جدول مطالعات کتابخانه

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱ typ_tarh name_shahr name_rusta name_moshaver year_tarh
۲ طرح هادی بردسکن درونه(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاورشارستان طرح(ساج طوس یاران) 70-90
۳ طرح هادی بردسکن مظفر آباد(قدیم)(جدیدM/R) علیرضا طاهر رحیمی-هاله واحدیان-جدید(ساج طوس یاران) 70-91
۴ طرح هادی بردسکن عظیم آباد(قدیم)(جدید-M2R) علی اکبر کیوانلو شهرستانکی(قدیم)-ساج طوس یاران 71-92
۵ طرح هادی بردسکن باب الحکم(قدیم)(جدیدM2R) یاسوری-فرجی سبکبار(ساج طوس یاران) 72-90
۶ طرح هادی بردسکن ظاهر آباد لیلی کوچکی 73
۷ طرح هادی بردسکن برجک قربانعلی عباس زاده 74
۸ طرح هادی بردسکن رکن آباد قربانعلی عباس زاده 75
۹ طرح هادی بردسکن حسن آباد لادن اسدی 13 / /
۱۰ طرح هادی بردسکن کوشه افسانه مجیدی 13 / /
۱۱ طرح هادی بردسکن کبودان افسانه مجیدی 13 / /
۱۲ طرح هادی بردسکن حطیطه مهدیزاده 13 / /
۱۳ طرح هادی بردسکن کلاته نو مهدیزاده 13 / /
۱۴ طرح هادی بردسکن سیف آباد راضیه عاشوری 13 / /
۱۵ طرح هادی بردسکن خرم آباد راضیه عاشوری 13 / /
۱۶ طرح هادی بردسکن اسلام آباد حسین رجبی 13 / /
۱۷ طرح هادی بردسکن کاظم آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۸ طرح هادی بردسکن آبنو-کشمر طرح و پژوهش پاد 86
۱۹ طرح هادی بردسکن بیجورد اعظم مرادی 13 / /
۲۰ طرح هادی بردسکن سیر لیلی کوچکی 13 / /
۲۱ طرح هادی بردسکن ماراندیز لیلی کوچکی 13 / /
۲۲ طرح هادی بردسکن کاسف لیلی کوچکی 13 / /
۲۳ طرح هادی بردسکن محمدآباد لیلی کوچکی 13 / /
۲۴ طرح هادی بردسکن شفیع آباد عبداله دلیل 13 / /
۲۵ طرح هادی تایباد استای مهندسین مشاور شارطرح 13 / /
صفحه ۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۶ طرح هادی تایباد کاریز سعد آباد ناصر احمدی 13 / /
۲۷ طرح هادی تایباد مشهدریزه - 13 / /
۲۸ طرح هادی تایباد فرمان آباد(قدیم)(جدیدM2) مهندسین مشاور آذرکده توس-ساج طوس 90
۲۹ طرح هادی تایباد کرات - 13 / /
۳۰ طرح هادی تایباد همت آباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
۳۱ طرح هادی تایباد آبغه و قلعه نو آبغه محمد فروزانی 82
۳۲ طرح هادی تایباد جوزقان علی اکبر کیوانلوشهرستانی 13 / /
۳۳ طرح هادی تایباد قلعه نو علیا-M عبدله دلیل 13 / /
۳۴ طرح هادی تایباد ارزنه عبداله دلیل 13 / /
۳۵ طرح هادی تایباد کردیان عبداله دلیل 13 / /
۳۶ طرح هادی تایباد تورانه سعیده عادل نیا 13 / /
۳۷ طرح هادی تایباد خیرآباد(قدیم)(جدیدM2R) افسانه مجیدی(جدید)ساج طوس یاران 91
۳۸ طرح هادی تایباد ارخود افسانه مجیدی 13 / /
۳۹ طرح هادی تایباد شهرک شهید بهشتی علی اکبر عنابستانی 13 / /
۴۰ طرح هادی تایباد پشته قاسم جی واد 13 / /
۴۱ طرح هادی تایباد پلبند و بهلول آباد عبداله دلیل 13 / /
۴۲ طرح هادی تایباد چهاربرخی اکبر برات زاده 13 / /
۴۳ طرح هادی تایباد آویان عزت حسین پور 13 / /
۴۴ طرح هادی تایباد محسن آباد محمد نورالهی 13 / /
۴۵ طرح هادی تایباد حاجی آباد اکبر برات زاده 13 / /
۴۶ طرح هادی تایباد کوه سفید اکرم خراسانی 13 / /
۴۷ طرح هادی تایباد فرزنه کسری گستر توس 13 / /
۴۸ طرح هادی تایباد سوران کسری گستر توس 13 / /
۴۹ طرح هادی تایباد اسد آباد دربند اکبر برات زاده 86
۵۰ طرح هادی تربت جام جنت آباد/ج مهندسین مشاور سازند 13 / /
صفحه ۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۱ طرح هادی تربت جام کاریز نو(قدیم)(جدیدM2R) اکبر برات زاده(قدیم)-سامان آفرین طوس(جدید) 89
۵۲ طرح هادی تربت جام رباط سمنگان(قدیم)(جدید) اکبر برات زاده(قدیم)سامان آفرین طوس 91
۵۳ طرح هادی تربت جام بزد هاشم جنگی 13 / /
۵۴ طرح هادی تربت جام خیر آباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۵ طرح هادی تربت جام سمیع آباد-شهدآباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۶ طرح هادی تربت جام رحمت آباد اکبر برات زاده 13 / /
۵۷ طرح هادی تربت جام نیل آباد-M - 13 / /
۵۸ طرح هادی تربت جام محمد آباد آستانه(آلبوم منتقل شد به تربت حیدریه20) - 13 / /
۵۹ طرح هادی تربت جام موسی آباد -M - 13 / /
۶۰ طرح هادی تربت جام بنی تاک (قدیمM)(جدیدM2R) ساج طوس یاران(جدید) 89
۶۱ طرح هادی تربت جام گوش لاغر محبوبه قربانپور 13 / /
۶۲ طرح هادی تربت جام محمود آباد علیا و کلاته مروی فرشاد تاتاری 13 / /
۶۳ طرح هادی تربت جام یاقوتین جدید قاسم جی واد 13 / /
۶۴ طرح هادی تربت جام اسماعیل آباد گرجی فرشاد تاتاری 1383
۶۵ طرح هادی تربت جام محمود آباد سفلی اکبر برات زاده 13 / /
۶۶ طرح هادی تربت جام ممیزاب قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۷ طرح هادی تربت جام باغ کشمیر قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۸ طرح هادی تربت جام تیمنک سفلی قربانعلی عباس زاده 13 / /
۶۹ طرح هادی تربت جام چشمه گل آمنه آقا ربیع 13 / /
۷۰ طرح هادی تربت جام قلعه شیر اکبر برات زاده 13 / /
۷۱ طرح هادی تربت جام امغان اکبر برات زاده 13 / /
