مکارم
۱۴۵۰ طرح هادی تربت جام شورستان علیا هاشم مکارم
صفحه ۵۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۵۱ طرح هادی تربت جام درخت توت فرحناز اکبراقلی
۱۴۵۲ طرح هادی تربت جام باغ سنگان علیا-M2R اترک پویش
۱۴۵۳ طرح هادی تربت جام حسن آباد-M2R کسری گستر طوس
۱۴۵۴ طرح هادی تربت جام جهان آباد-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۵۵ طرح هادی تربت جام میش مست-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۵۶ طرح هادی تربت جام گوی-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۵۷ طرح هادی تربت جام چاه مزار سفلی-M2R اترک پویش
۱۴۵۸ طرح هادی تربت حیدریه حوض سرخ ثامن طرح شرق
۱۴۵۹ طرح هادی تربت حیدریه ریگان آمایش شرق
۱۴۶۰ طرح هادی تربت حیدریه فیروز آباد آمایش شرق
۱۴۶۱ طرح هادی تربت حیدریه کلاته زنگنه محمدتقی لسانی
۱۴۶۲ طرح هادی تربت حیدریه کاج درخت ثامن طرح شرق
۱۴۶۳ تربت حیدریه فتح آباد طراحان سیمای اترک
۱۴۶۴ طرح هادی تایباد گندمشاد هاشم مکارم
۱۴۶۵ طرح هادی چناران کلاته پایه ساباط ساز شرق
۱۴۶۶ طرح هادی چناران گروه گرو سیمین تقدیسی زنجانی
۱۴۶۷ طرح هادی خلیل آباد کاهه بهجت السادات ولی الهی
۱۴۶۸ طرح هادی خواف صیدآباد لیلی کوچکی
۱۴۶۹ طرح هادی خواف باغ بخشی لیلی کوچکی
۱۴۷۰ طرح هادی خواف شهرک لیلی کوچکی
۱۴۷۱ طرح هادی خواف زوزن آمایش شرق
۱۴۷۲ طرح هادی خواف احمدآباد اکبر قلی زاده
۱۴۷۳ طرح هادی خواف خلط آباد لیلی کوچکی
۱۴۷۴ طرح هادی سبزوار اجنورد محبوبه قربانپور
۱۴۷۵ طرح هادی سبزوار عزیز آباد علیرضا داودزاده
صفحه ۵۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۷۶ طرح هادی سبزوار بجدن محمد امجدی
۱۴۷۷ طرح هادی سبزوار فشانجرد محبوبه قربانپور
۱۴۷۸ طرح هادی سبزوار علی آباد شور علی اکبر کیوانلو
۱۴۷۹ طرح هادی سبزوار نزل آباد علی اکبر کیوانلو
۱۴۸۰ طرح هادی سبزوار حسین آباد رحیم خان اترک پویش شرق
۱۴۸۱ طرح هادی سبزوار کمیز فاطمه عباس زاده
۱۴۸۲ طرح هادی سبزوار آبرود محبوبه قربانپور 85
۱۴۸۳ طرح هادی سبزوار ملوند افریزسازان توس
۱۴۸۴ طرح هادی سبزوار نهالدان صالح آریا نژاد
۱۴۸۵ طرح هادی سبزوار برآباد مهین اسفراینی
۱۴۸۶ طرح هادی سبزوار علیک فاطمه عباس زاده
۱۴۸۷ طرح هادی سبزوار سنگ کلیدر محبوبه قربانپور
۱۴۸۸ طرح هادی سبزوار حسین آباد شامگان مهین اسفراینی
۱۴۸۹ طرح هادی سبزوار بداغ آباد مهین اسفراینی
۱۴۹۰ طرح هادی سبزوار بیدخور مهین اسفراینی
۱۴۹۱ طرح هادی سبزوار خرسف معصومه گلی نیت
۱۴۹۲ طرح هادی سبزوار نوروزی فاطمه عباس زاده
۱۴۹۳ طرح هادی سبزوار یحیی آباد رسا طرح شرق
۱۴۹۴ طرح هادی سبزوار چرو باغشهر فردا
۱۴۹۵ طرح هادی سبزوار نوبهار علی اکبر کیوانلو
۱۴۹۶ طرح هادی سبزوار خسرو آباد علیرضا داودزاده
۱۴۹۷ طرح هادی سرخس قوش علیجان سعیده عادل نیا
۱۴۹۸ طرح هادی سرخس تام میرزا حسن سعیده عادل نیا
۱۴۹۹ طرح هادی سرخس قوش چاکر حسین قاسمی نژاد
۱۵۰۰ طرح هادی سرخس اسلام قلعه سعیده عادل نیا
صفحه ۶۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۰۱ طرح هادی سرخس قوش کهنه رقیه حاجی زاده طوسی
۱۵۰۲ طرح هادی سرخس پسکمر لیلی کوچکی
۱۵۰۳ طرح هادی سرخس شیرتپه رقیه حاجی زاده طوسی
۱۵۰۴ طرح هادی قوچان آبگرگ-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۰۵ طرح هادی قوچان دیزاوند-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۰۶ قوچان کلاته ملامحمدقلی حمیده پوراشرف
۱۵۰۷ طرح هادی کاشمر قراچه آمایش شرق
۱۵۰۸ طرح هادی کاشمر جردوی آمایش شرق
۱۵۰۹ طرح هادی کاشمر قصون آمایش شرق
۱۵۱۰ طرح هادی کاشمر علی آباد آمایش شرق
۱۵۱۱ طرح هادی کاشمر توندر آمایش شرق
۱۵۱۲ طرح هادی کاشمر عشرت آباد آمایش گستر توس
۱۵۱۳ طرح هادی گناباد سریده مهرداد میلانی
۱۵۱۴ طرح هادی گناباد یونسی عبداله دلیل
۱۵۱۵ طرح هادی مشهد کارده مرکزی کارده مهندسان مشاور اوت
۱۵۱۶ طرح هادی مشهد اولنگ امان آباد هاله واحدیان
۱۵۱۷ طرح هادی مشهد سلطان آباد نمک احمدآباد پیوه ژن ریحانه سلطانی
۱۵۱۸ طرح هادی مشهد کورده مرکزی میان ولایت محمد اسلامی نژاد
۱۵۱۹ طرح هادی مشهد گاوبرج رضویه پایین ولایت محمدهادی عرفان
۱۵۲۰ طرح هادی مشهد خور علیا مرکزی تبادکان ساباط ساز شرق
۱۵۲۱ طرح هادی مشهد فاز(قدیم-جدیدM2R) مرکزی تبادکان طرح و پژوهش پاد-ساباط نقشینه شرق(جدید) 88
۱۵۲۲ طرح هادی مشهد عسکریه مرکزی میان ولایت عبداله دلیل
۱۵۲۳ طرح هادی مشهد چاهشک طرح و پژوهش پاد
۱۵۲۴ طرح هادی مشهد حاجی آباد مرکزی طوس ساباط ساز شرق
۱۵۲۵ طرح هادی مشهد قرقی مرکزی تبادکان ساباط سازشرق