۷۲ طرح هادی تربت جام قلعه کک اکبر برات زاده 13 / /
۷۳ طرح هادی تربت جام جعفریه بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۷۴ طرح هادی تربت جام رونج اکبر برات زاده 13 / /
۷۵ طرح هادی تربت جام آزاده فاطمه عباس زاده 13 / /
صفحه ۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۶ طرح هادی تربت جام نعتو اکبر برات زاده 13 / /
۷۷ طرح هادی تربت جام کاریز کهندل اکبر برات زاده 13 / /
۷۸ طرح هادی تربت جام محمد آباد وحید فانی 13 / /
۷۹ طرح هادی تربت جام بردو رسا طرح شرق 13 / /
۸۰ طرح هادی تربت جام علی آباد نیره سید کاظمی 13 / /
۸۱ طرح هادی تربت جام سماخون ساباط ساز شرق 13 / /
۸۲ طرح هادی تربت جام یکه پسته نیره سید کاظمی 13 / /
۸۳ طرح هادی تربت جام جنگاه رساطرح شرق 13 / /
۸۴ طرح هادی تربت جام کلاته صوفی ساباط ساز شرق 13 / /
۸۵ طرح هادی تربت جام جعفر آباد ساباط ساز شرق 13 / /
۸۶ طرح هادی تربت جام کلاته بزرگ وحید فانی 13 / /
۸۷ طرح هادی تربت جام حسنک رسا طرح شرق 13 / /
۸۸ طرح هادی تربت جام المجوق سفلی رسا طرح شرق 13 / /
۸۹ طرح هادی تربت جام رباط چراغچی-سیدکاظمی 13 / /
۹۰ طرح هادی تربت جام شهوه علیا کسری گستر توس 13 / /
۹۱ طرح هادی تربت جام لنگر کسری گستر توس 13 / /
۹۲ طرح هادی تربت جام نوده کسری گستر توس 13 / /
۹۳ طرح هادی تربت جام جهان آباد ملکی فرحناز اکبراقلی 13 / /
۹۴ طرح هادی تربت جام مومن آباد مومن آبادی 13 / /
۹۵ طرح هادی تربت حیدریه ازغند افسانه مجیدی 13 / /
۹۶ طرح هادی تربت حیدریه رباط سنگ/ج مهندسین مشاور وراز 13 / /
۹۷ طرح هادی تربت حیدریه شادمهر/ج مهندسین مشاور زیست کاوش 13 / /
۹۸ طرح هادی تربت حیدریه زاوه شهر سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۹۹ طرح هادی تربت حیدریه بوری آباد(قدیم)(جدید-M2R) مهندسن مشاور پژوهش و عمران(جدید)آمایشگران فضای سرزمین 90
۱۰۰ طرح هادی تربت حیدریه کاریزک ناگهانی مهندسین مشاور و عمران 13 / /
صفحه ۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۱ طرح هادی تربت حیدریه دولت آباد گروه مهندسین هنر و معمار 13 / /
۱۰۲ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد جهادسازندگی 13 / /
۱۰۳ طرح هادی تربت حیدریه منظر(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاور پژوهش و عمران(جدید)اوت 90
۱۰۴ طرح هادی تربت حیدریه سلطان آباد محمد محمدیان 13 / /
۱۰۵ طرح هادی تربت حیدریه آبرود(قدیم)(جدید-M2R) هاشم مکارم(جدید)آمایشگران فضای سرزمین 81-90
۱۰۶ طرح هادی تربت حیدریه کاریزک خوجوی لیلی کوچکی 13 / /
۱۰۷ طرح هادی تربت حیدریه زرمهر هاشم مکارم 13 / /
۱۰۸ طرح هادی تربت حیدریه صومعه (قدیم)(جدید-M2R) هاشم مکارم(جدید) آمایشگران فضای سرزمین 91
۱۰۹ طرح هادی تربت حیدریه آغویه(قدیم)(جدید-M2R) هاشم مکارم(جدید)آمایشگران فضای سرزمین 90
۱۱۰ طرح هادی تربت حیدریه ده پایین(قدیم)(جدید-M2R) هاشم مکارم(جدید) آمایشگران فضای سرزمین 91
۱۱۱ طرح هادی تربت حیدریه فرزق هاشم مکارم 13 / /
۱۱۲ طرح هادی تربت حیدریه قندشتن هاشم مکارم 13 / /
۱۱۳ طرح هادی تربت حیدریه شهوار ملیحه چراغچی باشی آستانه 13 / /
۱۱۴ طرح هادی تربت حیدریه محمد آباد آستانه جهادسازندگی-محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۵ طرح هادی تربت حیدریه رودمعجن محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۶ طرح هادی تربت حیدریه مهنه محمدامیر ابراهیمی 13 / /
۱۱۷ طرح هادی تربت حیدریه کدکن-R جهادسازندگی 13 / /
۱۱۸ طرح هادی تربت حیدریه صفی آباد-M جهادسازندگی 13 / /
۱۱۹ طرح هادی تربت حیدریه جنگل-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۰ طرح هادی تربت حیدریه برس-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۱ طرح هادی تربت حیدریه برس-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۲ طرح هادی تربت حیدریه محمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۳ طرح هادی تربت حیدریه محمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۴ طرح هادی تربت حیدریه چخماق-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۵ طرح هادی تربت حیدریه عبدل آباد-M جهادسازندگی 13 / /
صفحه ۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۶ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۷ طرح هادی تربت حیدریه احمدآباد آستانه-M جهادسازندگی 13 / /
۱۲۸ طرح هادی تربت حیدریه مرغزار فرحناز اکبر اقلی 13 / /
۱۲۹ طرح هادی تربت حیدریه رودخانه عبداله دلیل 13 / /
۱۳۰ طرح هادی تربت حیدریه فهندر هاشم مکار 13 / /
۱۳۱ طرح هادی تربت حیدریه دافی محمد امیر ابراهیمی 13 / /
۱۳۲ طرح هادی تربت حیدریه تلخ بخش محمد امیر ابراهیمی 13 / /
۱۳۳ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نی عبداله دلیل 13 / /
۱۳۴ طرح هادی تربت حیدریه آقا حسن عبداله دلیل 13 / /
۱۳۵ طرح هادی تربت حیدریه حصار عبداله دلیل 13 / /