صفحه ۶۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۲۶ طرح هادی مشهد گوش مرکزی کارده ساباط سازشرق
۱۵۲۷ طرح هادی مشهد گجوان مرکزی درزآب فاطمه عباس زاده
۱۵۲۸ طرح هادی نیشابور پیرکماج مجید غلامی
۱۵۲۹ طرح هادی نیشابور فتح آباد ساباط ساز شرق
۱۵۳۰ طرح هادی نیشابور نیرآباد ریحانه سلطانی
۱۵۳۱ نیشابور تیران طرح و پژوهش پاد
۱۵۳۲ طرح هادی نیشابور چهارباغ مهدیزاده
۱۵۳۳ طرح هادی نیشابور جنبرجوق مهندسین مشاور اوت
۱۵۳۴ طرح هادی نیشابور کفکی سعیده عادل نیا
۱۵۳۵ طرح هادی نیشابور فدیشه عبداله دلیل
۱۵۳۶ طرح هادی نیشابور کاریز نو طرح و پژوهش پاد
۱۵۳۷ طرح هادی نیشابور قلعه شیشه ریحانه سلطانی
۱۵۳۸ طرح هادی نیشابور صمدیه مهندسین مشاور اوت
۱۵۳۹ طرح هادی نیشابور محسن آباد سعیده عادل نیا
۱۵۴۰ طرح هادی نیشابور بوژآباد مهدیزاده
۱۵۴۱ طرح هادی نیشابور رباطی شاهزاده مهندسین مشاور اوت
۱۵۴۲ طرح هادی نیشابور رشیدآباد ریحانه سلطانی
۱۵۴۳ طرح هادی نیشابور روح آباد مهدیزاده
۱۵۴۴ طرح هادی نیشابور کاریزک کنار کال معصومه گلی نیت
۱۵۴۵ طرح هادی نیشابور قلعه نو جمشید معصومه گلی نیت
۱۵۴۶ طرح هادی نیشابور فرخار مجید غلامی
۱۵۴۷ طرح هادی نیشابور ده حسینی ساباط ساز شرق
۱۵۴۸ طرح هادی نیشابور چناران سیمین تقدیسی زنجانی
۱۵۴۹ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد طراحان سیمای اترک
۱۵۵۰ طرح هادی تربت حیدریه فدیهه هاشم مکارم
صفحه ۶۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۵۱ طرح هادی تربت حیدریه حاجی بیگی ملیحه چراغچی
۱۵۵۲ طرح هادی تربت حیدریه دوغ آباد هاشم مکارم
۱۵۵۳ طرح هادی قوچان کلاته ملامحمدقلی-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۵۴ طرح هادی قوچان گیزل آباد-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۵۵ طرح هادی قوچان مقصود آباد ساباط ساز شرق
۱۵۵۶ طرح هادی قوچان آبشوری-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۵۷ طرح هادی قوچان گوجه مهندسین مشاور اوت
۱۵۵۸ طرح هادی قوچان حسن آباد ساباط ساز شرق
۱۵۵۹ طرح هادی قوچان آب جهان-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۶۰ طرح هادی نیشابور تیران طرح و پژوهش پاد
۱۵۶۱ طرح تفصیلی تایباد پلبند و بهلول آباد محمد بیات
۱۵۶۲ طرح تفصیلی تایباد همت آباد محمد بیات
۱۵۶۳ طرح تفصیلی تایباد پشته ابراهیم علامتیان
۱۵۶۴ طرح هادی تربت جام سمسرای سفلی محبوبه آتشی 88
۱۵۶۵ طرح هادی چناران نهر آباد فاطمه دانشور 88
۱۵۶۶ طرح هادی سبزوار کیزقان مجید علی اکبریان 88
۱۵۶۷ طرح هادی سبزوار کلاته آقازاده مجید علی اکبریان 88
۱۵۶۸ طرح هادی فریمان حصار سرخ بهاره نیک خلق 88
۱۵۶۹ طرح هادی مشهد جیزآباد شاهان گرماب رضویه آبروان معصومه گلی نیت 88
۱۵۷۰ طرح هادی مشهد چهل من سنگ سفلی رضویه آبروان مهندسین مشاور طرح مثبت 89
۱۵۷۱ طرح هادی نیشابور محمدآباد حسین رجبی 88
۱۵۷۲ طرح هادی نیشابور رحیم آباد معصومه جهانگیری 88
۱۵۷۳ طرح هادی نیشابور نعیم آباد-M2R مجید غلامی 88
۱۵۷۴ طرح هادی نیشابور عشرت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۷۵ طرح هادی نیشابور باغ جهان-M2R ساج طوس یاران 88
صفحه ۶۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۷۶ طرح هادی نیشابور سیدآباد بار معدن-M2R اترک پویش شرق 88
۱۵۷۷ طرح هادی تایباد سرداب-M ساج طوس یاران 88
۱۵۷۸ طرح هادی بردسکن خمی-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۷۹ طرح هادی تخت جلگه دولت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۰ طرح هادی تخت جلگه ابراهیم آباد-M حسین رجبی سناجردی 88
۱۵۸۱ طرح هادی نیشابور قره داش-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۲ طرح هادی نیشابور خایسک-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۵۸۳ طرح هادی خواف هزار خوشه-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۴ طرح هادی خواف قطار گز-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۵ طرح هادی تربت جام باغ سنگان سفلی-M2R ساباط ساز شرق 88
۱۵۸۶ طرح هادی بردسکن شمس آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۷ طرح تفصیلی نیشابور یوسف آباد کاظم کاووسی نیا 89
۱۵۸۸ طرح تفصیلی نیشابور گلقندشت کاظم کاووسی نیا 89
۱۵۸۹ طرح تفصیلی زاوه قلعه نی علیرضا شمخالچیان 89
۱۵۹۰ طرح تفصیلی فریمان لوشاب خان بلوکی 89
۱۵۹۱ طرح تفصیلی سبزوار بلقان آباد حمید مهدویان 89
۱۵۹۲ طرح تفصیلی جغتای زرقان محمدعلی نمایی 89
۱۵۹۳ طرح تفصیلی جغتای قلعه نو - شفیع آباد مهدویان 89
۱۵۹۴ طرح تفصیلی جوین کلاته میمری محمدعلی نمایی 89