۱۳۶ طرح هادی تربت حیدریه فخرآباد اعظم ذاکری مقدم 13 / /
۱۳۷ طرح هادی تربت حیدریه گرماب هاشم مکارم 13 / /
۱۳۸ طرح هادی تربت حیدریه سیوکی عبداله دلیل 13 / /
۱۳۹ طرح هادی تربت حیدریه سرکاریز ملیحه چراغچی 13 / /
۱۴۰ طرح هادی تربت حیدریه جوادیه اعظم عشقی 13 / /
۱۴۱ طرح هادی تربت حیدریه دهنو تلخی سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۴۲ طرح هادی تربت حیدریه احمد آباد طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۴۳ طرح هادی تربت حیدریه همت آباد شرکت طرح و پژوهش اعتماد 13 / /
۱۴۴ طرح هادی تربت حیدریه اسفیز فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۴۵ طرح هادی تربت حیدریه حسن آباد شرکت طرح و پژوهش اعتماد 13 / /
۱۴۶ طرح هادی تربت حیدریه نوری شرکت آبادگران سبز طوس 13 / /
۱۴۷ طرح هادی تربت حیدریه کاهیجه طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۴۸ طرح هادی تربت حیدریه رزگ نیره سید کاظمی-ملیحه چراغچی 13 / /
۱۴۹ طرح هادی تربت حیدریه علاقه خدیجه مسعودی 13 / /
۱۵۰ طرح هادی تربت حیدریه رباط میان دشت بام شهر طوس 13 / /
صفحه ۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۱ طرح هادی تربت حیدریه نصرت آباد خدیجه مسعودی 13 / /
۱۵۲ طرح هادی تربت حیدریه کشکک حمیده پور اشرفی 13 / /
۱۵۳ طرح هادی تربت حیدریه اسدیه بام شهر توس 13 / /
۱۵۴ طرح هادی تربت حیدریه نسر محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۵۵ طرح هادی تربت حیدریه خیر آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۵۶ طرح هادی تربت حیدریه سرگلون سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۵۷ طرح هادی تربت حیدریه عبد آباد سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۵۸ طرح هادی تربت حیدریه سلطان آباد هاله واحدیان 13 / /
۱۵۹ طرح هادی تربت حیدریه فدرد هاله واحدیان 13 / /
۱۶۰ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نو صفی آباد شرکت آمایش گستر توس 13 / /
۱۶۱ طرح هادی تربت حیدریه نصیرآباد طاهره نوائی فیض آبادی 13 / /
۱۶۲ طرح هادی تربت حیدریه چنار اکبر برات زاده 13 / /
۱۶۳ طرح هادی تربت حیدریه شمس آباد اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۱۶۴ طرح هادی تربت حیدریه سربالا محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۶۵ طرح هادی تربت حیدریه گلسرا طاهره نوائی فیض آبادی 13 / /
۱۶۶ طرح هادی تربت حیدریه کامه علیا بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۱۶۷ طرح هادی تربت حیدریه قلعه جوق مهدیزاده 13 / /
۱۶۸ طرح هادی تربت حیدریه اسفیوخ شرکت افریز سازان توس 13 / /
۱۶۹ طرح هادی تربت حیدریه سرهنگ تکتم پیروز 13 / /
۱۷۰ طرح هادی تربت حیدریه سرخ آباد شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۱ طرح هادی تربت حیدریه اومی شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۷۲ طرح هادی تربت حیدریه شاهین علیا اکبر برات زاده 13 / /
۱۷۳ طرح هادی تربت حیدریه جعفرآباد شرکت ثامن طرح شرق 1384
۱۷۴ طرح هادی تربت حیدریه صنوبر نجمه آخرتی 13 / /
۱۷۵ طرح هادی تربت حیدریه دوغشک شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
صفحه ۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۶ طرح هادی تربت حیدریه احمد آباد خزائی بام شهر توس 13 / /
۱۷۷ طرح هادی تربت حیدریه گوجی شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۸ طرح هادی تربت حیدریه عنبرسرا شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۷۹ طرح هادی تربت حیدریه خرم شرکت قریه سازان توس 13 / /
۱۸۰ طرح هادی تربت حیدریه سنگل آباد شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۸۱ طرح هادی تربت حیدریه نوغاب شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۸۲ طرح هادی تربت حیدریه خوشدره شرکت طراحان سیمای اترک 13 / /
۱۸۳ طرح هادی تربت حیدریه علی آباد علیا شرکت طراحان سیمای اترک 13 / /
۱۸۴ طرح هادی تربت حیدریه آلی پانته آنبوی آل آقا 1385
۱۸۵ طرح هادی تربت حیدریه بیسقفیزن شرکت ثامن طرح شرق 13 / /
۱۸۶ طرح هادی تربت حیدریه شهن آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۸۷ طرح هادی تربت حیدریه رقیچه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۸۸ طرح هادی تربت حیدریه کاریز بالا شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۸۹ طرح هادی تربت حیدریه حصاریزدان نیره سید کاظمی 13 / /
۱۹۰ طرح هادی تربت حیدریه ساق عبداله دلیل 13 / /
۱۹۱ طرح هادی رشتخوار مهدی اباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۲ طرح هادی رشتخوار عبس آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۳ طرح هادی رشتخوار سعادت آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۴ طرح هادی رشتخوار عباس آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۹۵ طرح هادی رشتخوار شعبه حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۹۶ طرح هادی رشتخوار کت افسانه مجیدی 13 / /
۱۹۷ طرح هادی رشتخوار زرقری حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۹۸ طرح هادی رشتخوار علی آباد دامن اکبر برات زاده 13 / /
۱۹۹ طرح هادی رشتخوار ملک آباد اکبر برات زاده 13 / /
۲۰۰ طرح هادی رشتخوار نوق سیدشمس الدین رضوی 13 / /
صفحه ۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۰۱ طرح هادی رشتخوار روحاباد خدیجه موسوی 13 / /
۲۰۲ طرح هادی رشتخوار سعد آباد اکبر قلی زاده 13 / /
۲۰۳ طرح هادی رشتخوار دولت آباد خدیجه مسعودی 13 / /
۲۰۴ طرح هادی رشتخوار فاضلمند خدیجه مسعودی 13 / /
۲۰۵ طرح هادی رشتخوار اکبر آباد نوده کسری گستر توس 13 / /
۲۰۶ طرح هادی رشتخوار قادر آباد کسری گستر توس 13 / /
۲۰۷ طرح هادی رشتخوار حسین آباد کسری گستر توس 13 / /
۲۰۸ طرح هادی رشتخوار براکوه کسری گستر توس 13 / /
۲۰۹ طرح هادی رشتخوار حقن آباد خدیجه مسعودی 13 / /
۲۱۰ طرح هادی رشتخوار جنت آباد عبداله دلیل 13 / /
۲۱۱ طرح هادی چناران مو چنان شهره غدیر زاده 13 / /
۲۱۲ طرح هادی چناران شاه تقی فرحناز اکبرقلی 13 / /
۲۱۳ طرح هادی چناران گوارشک مهندسین مشاور وراز 80
۲۱۴ طرح هادی چناران کاهو مهندسین مشاورشارستان توس 13 / /
۲۱۵ طرح هادی چناران پس پشته اکبر برات زاده 13 / /
۲۱۶ طرح هادی چناران فتح آباد عطاء اله زعفرانلو 13 / /
۲۱۷ طرح هادی چناران کلو خان عطاءاله زعفرانلو 13 / /
۲۱۸ طرح هادی چناران دوله اکبر برات زاده 13 / /
۲۱۹ طرح هادی چناران زاک افسانه مجیدی 13 / /
۲۲۰ طرح هادی چناران شیرین اکبر برات زاده 13 / /
۲۲۱ طرح هادی چناران نو بهار حمیده پور اشرفی 13 / /
۲۲۲ طرح هادی چناران جغنه حضرتی حمیده پور اشرفی 13 / /
۲۲۳ طرح هادی چناران خواجه جراح حمیده پوراشرفی 13 / /
۲۲۴ طرح هادی چناران خیر آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۲۲۵ طرح هادی چناران جو پایین هاشم مکارم 13 / /
صفحه ۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۲۶ طرح تفصیلی فریمان حسین آباد رخنه مجتبی کوچک زاده 86
۲۲۷ طرح تفصیلی قوچان جوزان علی گران 87
۲۲۸ طرح تفصیلی نیشابور تقی آباد حمید مهدویان 87
۲۲۹ طرح هادی مشهد صیدآباد-M2R ساباط ساز شرق 87
۲۳۰ طرح هادی مشهد سیج-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۳۱ طرح هادی مشهد بلغور-M2R ساج طوس یاران 86
۲۳۲ طرح هادی مشهد بازمرگی-M2R مهندسین مشاور نقشان 87
۲۳۳ طرح هادی مشهد حسین آباد-M2R ساج طوس یاران 86
۲۳۴ طرح هادی مشهد چلقی-M2R طرح و پژوهش پاد
۲۳۵ طرح هادی مشهد خوش هوا-M2R طرح و پژوهش پاد
۲۳۶ طرح هادی مشهد امرغان سفلی-M2R ساج طوس یاران 86
۲۳۷ طرح هادی مشهد خرکت-M2R طرح و پژوهش پاد
۲۳۸ طرح هادی مشهد برزش آباد-M2R ساج طوس یاران 86
۲۳۹ طرح هادی مشهد چهچهه-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۰ طرح هادی مشهد چایدره طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۱ طرح هادی مشهد پایین ده طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۲ طرح هادی مشهد خورسفلی طرح و پژوهش پاد 86
۲۴۳ طرح هادی مشهد خیرآباد-M2R سامان آفرین طوس
۲۴۴ طرح هادی مشهد دهشک-M2R سامان آفرین طوس
۲۴۵ طرح هادی مشهد برقی-M2R ساج طوس یاران 86
۲۴۶ طرح هادی مشهد تبادکان لیلی کوچکی 84
۲۴۷ طرح هادی مشهد کال چغوکی-M2R اترک پویش شرق 86
۲۴۸ طرح هادی مشهد کج اولنگ-M2R اترک پویش شرق 86
۲۴۹ طرح هادی مشهد برگ شهرتاش پویا 86
۲۵۰ طرح هادی قوچان محمودی-M2R طرح و پژوهش پاد 86
صفحه ۱۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۵۱ طرح هادی تربت حیدریه بیدوی طرح مثبت 86
۲۵۲ طرح تفصیلی کلات قلعه نو خواجوی 87
۲۵۳ طرح تفصیلی نیشابور مرزان کاظم کاووسی نیا 87
۲۵۴ طرح هادی چناران حیطه طلا-M2R آمایش نگار طوس 87
۲۵۵ طرح هادی چناران قشق آباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۵۶ طرح هادی چناران پوشان-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۵۷ طرح هادی چناران بهمن جان علیا-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۵۸ طرح هادی چناران سرک ناصر احمدی
۲۵۹ طرح هادی چناران به آباد ناصر احمدی
۲۶۰ طرح هادی چناران خریج-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۶۱ طرح هادی چناران چمگرد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۶۲ طرح هادی چناران چشمه گیلاس-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۳ طرح هادی چناران آبغد-M2R آمایش نگار طوس 87
۲۶۴ طرح هادی چناران ملی-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۲۶۵ طرح هادی چناران شیخ کانلو-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۲۶۶ طرح هادی چناران بقمچ عنابستانی 85
۲۶۷ طرح هادی کلات چهچهه-M2R ساج طوس یاران 86
۲۶۸ طرح هادی کلات رباط-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۶۹ طرح هادی کلات تقی آباد-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۰ طرح هادی کلات کرناوه شیرین-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۱ طرح هادی رشتخوار بندازبک-M2R شهرتاش پویا 87