۱۵۹۵ طرح تفصیلی قوچان مقصودآباد خان بلوکی 89
۱۵۹۶ طرح تفصیلی قوچان بیگ نظر خان بلوکی 89
۱۵۹۷ طرح تفصیلی مشهد ابرش رجایی 89
۱۵۹۸ طرح تفصیلی درگز پلگرد خواجوی 88
۱۵۹۹ طرح هادی سبزوار قاسمی-M2R اوت 89
۱۶۰۰ طرح هادی تربت جام گورخار-M2R سبز سامانه 88
صفحه ۶۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۰۱ طرح هادی تربت جام شاتوت-M2R سبزسامانه 88
۱۶۰۲ طرح هادی تربت جام میخک-M2R اوت 88
۱۶۰۳ طرح هادی چناران قرق-M2R سبز سامانه 88
۱۶۰۴ طرح هادی چناران خیج-M2R سبز سامانه 88
۱۶۰۵ طرح هادی قوچان یوسف خان-M2R طرح آبریز 88
۱۶۰۶ طرح هادی قوچان گنبد جوق-M2R طرح آبریز 88
۱۶۰۷ طرح هادی قوچان اینچه کیکانلو-M2R طرح آبریز 88
۱۶۰۸ طرح هادی قوچان رضا آباد شرقی-M2R طرح آبریز 88
۱۶۰۹ طرح هادی قوچان کلاته میرزا رجب-M2R طرح آبریز 88
۱۶۱۰ طرح هادی کاشمر بختیار رسا طرح شرق 88
۱۶۱۱ طرح هادی کاشمر گاژخونه رسا طرح شرق 88
۱۶۱۲ طرح هادی درگز سنگ سوراخ سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۳ طرح هادی درگز دهشت علیا سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۴ طرح هادی درگز حق وردی سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۵ طرح هادی درگز خنلانلو سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۶ طرح هادی درگز دولت آباد سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۷ طرح هادی درگز بشارت سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۸ طرح هادی نیشابور دزق-M2R شهرتاش پویا 89
۱۶۱۹ طرح هادی کاشمر نامق ساباط ساز شرق 86
۱۶۲۰ طرح تفصیلی قوچان فرخان شاهراه کاظم کاووسی نیا 1389
۱۶۲۱ طرح هادی بردسکن کلاته برقی ساج طوس یاران 88
۱۶۲۲ طرح هادی بردسکن عبدل آباد وزیری 88
۱۶۲۳ طرح هادی بردسکن سربرج وزیری 88
۱۶۲۴ طرح هادی بردسکن چشمه حاجی سلیمان مژگان شرف زاده 88
۱۶۲۵ طرح هادی بردسکن اسماعیل آباد مژگان شرف زاده 88
صفحه ۶۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۲۶ طرح هادی بردسکن هدک علی خادمی 88
۱۶۲۷ طرح هادی تایباد کهجه آمایش نگار طوس 88
۱۶۲۸ طرح هادی تربت جام آغل کمر بهاره نیک خلق 88
۱۶۲۹ طرح هادی چناران گهوه خالصه-M2R مهندسین مشاور سبز سامانه 88
۱۶۳۰ طرح هادی چناران گاه-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۱۶۳۱ طرح هادی چناران گاش-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۱۶۳۲ طرح هادی درگز جبار-M2R راضیه بهمدی 88
۱۶۳۳ طرح هادی درگز رحمانقلی راضیه بهمدی 88
۱۶۳۴ طرح هادی سبزوار عباس آباد قندی سعیده عادل نیا 87
۱۶۳۵ طرح هادی سرخس صمدآباد-M2R اترک پویش شرق 88
۱۶۳۶ طرح هادی فریمان التاتو-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۶۳۷ طرح هادی فریمان چرم-M2R اترک پویش شرق 88
۱۶۳۸ طرح هادی مشهد دهنه چهل رضویه پایین ولایت محمدحسین غفوریان 88
۱۶۳۹ طرح هادی مشهد کنار گوشه مرکزی کنویست محبوبه آتشی 88
۱۶۴۰ طرح هادی مشهد بش ساروق احمدآباد سرجام سعیده گنج بخش 88
۱۶۴۱ طرح هادی نیشابور تنگه علیا نسترن خطیب 88
۱۶۴۲ طرح هادی نیشابور امیرآباد مهدی زارع ابراهیم آباد 88
۱۶۴۳ طرح هادی نیشابور سلطان میدان الهه عباسی 85
۱۶۴۴ طرح هادی تربت حیدریه مزجرد معصومه جهانگیری 88
۱۶۴۵ طرح تفصیلی تایباد رهنه رهنه 89
۱۶۴۶ طرح تفصیلی خلیل آباد کلاته شادی کاظم کاووسی نیا 90
۱۶۴۷ طرح تفصیلی خلیل آباد بزنجرد کاظم کاووسی نیا 90
۱۶۴۸ طرح تفصیلی بجستان مزار محمدرضا مرادیان 89
۱۶۴۹ طرح تفصیلی چناران فریزی محمدرضا مرادیان 89
۱۶۵۰ طرح هادی تایباد کشکک آمایش نگار طوس 88
صفحه ۶۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۵۱ طرح هادی تخت جلگه شمس آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۵۲ طرح هادی تخت جلگه بحرود-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۵۳ طرح هادی تخت جلگه حیدرآباد فاطمه دانشور 88
۱۶۵۴ طرح تفصیلی قوچان عسگرآباد کاظم کاووسی نیا 90
۱۶۵۵ طرح هادی تخت جلگه حصار نو-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۵۶ طرح هادی تخت جلگه نصرآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۵۷ طرح هادی تخت جلگه همت آباد ساج طوس یاران 89
۱۶۵۸ طرح هادی تخت جلگه یوسف آباد-R (تفصیلیM) ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۵۹ طرح هادی سبزوار زردکوهی هوشنگ حکیم زاده 89
۱۶۶۰ طرح هادی سبزوار بازقند-M2R اوت 89
۱۶۶۱ طرح هادی سبزوار رباط جز-M2R شهر تاش پویا 87
۱۶۶۲ طرح هادی سبزوار تسبند هوشنگ حکیم زاده 89
۱۶۶۳ طرح هادی سبزوار چاه تلخ اوت 89
۱۶۶۴ طرح هادی خواف چاه کنده لاله عباسی 89
۱۶۶۵ طرح هادی فریمان حسین آباد قلعه سرخ مسعودی 89
۱۶۶۶ طرح هادی طرقبه-شاندیز کلاته ابراهیم آباد بهاره نیک خلق 89
۱۶۶۷ طرح هادی طرقبه-شاندیز محله زشک علیا و سفلی اساس شهر شرق 89
۱۶۶۸ طرح هادی بردسکن آهوبم-M2R رسا طرح شرق 89
۱۶۶۹ طرح هادی بردسکن نصرآباد-M2R رسا طرح شرق 90
۱۶۷۰ طرح هادی تربت حیدریه پاگدار بادور معصومه گلی نیت 89
۱۶۷۱ طرح هادی تربت حیدریه ملک آباد همایون فرد 90
۱۶۷۲ طرح هادی تربت حیدریه بکاول راضیه بهمدی 89
۱۶۷۳ طرح هادی تربت حیدریه کلاته علی سیاه-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۶۷۴ طرح هادی تربت حیدریه کامه سفلی-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۶۷۵ طرح هادی تربت حیدریه آبدارو-M2R سامان آفرین طوس 89
صفحه ۶۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۷۶ طرح هادی تربت جام حسن آباد سبز سامانه 88
۱۶۷۷ طرح هادی تربت جام باغک سفلی پانته آ نبوی آل آقا 88
۱۶۷۸ طرح هادی تربت جام گلارچه سفلی پانته آ نبوی آل آقا 88
۱۶۷۹ طرح هادی تربت جام سمرغاوه بهجت السادات ولی الهی 88
۱۶۸۰ طرح هادی تربت جام چشمه جوهر بهجت السادات ولی الهی 88
۱۶۸۱ طرح هادی خلیل آباد ایرج آباد الهه اسدی 88
۱۶۸۲ طرح هادی خواف چمن آباد - ولی آباد-M2R نقشینه شرق 88
۱۶۸۳ طرح هادی درگز محمد ولی بیگ عالیه شاه حیدری 88
۱۶۸۴ طرح هادی درگز ریشخوار سوانح طبیعی 88
۱۶۸۵ طرح هادی درگز میاب سوانح طبیعی 88
۱۶۸۶ طرح هادی درگز قلجق-M مهدی زارع ابراهیم آبادی 88
۱۶۸۷ طرح هادی جوین فتح آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۸۸ طرح هادی کلات ژرف سوانح طبیعی 88
۱۶۸۹ طرح هادی کلات قلعه زو آریان نژاد 84
۱۶۹۰ نیشابور اسلام آباد لکزی شهرتاش پویا 88
۱۶۹۱ طرح هادی نیشابور اسلام آباد لکزی-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۹۲ طرح هادی نیشابور حاجی آباد عاشوری 87
۱۶۹۳ طرح هادی نیشابور فیض آباد شهرتاش پویا 88
۱۶۹۴ طرح هادی نیشابور بهمان عالیه شاه حیدری 88
۱۶۹۵ طرح هادی نیشابور گلبین منصوره غیور مداح 88
۱۶۹۶ طرح هادی سرخس قوش عظیم مهدیزاده 86
۱۶۹۷ طرح هادی سرخس کاریزک اترک پویش شرق 88
۱۶۹۸ طرح هادی مشهد گنبد دراز-M2R احمدآباد سرجام شهرتاش پویا 88
۱۶۹۹ طرح هادی مشهد نصرآباد شهرتاش پویا 88
۱۷۰۰ طرح هادی زاوه چخماق-M2R شهرتاش پویا 89
صفحه ۶۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۰۱ طرح هادی زاوه حصار راضیه بهمدی 89
۱۷۰۲ طرح هادی تایباد شهرک امام خمینی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۰۳ طرح هادی تایباد حاجی آباد-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۰۴ طرح هادی تایباد هفت سویی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۰۵ طرح هادی رشتخوار محرم آباد فاطمه دانشور 89
۱۷۰۶ طرح هادی مشهد عبدل آباد-M2R مرکزی میان ولایت شهر تاش پویا 88
۱۷۰۷ طرح هادی مشهد مقصودآباد-M2 مرکزی تبادکان ژیلا کلالی مقدم 89
۱۷۰۸ طرح هادی مشهد سلطان آباد-R (تفصیلیM) مرکزی میان ولایت ژیلا کلالی مقدم 89
۱۷۰۹ طرح هادی قوچان حصار حمیده ترکمن 88
۱۷۱۰ طرح هادی قوچان شمخال طرح آبریز 88
۱۷۱۱ طرح هادی قوچان محمدآباد سفلی-R حمیده ترکمن 88
۱۷۱۲ طرح هادی تربت جام خلیلی-M2 اوت 87
۱۷۱۳ طرح هادی درگز غفارآباد علی اکبر تقیلو 89
۱۷۱۴ طرح هادی نیشابور باغشن گچ-M2 شهر تاش پویا 89
۱۷۱۵ طرح هادی نیشابور قاسمی-M2 اترک پویش شرق 88
۱۷۱۶ طرح هادی نیشابور شمس آباد-R (تفصیلیM) شهر تاش پویا 89
۱۷۱۷ طرح هادی گناباد دیسفان-M فخاریان
۱۷۱۸ طرح تفصیلی مشهد فیض آباد-زرنده-ده حلاح محمدعلی نمائی 89
۱۷۱۹ طرح هادی نیشابور طاقان راضیه عاشوری 88
۱۷۲۰ طرح هادی نیشابور کریم آباد رفعت شیبانی زاده 89
۱۷۲۱ طرح هادی نیشابور نعیم آباد آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۲۲ طرح هادی نیشابور سالاری حسین حاتمی نژاد 82
۱۷۲۳ طرح هادی نیشابور همایی حسین حاتمی نژاد 82
۱۷۲۴ طرح هادی زاوه سیاه سنگ آمایش نگار طوس 89
۱۷۲۵ طرح هادی زاوه نصرآباد آمایش نگار طوس 89
صفحه ۶۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۲۶ طرح هادی زاوه کنگزیتون سارا حسینی 89
۱۷۲۷ طرح هادی زاوه چاقه بلوچها عالیه شاه حیدری 89
۱۷۲۸ طرح هادی زاوه میرآباد آمایش نگار طوس 89
۱۷۲۹ طرح هادی زاوه کلاته نو محبوبه آتشی 89
۱۷۳۰ طرح هادی تربت جام جنت آباد-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۳۱ طرح هادی تربت جام گلارچه علیا ساج طوس یاران 89