۲۷۲ طرح هادی رشتخوار فاردق-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۷۳ طرح هادی تربت حیدریه خورشبر محمدرضا قرایی 86
۲۷۴ تربت حیدریه بیدوی طرح مثبت 86
۲۷۵ طرح هادی تربت حیدریه یک لنگی علیا آمایش شرق
صفحه ۱۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۷۶ طرح هادی خواف ابراهیمی قریه سازان توس 87
۲۷۷ طرح هادی خواف بنیاباد قریه سازان توس 87
۲۷۸ طرح هادی خواف چاه گچی قریه سازان توس 87
۲۷۹ طرح هادی خواف قلعه نو-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۸۰ طرح هادی خواف سراب-M2R آمایش نگار طوس 86
۲۸۱ طرح هادی قوچان ینگه قلعه هودانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۲۸۲ طرح هادی قوچان شورک توپکانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۳ طرح هادی قوچان گل میم-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۴ طرح هادی قوچان نوروزی طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۵ طرح هادی قوچان کچلانلو-M2R طرح و پژوهش پاد 86
۲۸۶ طرح هادی بردسکن علی آبادک مهدیزاده 85
۲۸۷ طرح هادی بردسکن قوژد آباد مهدیزاده 85
۲۸۸ طرح هادی بردسکن نظام آباد سامان آفرین طوس 88
۲۸۹ طرح هادی تایباد فری آباد-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۰ طرح هادی تایباد قلعه سرخ-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۱ طرح هادی تایباد کافچ-M2R افسانه مجیدی 86
۲۹۲ طرح هادی تایباد جیز آباد مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۳ طرح هادی تربت جام حسن آباد مولوی-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 87
۲۹۴ طرح هادی تربت جام شهرستانک-M2R مهندسین مشاور طرح مثبت 86
۲۹۵ طرح هادی تربت حیدریه درخت سنجد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۶ طرح هادی تربت حیدریه بسک-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۷ طرح هادی تربت حیدریه اله آباد-M2R سامان آفرین طوس 87
۲۹۸ طرح هادی تربت حیدریه غنچی-M2R ساج طوس یاران 87
۲۹۹ طرح هادی تربت حیدریه قلعه نو-M2R ساج طوس یاران 113
۳۰۰ طرح هادی تربت حیدریه قوزان-M2R ساج طوس یاران 87
صفحه ۱۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۰۱ طرح هادی رشتخوار امین آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۳۰۲ طرح هادی رشتخوار کریم آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۳۰۳ طرح هادی چناران چهار مهن-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۴ طرح هادی چناران سیدآباد-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۰۵ طرح هادی چناران محمدآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۶ طرح هادی چناران یورد چوپان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۷ طرح هادی چناران رضاآباد سرهنگ-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۰۸ طرح هادی درگز حصار امین کدخدایی 86
۳۰۹ طرح هادی درگز رمضان قلعه شهرتاش پویا 87
۳۱۰ طرح هادی سبزوار باغان محبوبه قربانپور 87
۳۱۱ طرح هادی سبزوار کلاته نوبهار محبوبه قربانپور 86
۳۱۲ طرح هادی سبزوار رامشین زورزمند 86
۳۱۳ طرح هادی سبزوار زورزمند غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۴ طرح هادی سبزوار یام-M2R ساج طوس یاران 86
۳۱۵ طرح هادی سبزوار هاشم آباد-M2R ساج طوس یاران 86
۳۱۶ طرح هادی سبزوار محمدآباد غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۷ طرح هادی سبزوار گلشن آباد غلامرضا ثاقب حسین پور 87
۳۱۸ طرح هادی سبزوار کریم آباد رسا طرح شرق 87
۳۱۹ طرح هادی سبزوار گاج رسا طرح شرق 87
۳۲۰ طرح هادی سبزوار شاره رسا طرح شرق 87
۳۲۱ طرح هادی سبزوار روکی-M2R ساج طوس یاران 86
۳۲۲ طرح هادی سبزوار ینگ-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۳۲۳ طرح هادی سبزوار خیرآباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۳۲۴ طرح هادی سبزوار پادر ساباط نقشینه شرق 88
۳۲۵ طرح هادی سبزوار باغ خیرات شهرتاش پویا 87
صفحه ۱۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۲۶ طرح هادی سبزوار مسکن حمید داور پناه 87
۳۲۷ طرح هادی سبزوار سامقان-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۳۲۸ طرح هادی سبزوار کلات سادات-M2R ساباط نقشینه طوس 88
۳۲۹ طرح هادی سبزوار دهنه شور-M2R اساس شهر شرق 87
۳۳۰ طرح هادی سبزوار آزاد منجیر شهر تاش پویا 87
۳۳۱ طرح هادی سبزوار شم آباد شهرتاش پویا 87
۳۳۲ طرح تفصیلی فریمان سنگ بست-M ناصر مقدم 83
۳۳۳ طرح هادی فریمان هوس اعظم ذاکری مقدم 85
۳۳۴ طرح هادی فریمان مراغه اعظم ذاکری مقدم 85
۳۳۵ طرح هادی قوچان خلکانلو-M2R طرح مثبت 87
۳۳۶ طرح هادی قوچان چیتگر-M2R طرح مثبت 86
۳۳۷ طرح هادی قوچان بینابید-M2R طرح مثبت 86
۳۳۸ طرح هادی قوچان زوباران-M2R طرح مثبت 87