۱۷۳۲ طرح هادی تربت حیدریه شتر خسب-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۳۳ طرح هادی تربت حیدریه شور حصار-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۴ طرح هادی تربت حیدریه محمودآباد رخ-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۵ طرح هادی تربت حیدریه نظامیه-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۶ طرح هادی نیشابور باقریه-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۳۷ طرح هادی نیشابور خوش بالا-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۳۸ طرح هادی نیشابور محمودآباد-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۳۹ طرح هادی نیشابور نصرآباد-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۴۰ طرح هادی نیشابور گلشن-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۱ طرح هادی تربت جام اسماعیل آباد-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۲ طرح هادی تربت جام تقز علیا-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۳ طرح هادی تربت جام حسین آباد کلالی-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۴ طرح هادی تربت جام خرگوشی-M2R اوت 87
۱۷۴۵ طرح هادی تربت جام خواجه طاعون-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۶ طرح هادی تربت جام صاحبداد-M آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۷ طرح هادی تربت جام کلاته ابوالقاسم-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۸ طرح هادی تربت جام منصوریه-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۴۹ طرح هادی تربت جام نقدعلی سفلی-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۵۰ طرح هادی کلات بابا رمضان-M2R آمایش نگار طوس 89
صفحه ۷۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۵۱ طرح هادی سبزوار باقرآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۲ طرح هادی سبزوار بهمن آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۳ طرح هادی سبزوار کهنه آب-M2 ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۴ طرح هادی سبزوار کلاته سادات-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۵ طرح هادی رشتخوار باسفر-عمیدی کهنه-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۶ طرح هادی مشهد باغ فراگرد-M2R مرکزی تبادکان ساج طوس یاران 89
۱۷۵۷ طرح هادی مشهد دربیابان-M2R مرکزی کارده طرح مثبت 89
۱۷۵۸ طرح هادی مشهد روح آباد-M2R مرکزی میان ولایت ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۹ طرح هادی مشهد هلالی-M2R مرکزی کنویست آمایش نگار طوس 89
۱۷۶۰ طرح هادی سرخس تام مختار-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۱ طرح هادی سرخس چاله زرد-M بام شهر طوس 89
۱۷۶۲ طرح هادی سرخس شوریچه سفلی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۳ طرح هادی سرخس کلاته مره ای-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۴ طرح هادی خواف بقسانی-M آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۶۵ طرح هادی خواف کالشور جدید-M آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۶۶ طرح هادی خواف محمدآباد-M آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۶۷ طرح هادی گناباد رحمت آباد-M آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۶۸ طرح هادی گناباد شوراب نوسازی-M آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۶۹ طرح هادی گناباد نوده گناباد-M آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۷۰ طرح هادی زاوه پا قلعه-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۷۱ طرح هادی زاوه رحمت آباد-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۷۲ طرح هادی زاوه علمدار-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۷۳ طرح هادی زاوه کاریزک ناگهانی-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۷۴ طرح هادی زاوه نیاز آباد-M2R شهر تاش پویا 90
۱۷۷۵ طرح هادی جغتای جبله نو-M2R شهر تاش پویا 90
صفحه ۷۱ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۷۶ طرح هادی جغتای نوباغ-M2R بام شهر طوس 89
۱۷۷۷ طرح هادی چناران گاو طرنا-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۷۷۸ طرح هادی تربت جام کاریزنو سفلی آمایشگران توسعه متوازن 90
۱۷۷۹ طرح هادی تربت جام دراز آب طرح مثبت 86
۱۷۸۰ طرح هادی تربت جام علی آباد وسطی بهاره نیک خلق 105
۱۷۸۱ طرح هادی تربت جام سنگ پیر رسا طرح شرق 89
۱۷۸۲ طرح هادی تربت جام خوشاب رسا طرح شرق 90
۱۷۸۳ طرح هادی مشهد خواجه حسین آباد مرکزی کارده پوران پیشیاره 89
۱۷۸۴ طرح هادی تربت حیدریه صعوه پوران پیشیاره 89
۱۷۸۵ طرح هادی تربت حیدریه طاهرآباد خورشانه خدیجه مسعودی 89
۱۷۸۶ طرح هادی تربت حیدریه زمان آباد بهاره نیک خلق 89
۱۷۸۷ طرح هادی تربت حیدریه سنجدپور فریده جهانی ثانی 89
۱۷۸۸ طرح هادی تربت حیدریه ضیاالدین علیا آمایش نگار طوس 89
۱۷۸۹ طرح هادی سرخس صدرآباد ساج طوس یاران 89
۱۷۹۰ طرح هادی سرخس آصف آباد اترک پویش شرق 88
۱۷۹۱ طرح هادی سرخس دولت آباد ساج طوس یاران 89
۱۷۹۲ طرح هادی طرقبه-شاندیز کلاته آهن طرح مثبت 89
۱۷۹۳ طرح هادی طرقبه-شاندیز مایان علیا آمایش نگار طوس 88
۱۷۹۴ طرح هادی طرقبه-شاندیز اردمه آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۵ طرح هادی کلات سینی نو آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۶ طرح هادی کلات سلطان آباد آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه اومی کاظم کاووسی نیا 90
۱۷۹۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه فدرد کاظم کاووسی نیا 90
۱۷۹۹ طرح تفصیلی سبزوار نهالدان علیرضا شمخالچیان 90
۱۸۰۰ طرح تفصیلی سبزوار کلاته نوبهار علیرضا شمخالچیان 90
صفحه ۷۲ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۰۱ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد شامگان علیرضا شمخالچیان 90
۱۸۰۲ طرح هادی بجستان ابوالخازن-M آبخیز گستر مهر مشهد 1390
۱۸۰۳ طرح هادی بجستان امیریه-M آبخیز گستر مهر مشهد 1390
۱۸۰۴ طرح هادی بجستان صلح آباد-M آبخیز گستر مهر مشهد 1390
۱۸۰۵ طرح هادی بجستان نیان-M آبخیز گستر مهر مشهد 1390
۱۸۰۶ طرح هادی بردسکن باقریه-M اترک پویش شرق 1389
۱۸۰۷ طرح هادی تخت جلگه امان آباد-M آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۰۸ طرح هادی تخت جلگه توزنده جان کهنه-M آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۰۹ طرح هادی تخت جلگه حسن آباد سالار-M آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۱۰ طرح هادی تخت جلگه زروند-M آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۱۱ طرح هادی تخت جلگه ملخدره سفلی-M آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۱۲ طرح هادی تربت جام پده جان مراد-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۱۳ طرح هادی تربت جام حسین آباد-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۱۴ طرح هادی تربت جام کال کراب-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۱۵ طرح هادی تربت جام مهدی آباد-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۱۶ طرح هادی تربت حیدریه ضیا الدین-M آمایش نگار طوس 1389
۱۸۱۷ طرح هادی تربت حیدریه قجاق-M طرح مثبت 1389
۱۸۱۸ طرح هادی فریمان میاندهی-میرمحمدی-M اوت 1387
۱۸۱۹ طرح هادی فریمان ماغو-M سامان آفرین طوس 1389
۱۸۲۰ طرح هادی جوین جمال آباد-M ساج طوس یاران 1390
۱۸۲۱ طرح هادی جوین حاجی آباد بزازی-M لیان 1389
۱۸۲۲ طرح هادی جوین سیرغان-M ساج طوس یاران 1390
۱۸۲۳ طرح هادی جوین کلاته شهیدان-M ساج طوس یاران 1390
۱۸۲۴ طرح هادی جوین منجشیرین-M ساج طوس یاران 1390
۱۸۲۵ طرح هادی درگز قزقان دره-M غلامرضا ثاقب حسین پور 1389
صفحه ۷۳ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۲۶ طرح هادی رشتخوار اندنجرد-M آمایش نگار طوس 1389
۱۸۲۷ طرح هادی رشتخوار چاه شور-M آمایش نگار طوس 1389
۱۸۲۸ طرح هادی زاوه حشمت آباد-M آمایش نگار طوس 1389
۱۸۲۹ طرح هادی زاوه قلعه آقا حسن-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۳۰ طرح هادی باخرز بزنجرد کردیان-M سامان آفرین طوس 1390
۱۸۳۱ طرح هادی سبزوار ابراهیم آباد-M لیان 1389
۱۸۳۲ طرح هادی سبزوار اله آباد-M لیان 1389
۱۸۳۳ طرح هادی سبزوار بیزخ-M لیان 1389
۱۸۳۴ طرح هادی سبزوار پروند-M لیان 1389
۱۸۳۵ طرح هادی سبزوار گل گنبد-M ساباط نقشینه شرق 1389
۱۸۳۶ طرح هادی سبزوار نجم آباد-M ساباط نقشینه شرق 1389
۱۸۳۷ طرح هادی کاشمر اکبرآباد-M اترک پویش شرق 1389
۱۸۳۸ طرح هادی کاشمر خضرآباد-M اترک پویش شرق 1389
۱۸۳۹ طرح هادی گناباد زیرجان-M غلامرضا ثاقب حسین پور 1389
۱۸۴۰ طرح هادی گناباد موسیرز-M غلامرضا ثاقب حسین پور 1389
۱۸۴۱ طرح هادی کاشمر گند بر رفعت شیبانی زاده 1388
۱۸۴۲ طرح هادی نیشابور حسین آباد جدید-M آبخیز گستر مهر مشهد 1390
۱۸۴۳ طرح هادی نیشابور حصار-M سامان آفرین طوس 1389
۱۸۴۴ طرح هادی نیشابور قرونه-M طرح مثبت 1388
۱۸۴۵ طرح هادی نیشابور قریش آباد-M ساباط نقشینه شرق 1389