۳۳۹ طرح هادی قوچان قره شاهوردی-M2R اوت 87
۳۴۰ طرح هادی قوچان خمارتاش طرح مثبت 86
۳۴۱ طرح هادی کاشمر سنجدک موسسه تحقیقاتی آمایش شرق 86
۳۴۲ طرح هادی کاشمر قوژد محمد اسلامی نژاد 87
۳۴۳ طرح هادی کاشمر محمدیه-M2R آمایش نگار طوس 86
۳۴۴ طرح هادی کاشمر کوشه نما-M2R آمایش نگار طوس 86
۳۴۵ طرح هادی کاشمر کلاته پائین دره آمایش نگار طوس 86
۳۴۶ طرح هادی کاشمر قوچ پلنگ طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۷ طرح هادی کاشمر حاجی آباد طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۸ طرح هادی کاشمر تل آباد طرح و پژوهش پاد 86
۳۴۹ طرح هادی کاشمر فرشه آمایش شرق 86
۳۵۰ طرح هادی کاشمر داغی سامان آفرین طوس 87
صفحه ۱۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۵۱ طرح هادی کاشمر تجرود-M2R سامان آفرین طوس 87
۳۵۲ طرح هادی کاشمر چلپو سامان آفرین طوس 87
۳۵۳ طرح هادی کلات حسن آباد لائین نو-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۵۴ طرح هادی گناباد فودنجان-M2R ساج طوس یاران 87
۳۵۵ طرح تفصیلی نیشابور اسلام آباد کاظم کاووسی نیا 87
۳۵۶ طرح تفصیلی نیشابور نوروز آباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۷ طرح تفصیلی نیشابور همت آباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۸ طرح تفصیلی نیشابور اردوغش کاظم کاووسی نیا 88
۳۵۹ طرح تفصیلی نیشابور نیرآباد کاظم کاووسی نیا 88
۳۶۰ طرح تفصیلی نیشابور ادگ کاظم کاووسی نیا 88
۳۶۱ طرح تفصیلی گناباد حاجی آباد رسا طرح شرق 88
۳۶۲ طرح تفصیلی کاشمر مکی رسا طرح شرق 88
۳۶۳ طرح تفصیلی تربت جام چشمه گل مهدویان 88
۳۶۴ طرح تفصیلی تربت جام خرم آباد مهدویان 88
۳۶۵ طرح تفصیلی تربت جام جعفرآباد مهدویان 88
۳۶۶ طرح هادی مشهد شاهراه-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۶۷ طرح هادی مشهد امرودک-M2R اترک پویش شرق 87
۳۶۸ طرح هادی مشهد درآبد-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۶۹ طرح هادی مشهد آبقد-M2R اترک پویش شرق 87
۳۷۰ طرح هادی مشهد خلق آباد-شایع-شهید کامجو-M2R نقشان 86
۳۷۱ طرح هادی مشهد اندرخ-M2R اترک پویش شرق 86
۳۷۲ طرح هادی مشهد آل-M2R ساج طوس یاران 87
۳۷۳ طرح هادی مشهد محمدآباد ایلخانی-M2R اترک پویش شرق 87
۳۷۴ طرح هادی مشهد شهرآباد-M2R ساباط ساز شرق 88
۳۷۵ طرح هادی مشهد کلاکوب-M2R بام شهر توس 86
صفحه ۱۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۳۷۶ طرح هادی مشهد جنگ-M2R ساج طوس یاران 87
۳۷۷ طرح هادی مشهد هندل آباد بام شهر توس 87
۳۷۸ طرح هادی مشهد قلعه نو ولی آباد-M2R اترک پویش شرق 87
۳۷۹ طرح هادی مشهد حسن آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۳۸۰ طرح هادی مشهد امرغان طوس-M2R ساج طوس یاران 87
۳۸۱ طرح هادی مشهد فریزی رسا طرح شرق 87
۳۸۲ طرح هادی مشهد خرابه امین-M2R بام شهر توس 86
۳۸۳ طرح هادی مشهد ریحان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۳۸۴ طرح هادی مشهد مارشک بام شهر توس 86
۳۸۵ طرح هادی مشهد حصار سرخ محبوبه قربانپور 86
۳۸۶ طرح هادی مشهد دزق-M2R بام شهر توس 86
۳۸۷ طرح هادی مشهد ماریان-M2R اترک پویش شرق 87
۳۸۸ طرح هادی مشهد گنبدواز-M2R بام شهر توس 86
۳۸۹ طرح هادی مشهد زیرکن-M2R ساج طوس یاران 87
۳۹۰ طرح هادی نیشابور کلاته میدان-M2R اترک پویش شرق 86
۳۹۱ طرح هادی نیشابور گلبوی علیا-M2R علی اکبر فدوی 86
۳۹۲ طرح هادی نیشابور بجنو علیا-M2R ساج طوس یاران 86
۳۹۳ طرح هادی نیشابور فیض آباد-زرنده-ده حلاج بهاره نیک خلق 87
۳۹۴ طرح هادی نیشابور حسین آباد سامان آفرین طوس 87
۳۹۵ طرح هادی نیشابور معموری-M2R علی اکبر فدوی 87
۳۹۶ طرح هادی نیشابور رهن کاریز-M2R علی اکبر فدوی 86
۳۹۷ طرح هادی نیشابور ینگه قلعه-M2R آمایش نگار توس 86
۳۹۸ طرح هادی نیشابور سرده مهدیزاده 86
۳۹۹ طرح هادی نیشابور عصمت آباد آمایش نگار توس 86
۴۰۰ طرح هادی نیشابور قزل قلعه-M2R آمایش نگار توس 86
صفحه ۱۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۰۱ طرح هادی نیشابور جیلو-M2R ساج طوس یاران 86
۴۰۲ طرح هادی نیشابور اسلام آباد عرب-M2R ساج طوس یاران 86
۴۰۳ طرح هادی نیشابور کلیدر آمایش نگار توس 86
۴۰۴ طرح هادی نیشابور عطائیه رضا دیشیدی 86
۴۰۵ طرح هادی نیشابور سعیدیه-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۴۰۶ طرح هادی نیشابور تلی سامان آفرین توس 87
۴۰۷ طرح هادی نیشابور دستجرد-M2R اترک پویش شرق 86
۴۰۸ طرح هادی نیشابور سخدر-M2R اترک پویش شرق 86
۴۰۹ طرح هادی نیشابور فهنه-M2R مهین اسفراینی 87
۴۱۰ طرح هادی نیشابور اسلام آباد فاطمه عباس زاده 86
۴۱۱ طرح هادی نیشابور ناوشک آمایش نگار طوس 86
۴۱۲ طرح هادی نیشابور شوریاب آمایش نگار طوس 86
۴۱۳ طرح هادی نیشابور گلشن-M2R سامان آفرین طوس 87
۴۱۴ طرح هادی نیشابور کلاته حسن آباد سامان آفرین طوس 87
۴۱۵ طرح هادی نیشابور بقیع-M2R ساج طوس یاران 86
۴۱۶ طرح هادی نیشابور بوژان سیدحسین موسوی 87
۴۱۷ طرح هادی نیشابور دانه کاشفیه-M2R بام شهر توس 87