۱۸۴۶ طرح تفصیلی نیشابور شاداب سامان آفرین طوس 1390
۱۸۴۷ طرح تفصیلی نیشابور برج سامان افرین طوس 1390
۱۸۴۸ طرح تفصیلی نیشابور معدن سفلی امیر بذرافشان مقدم 1390
۱۸۴۹ طرح تفصیلی نیشابور معدن علیا امیر بذرافشان مقدم 1390
۱۸۵۰ طرح هادی مشهد ده غیبی احمدآباد سرجام
صفحه ۷۴ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۵۱ طرح هادی مشهد باغون آباد مرکزی طوس محمد رسول خلوصی
۱۸۵۲ طرح هادی مشهد باشریک مرکزی طوس شایگان تراز شرق آذر86
۱۸۵۳ طرح هادی مشهد اروند مرکزی طوس سازه قویم طوس پائیز88
۱۸۵۴ طرح هادی مشهد تجر
۱۸۵۵ طرح هادی مشهد درخت بید رضویه پایین ولایت
۱۸۵۶ طرح هادی مشهد دهسرخ احمدآباد سرجام نادرمحمدیان
۱۸۵۷ طرح هادی مشهد علی آباد مرکزی تبادکان اردشیرعرفانی آبان89
۱۸۵۸ طرح هادی مشهد اله آباد نقش آوران ماد مهر86
۱۸۵۹ بهسازی مشهد احمدآباد نادرمحمدیان
۱۸۶۰ کشف
۱۸۶۱ طرح هادی مشهد احمدآباد مرکزی کنویست
۱۸۶۲ طرح هادی مشهد احمدآباد رضویه میامی
۱۸۶۳ طرح هادی زهره زراعتی
۱۸۶۴ طرح هادی مشهد اره رضویه آبروان
۱۸۶۵ طرح هادی مشهد طوس اسلامیه طوس مرکزی
۱۸۶۶ طرح هادی مشهد اسماعیل آبادفردوس مرکزی طوس
۱۸۶۷ طرح هادی مشهد اسماعیل آباد/آب اشکان مرکزی طوس
۱۸۶۸ طرح هادی مشهد اکبرآباد مرکزی طوس
۱۸۶۹ طرح هادی مشهد النگ امان آباد احمدآباد سرجام
۱۸۷۰ طرح هادی مشهد امیرآباد مرکزی طوس
۱۸۷۱ طرح هادی مشهد امین آباد مرکزی طوس
۱۸۷۲ طرح هادی مشهد باز حوض سفلی رضویه میامی
۱۸۷۳ طرح هادی مشهد اندرخ مرکزی تبادکان
۱۸۷۴ طرح هادی مشهد سعیدآباد مرکزی درزآب
۱۸۷۵ طرح هادی مشهد سیرزار احمدآباد پیوه ژن
صفحه ۷۵ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۷۶ طرح هادی مشهد شاهین قلعه/امام قلعه مرکزی میان ولایت
۱۸۷۷ طرح هادی مشهد شرشر مرکزی کنویست
۱۸۷۸ طرح هادی مشهد شریف اباد احمدآباد سرجام
۱۸۷۹ طرح هادی مشهد شمس آباد مرکزی طوس
۱۸۸۰ طرح هادی مشهد شهید نامجو مرکزی تبادکان
۱۸۸۱ طرح هادی مشهد شهیدهاشمی نژاد مرکزی طوس
۱۸۸۲ طرح هادی مشهد شیرحصار مرکزی کنویست
۱۸۸۳ طرح هادی مشهد شیرحصار مرکزی طوس
۱۸۸۴ طرح هادی مشهد طوس سفلی مرکزی طوس
۱۸۸۵ طرح هادی مشهد طوس علیا مرکزی طوس
۱۸۸۶ طرح هادی مشهد عارفی احمدآباد سرجام
۱۸۸۷ طرح هادی مشهد بهار مرکزی تبادکان
۱۸۸۸ طرح هادی مشهد پاوا مرکزی کنویست
۱۸۸۹ طرح هادی مشهد پسخوری رضویه پایین ولایت
۱۸۹۰ طرح هادی مشهد تلقور مرکزی درزآب
۱۸۹۱ طرح هادی مشهد تیمورآباد رضویه آبروان
۱۸۹۲ طرح هادی مشهد جرخشک سفلی رضویه پایین ولایت
۱۸۹۳ طرح هادی مشهد جلالی مرکزی میان ولایت
۱۸۹۴ طرح هادی مشهد جلال آباد/النگ شاهی رضویه آبروان
۱۸۹۵ طرح هادی مشهد چنارسوخته مرکزی میان ولایت
۱۸۹۶ طرح هادی مشهد چهارگواره/اسلام آباد مرکزی تبادکان
۱۸۹۷ طرح هادی مشهد چهل حجره مرکزی طوس
۱۸۹۸ طرح هادی مشهد عباس آباد مرکزی میان ولایت
۱۸۹۹ طرح هادی مشهد عشق آباد مرکزی میان ولایت
۱۹۰۰ طرح هادی مشهد علی آباد امام شاهراه مرکزی میان ولایت
صفحه ۷۶ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۰۱ طرح هادی مشهد عوضی مرکزی تبادکان
۱۹۰۲ طرح هادی مشهد فرخ آباد مرکزی کنویست
۱۹۰۳ طرح هادی مشهد قاسم اباد احمدآباد پیوه ژن
۱۹۰۴ طرح هادی مشهد قرقروک سفلی رضویه آبروان
۱۹۰۵ طرح هادی مشهد قصر مرکزی تبادکان
۱۹۰۶ طرح هادی مشهد قیاس آباد علیا مرکزی کنویست
۱۹۰۷ طرح هادی مشهد حجت اباد مرکزی کنویست
۱۹۰۸ طرح هادی مشهد حسن آباد احمدآباد سرجام
۱۹۰۹ طرح هادی مشهد حسن آباد مرکزی طوس
۱۹۱۰ طرح هادی مشهد حسن آباد گرجی شاهراه مرکزی میان ولایت
۱۹۱۱ طرح هادی مشهد خان سعادت مرکزی میان ولایت
۱۹۱۲ طرح هادی مشهد خرم آباد مرکزی تبادکان
۱۹۱۳ طرح هادی مشهد خلق آباد سفلی مرکزی تبادکان
۱۹۱۴ طرح هادی مشهد خور وسطی مرکزی تبادکان
۱۹۱۵ طرح هادی مشهد خین عرب مرکزی طوس
۱۹۱۶ طرح هادی مشهد دلبران احمدآباد پیوه ژن
۱۹۱۷ طرح هادی مشهد دم روباه رضویه آبروان
۱۹۱۸ طرح هادی مشهد دوست آباد مرکزی طوس
۱۹۱۹ طرح هادی مشهد کوشک آباد مرکزی کارده
۱۹۲۰ طرح هادی مشهد کاظم آباد مرکزی تبادکان
۱۹۲۱ طرح هادی مشهد کلاته سیدا رضویه آبروان
۱۹۲۲ طرح هادی مشهد کلاته عربها مرکزی کارده
۱۹۲۳ طرح هادی مشهد کوشک مهدی مرکزی طوس
۱۹۲۴ طرح هادی مشهد گراب مرکزی تبادکان
۱۹۲۵ طرح هادی مشهد گرجی علیا مرکزی تبادکان
صفحه ۷۷ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۲۶ طرح هادی مشهد گل بقرا احمدآباد پیوه ژن
۱۹۲۷ طرح هادی مشهد گوارشک مرکزی درزآب
۱۹۲۸ طرح هادی مشهد کیامی رضویه آبروان
۱۹۲۹ طرح هادی مشهد لقمانی مرکزی طوس
۱۹۳۰ طرح هادی مشهد معصوم آباد احمدآباد پیوه ژن
۱۹۳۱ طرح هادی مشهد رازونگ احمدآباد پیوه ژن
۱۹۳۲ طرح هادی مشهد رباط خاکستری احمدآباد سرجام
۱۹۳۳ طرح هادی مشهد رباط طرق احمدآباد سرجام
۱۹۳۴ طرح هادی مشهد زرکش مرکزی طوس
۱۹۳۵ طرح هادی مشهد زین الدین مرکزی کنویست
۱۹۳۶ طرح هادی مشهد معین آباد سفلی مرکزی تبادکان
۱۹۳۷ طرح هادی مشهد معین اباد علیا مرکزی تبادکان
۱۹۳۸ طرح هادی مشهد منزل آباد مرکزی طوس
۱۹۳۹ طرح هادی مشهد مهدی آباد مرکزی طوس
۱۹۴۰ طرح هادی مشهد میان مرغ رضویه میامی
۱۹۴۱ طرح هادی مشهد میربنکش رضویه میامی
۱۹۴۲ طرح هادی مشهد ناظرآباد مرکزی طوس
۱۹۴۳ طرح هادی مشهد نظرآباد احمداباد سرجام
۱۹۴۴ طرح هادی مشهد همت آباد مرکزی تبادکان
۱۹۴۵ طرح هادی مشهد حلوایی مرکزی کنویست
۱۹۴۶ طرح هادی چناران نوبهار حمیده پوراشرفی
۱۹۴۷ طرح هادی خواف مهرآباد
۱۹۴۸ طرح هادی فریمان سعدآباد نرگس فخاریان
۱۹۴۹ طرح هادی درگز شیخها سعید مرادی مقدم
۱۹۵۰ طرح هادی فریمان کته شمشیر بالا افسانه مجیدی
صفحه ۷۸ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۵۱ طرح هادی گناباد قنبرآباد اکبر برات زاده
۱۹۵۲ طرح هادی مشهد سروآباد حمیده پوراشرفی
۱۹۵۳ طرح هادی نیشابور حمیدآباد
۱۹۵۴ طرح هادی مشهد پرکندآباد فرحناز اکبراوقلی
۱۹۵۵ طرح هادی مشهد امرغان سفلی نقش گستر
۱۹۵۶ طرح هادی مشهد ارچنگ
۱۹۵۷ طرح هادی مشهد چهارفصل
۱۹۵۸ طرح هادی مشهد درزآب مجیدی
۱۹۵۹ طرح هادی مشهد فرح آباد
۱۹۶۰ طرح هادی مشهد ویرانی-دهنو سازه قویم طوس
۱۹۶۱ طرح هادی مشهد طاهرآباد علی احمد آبادی
۱۹۶۲ طرح هادی مشهد سربرج تحلیل نقشه نیان
۱۹۶۳ طرح هادی مشهد کریم آباد نقش آوران ماد
۱۹۶۴ طرح هادی مشهد خادر نقش گستر
۱۹۶۵ طرح هادی مشهد مجد سازه قویم طوس
۱۹۶۶ طرح هادی مشهد نوچاه نقش آوران ماد
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴ اخنگ
۱۹۷۵ امام ت
صفحه ۷۹ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۷۶ امام تقی
۱۹۷۷
۱۹۷۸ typ_tarh name_shahr name_rusta name_moshaver sayer
۱۹۷۹ طرح هادی باخرز قلعه نو علیا-M2R سامان آفرین طوس
۱۹۸۰ طرح هادی باخرز ارزنه-M2R ساج طوس یاران
۱۹۸۱ طرح هادی باخرز کردیان-M2R ساج طوس یاران
۱۹۸۲ طرح هادی باخرز تنگل مزار-M2R آبخیز گستر مهر مشهد
۱۹۸۳ طرح هادی باخرز ساریان علیا ساج طوس یاران
۱۹۸۴ طرح هادی باخرز منج آبخیز گستر مهر مشهد
۱۹۸۵ طرح هادی بجستان زین آباد-M2R اوت
۱۹۸۶ طرح هادی بجستان مطرآباد ساج طوس یاران
۱۹۸۷ طرح هادی بجستان بقچیر-افکان-M2R رود سالار مرو
۱۹۸۸ طرح هادی بجستان خار فیروزی رود سالار مرو
۱۹۸۹ طرح هادی بردسکن سنگ پیر-M2R رسا طرح شرق
۱۹۹۰ طرح هادی بردسکن خوشاب-M2R رسا طرح شرق
۱۹۹۱ طرح هادی بردسکن خانقاه-M2R اترک پویش شرق
۱۹۹۲ طرح هادی بردسکن زیروقت-M2R اترک پویش شرق
۱۹۹۳ طرح هادی بردسکن رسن ساج طوس یاران
۱۹۹۴ طرح هادی بردسکن علی بیگ ساج طوس یاران
۱۹۹۵ طرح هادی بردسکن صالحیه اترک پویش شرق
۱۹۹۶ طرح هادی بردسکن رحمانیه اترک پویش شرق
۱۹۹۷ طرح هادی تایباد سرخ سرای پوران پیشیاره
۱۹۹۸ طرح هادی تایباد قادرآباد ساج طوس یاران
۱۹۹۹ طرح هادی تخت جلگه صمان-M2R افسانه مجیدی
۲۰۰۰ طرح هادی تخت جلگه گرماب شاهزاده-M2R افسانه مجیدی
صفحه ۸۰ از ۱۰۵۹:۴۸ ، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۰۰۱ طرح هادی تخت جلگه بیرم آباد-M2R افسانه مجیدی
۲۰۰۲ طرح هادی تخت جلگه جلال آباد گلستان-M2R بام شهر طوس
۲۰۰۳ طرح هادی تخت جلگه گرماب-M2R بام شهر طوس
۲۰۰۴ طرح هادی تخت جلگه سبیان بام شهر طوس
۲۰۰۵ طرح هادی تربت جام استای سفلی-M2R سازآب شرق
۲۰۰۶ طرح هادی تربت جام سیاه خوله-M2R سازآب شرق
۲۰۰۷ طرح هادی تربت جام اله آباد-M2 سازآب شرق
۲۰۰۸ طرح هادی تربت جام پل ورزه-M2R سازآب شرق
۲۰۰۹ طرح هادی تربت جام چاه مزار علیا-M2R سازآب شرق
۲۰۱۰ طرح هادی تربت جام حسنی حاجی ابراهیم عبداله خزاعی
۲۰۱۱ طرح هادی تربت جام قاسم آباد عبداله خشولی
۲۰۱۲ طرح هادی تربت جام کل ملک آباد مهدی مودودی
۲۰۱۳ طرح هادی تربت جام کلاته حمید مهدی مودودی
۲۰۱۴ طرح هادی تربت جام برجک شیخی-M2R آمایش نگار طوس
۲۰۱۵ طرح هادی تربت جام فیض آباد-M2R آمایش نگار طوس
۲۰۱۶ طرح هادی تربت جام ملک آباد-M2R آمایش نگار طوس
۲۰۱۷ طرح هادی تربت جام رضاآباد الهه خسروی
۲۰۱۸ طرح هادی تربت جام یکه باغ راضیه عاشوری
۲۰۱۹ طرح هادی تربت جام رحیم آباد-M2R منصوره غیورمداح
۲۰۲۰ طرح هادی تربت جام نیک پی-M2R منصوره غیورمداح
۲۰۲۱ طرح هادی تربت جام کاریزک حاجی پسند-M2R آمایش نگار طوس
۲۰۲۲ طرح هادی تربت جام امام قلعه علیا سامان آفرین طوس
۲۰۲۳