۴۱۸ نیشابور دیش دیش بام شهر توس 87
۴۱۹ طرح هادی نیشابور دیش دیش-M2R بام شهر توس 87
۴۲۰ طرح هادی نیشابور سوقند-M2R اترک پویش شرق 86
۴۲۱ طرح هادی نیشابور موشان-M2R اترک پویش شرق 86
۴۲۲ طرح هادی نیشابور چکنه علیا-M2R بام شهر توس 87
۴۲۳ طرح هادی نیشابور حصار جوق-M2R ساج طوس یاران 87
۴۲۴ طرح هادی نیشابور شادمیانه-M2R ساج طوس یاران 87
۴۲۵ طرح هادی نیشابور ماروسک شهرتاش پویا 87
صفحه ۱۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۲۶ طرح هادی نیشابور تقی آباد اترک پویش شرق 88
۴۲۷ طرح هادی نیشابور جهان آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۴۲۸ طرح هادی نیشابور حریم آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۴۲۹ طرح هادی نیشابور بشروی-M2R بام شهر توس 87
۴۳۰ طرح تفصیلی تربت جام امغان مهدویان 88
۴۳۱ طرح تفصیلی بردسکن آبنو کشمر رسا طرح شرق 88
۴۳۲ طرح تفصیلی تربت جام آزاد ده مهدویان 88
۴۳۳ طرح تفصیلی تربت جام قلعه سرخ مهدویان 88
۴۳۴ طرح تفصیلی تربت جام گوش لاغر M مهدویان 88
۴۳۵ طرح تفصیلی تربت جام کلاته بزرگ خواجوی 88
۴۳۶ طرح تفصیلی تربت جام کاریزکهندل خواجوی 88
۴۳۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه دافی مهدویان 88
۴۳۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه فهندر مهدویان 88
۴۳۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه نوغاب مهدویان 88
۴۴۰ طرح تفصیلی نیشابور گرینه صابر کاووسی نیا 88
۴۴۱ طرح تفصیلی نیشابور کوه سخت کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۲ طرح تفصیلی نیشابور چناران صابر کاووسی نیا 88
۴۴۳ طرح تفصیلی نیشابور چاه سالار صابر کاووسی نیا 88
۴۴۴ طرح تفصیلی نیشابور چاه نسر صابر کاووسی نیا 88
۴۴۵ طرح تفصیلی نیشابور ریگی کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۶ طرح تفصیلی نیشابور ینگجه کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۷ طرح تفصیلی سبزوار کسکن صابر کاووسی نیا 88
۴۴۸ طرح تفصیلی سبزوار رباط سرپوش کاظم کاووسی نیا 88
۴۴۹ طرح هادی نیشابور سعدآباد-M2R اترک پویش شرق 87
۴۵۰ طرح تفصیلی خواف نصرآباد رسا طرح شرق 88
صفحه ۱۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۵۱ طرح تفصیلی خواف مژن آباد خواجوی 88
۴۵۲ طرح تفصیلی خواف اسدآباد خواجوی 88
۴۵۳ طرح تفصیلی سبزوار چرو مهدویان 88
۴۵۴ طرح تفصیلی سبزوار شیرخان مهدویان 88
۴۵۵ طرح تفصیلی سبزوار دارین مهدویان 88
۴۵۶ طرح تفصیلی سبزوار گودآسیا مهدویان 88
۴۵۷ طرح تفصیلی سبزوار یحیی آباد مهدویان 88
۴۵۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه حسن آباد ساباط نقشینه شرق
۴۵۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه دامسک ساباط نقشینه شرق 88
۴۶۰ طرح تفصیلی تربت جام کلاته صوفی خواجوی
۴۶۱ طرح تفصیلی خواف نیازآباد خواجوی 88
۴۶۲ طرح تفصیلی تربت حیدریه سرخ آباد مهدویان 88
۴۶۳ طرح هادی نیشابور حصار سرخ-M2R اترک پویش شرق 87
۴۶۴ طرح هادی نیشابور زاونگ سفلی-M2R آمایش نگار طوس 87
۴۶۵ طرح هادی نیشابور عنبرکه-M2R آمایش نگار طوس 87
۴۶۶ طرح هادی نیشابور کاریز صباح-M2R اترک پویش شرق 87
۴۶۷ طرح هادی قوچان برج زیدانلو-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۴۶۸ طرح هادی قوچان بش آغاچ-M2R بام شهر توس 87
۴۶۹ طرح هادی قوچان پری آباد-M2R شهرتاش پویا 87
۴۷۰ طرح هادی قوچان بیگلر-M2R شهرتاش پویا 87
۴۷۱ طرح هادی مشهد انداد-M2R بام شهر توس 86
۴۷۲ طرح هادی مشهد سیاسک-M2R اساس شهر شرق 88
۴۷۳ طرح هادی سبزوار حسین آباد گنجی-M2R شهرتاش پویا 87
۴۷۴ طرح هادی رشتخوار عشرت آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۴۷۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه صنوبر شمخالچیان 88
صفحه ۱۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۴۷۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه فخرآباد شمخالچیان 88
۴۷۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه اسفیوخ شمخالچیان 88
۴۷۸ طرح تفصیلی کاشمر فرح آباد رسا طرح شرق 88
۴۷۹ طرح تفصیلی سبزوار کروژده قرائی 88
۴۸۰ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد کاظم کاووسی نیا 88
۴۸۱ طرح تفصیلی سبزوار آزادوار قرائی 88
۴۸۲ طرح تفصیلی سبزوار نودهان کاظم کاووسی نیا 88
۴۸۳ طرح تفصیلی سرخس سنگر قرائی 88
۴۸۴ طرح تفصیلی سرخس تام میرزا حسن آباد قرائی 88
۴۸۵ طرح تفصیلی سرخس قوش خزایی قرائی 88
۴۸۶ طرح هادی تربت جام قادر آباد-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۴۸۷ طرح هادی تربت جام میانسرا-M2R بام شهر توس 87
۴۸۸ طرح هادی تربت جام قلعه نو میرزا جعفر-M2R بام شهر توس 87
۴۸۹ طرح هادی تربت جام اسماعیل خان-M2R سامان آفرین طوس 87
۴۹۰ طرح هادی تربت جام یادگار علیا-M2R بام شهر توس 87
۴۹۱ طرح هادی تایباد قلعه نو شاملو شهر تاش پویا 87
۴۹۲ طرح هادی تایباد ارزنچه-M2R شهر تاش پویا 87.
۴۹۳ طرح هادی کلات اقداش-M2R ساج طوس یاران 86
۴۹۴ طرح هادی کلات ایده لیک-M2R اترک پویش شرق 87
۴۹۵ طرح هادی کلات قره تیکان-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۶ طرح هادی کلات احمد آباد-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۷ طرح هادی کلات سیرزار-M2R اترک پویش شرق 87
۴۹۸ طرح هادی کلات خشت نادری-M2R ساج طوس یاران 87
۴۹۹ طرح هادی درگز حسن آباد-M2R شهر تاش پویا 87
۵۰۰ طرح هادی درگز سادات-M2R شهر تاش پویا 87
صفحه ۲۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۰۱ طرح هادی درگز سیدها-M2R ساج طوس یاران 87
۵۰۲ طرح هادی درگز دربندی علیا-M2R شهرتاش پویا 87
۵۰۳ طرح هادی درگز حصار میانکوه-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۵۰۴ طرح هادی نیشابور نجف آباد-M2R آمایش نگار طوس 87
۵۰۵ طرح هادی نیشابور شهرک-M2R اساس شهر شرق 88
۵۰۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه جوادیه شمخالچیان 88
۵۰۷ طرح تفصیلی قوچان کلاته علی زینل خان بلوکی 88
۵۰۸ طرح تفصیلی قوچان ناوخ خان بلوکی 88
۵۰۹ طرح تفصیلی قوچان جعفرآباد شرقی خان بلوکی 88
۵۱۰ طرح تفصیلی سبزوار افچنگ مهدویان 88
۵۱۱ طرح هادی تربت جام قلعه سرخ برات زاده
۵۱۲ طرح تفصیلی فریمان کاریزحاج محمد جان محمودی 88
۵۱۳ طرح تفصیلی فریمان اقر علیا محمودی 88
۵۱۴ طرح تفصیلی درگز یکه باغ محسن محمودی 88
۵۱۵ طرح تفصیلی درگز داغدار محسن محمودی 88
۵۱۶ طرح تفصیلی سبزوار قلعه میدان کاظم کاووسی نیا 88
۵۱۷ طرح تفصیلی کلات آبگرم محسن محمودی 88
۵۱۸ طرح تفصیلی خلیل آباد مهدی آباد صابر کاووسی نیا 89
۵۱۹ طرح تفصیلی خلیل آباد نقاب صابر کاووسی نیا 89
۵۲۰ طرح هادی بردسکن شهرآباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۲۱ طرح هادی سبزوار زعفرانیه-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۲ طرح هادی سبزوار چوبین-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۳ طرح هادی سبزوار کیخسرو-M2R بام شهر توس 88
۵۲۴ طرح هادی سبزوار گرمک-M2R بام شهر توس 88
۵۲۵ طرح هادی سبزوار علی آباد سید رحیم-M2R اساس شهر شرق 88
صفحه ۲۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۲۶ طرح هادی نیشابور یک لنگه-M2R شهرتاش پویا 88
۵۲۷ طرح هادی نیشابور رستم آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۵۲۸ طرح هادی سبزوار کوشک باغ-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 88
۵۲۹ طرح تفصیلی تربت جام اسماعیل آباد گرجی مهدویان 89
۵۳۰ طرح تفصیلی تربت جام رباط مهدویان 89
۵۳۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه شمس آباد مهدویان 89
۵۳۲ طرح هادی درگز یاقول-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۵۳۳ طرح هادی فریمان آق کمر سفلی-M2R ملیحه چراغچی 88
۵۳۴ طرح تفصیلی فریمان بزجانی محمودی 88
۵۳۵ طرح تفصیلی فریمان باغ سالار محمودی 88
۵۳۶ طرح هادی مشهد ازغد مهدیزاده 85
۵۳۷ طرح هادی گناباد جزین-R مهندسین مشاور وراز 77
۵۳۸ طرح هادی فریمان حسن آباد صوفی اترک پویش شرق 88
۵۳۹ طرح هادی فریمان قلعه سنگی-M2R اترک پویش شرق 88
۵۴۰ طرح هادی فریمان فیض آباد-M2R اترک پویش شرق 88
۵۴۱ طرح هادی درگز گلخندان-M2R شهرتاش پویا
۵۴۲ طرح هادی درگز دربندی سفلی-M2R شهر تاش پویا
۵۴۳ طرح هادی قوچان اسلام آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۵۴۴ طرح هادی قوچان دربندی فیلاب-M2R شهرتاش پویا 88
۵۴۵ طرح هادی قوچان برسلان-M2R بام شهر توس 88
۵۴۶ طرح هادی قوچان قیطاقی-M2R اترک پویش شرق 88
۵۴۷ طرح هادی تایباد خیابان-M2R شهرتاش پویا
۵۴۸ طرح هادی سرخس کچولی جواد فرهادی -
۵۴۹ طرح تفصیلی زاوه مرغزار علیرضا شمخالچیان 89
۵۵۰ طرح تفصیلی زاوه شهن آباد علیرضا شمخالچیان 89
صفحه ۲۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۵۱ طرح تفصیلی نیشابور ذمه خواجوی 89
۵۵۲ طرح تفصیلی سبزوار علی آباد کاظم کاووسی نیا 89
۵۵۳ طرح هادی سرخس آبمال-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۴ طرح هادی سرخس زلوغال-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۵ طرح هادی سرخس چشمه شور-M2R رسا طرح شرق 88
۵۵۶ طرح هادی سرخس کلاته صاحبداد-M2R ملیحه چراغچی 88
۵۵۷ طرح هادی قوچان شورچه-M2R ژیلا کلالی مقدم 87
۵۵۸ طرح هادی قوچان شغل آباد-M2R ژیلا کلالی مقدم 87
۵۵۹ طرح هادی قوچان نیت-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۶۰ طرح هادی قوچان فتح آباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۶۱ طرح هادی تایباد گرازی حمید داورپناه 88
۵۶۲ طرح تفصیلی تربت جام باغ کشمیر محمدعلی نمائی 88
۵۶۳ طرح تفصیلی نیشابور قاسم آباد کاظم کاووسی نیا 89
۵۶۴ طرح تفصیلی نیشابور بازوبند کاظم کاووسی نیا 89
۵۶۵ طرح تفصیلی نیشابور کاریزک کنار کال کاظم کاوسی نیا 89
۵۶۶ طرح تفصیلی گناباد سردق خان بلوکی 89
۵۶۷ طرح تفصیلی گناباد خانیک سامان آفرین طوس 90
۵۶۸ طرح تفصیلی تایباد ارخود محمدرضا هاشمی 88
۵۶۹ طرح هادی تربت جام حاجی آباد راضیه عاشوری 88
۵۷۰ طرح هادی تربت جام وکیل آباد پائین جام-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۷۱ طرح هادی تربت جام یادگار سفلی-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۷۲ طرح هادی تربت جام همت آباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۵۷۳ طرح هادی تربت حیدریه حاجی یار مشاور طرح مثبت 88
۵۷۴ طرح هادی تربت حیدریه عریان مهندسین مشاور طرح مثبت 88
۵۷۵ طرح هادی تربت حیدریه شیرآباد راضیه بهمدی 88
صفحه ۲۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۵۷۶ طرح هادی تربت حیدریه چینگ کلاغ راضیه بهمدی 88
۵۷۷ طرح هادی تربت حیدریه عسگرد رفعت شیبانی زاده 88
۵۷۸ طرح هادی تربت حیدریه کوهی رفعت شیبانی زاده 88
۵۷۹ طرح هادی تربت حیدریه اسدآباد بام شهر توس 88
۵۸۰ طرح هادی جغتای حجت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۵۸۱ طرح هادی جغتای خلیل آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۵۸۲ طرح هادی جغتای حاجی آباد همایون فرد 88
۵۸۳ طرح هادی جوین دلک آباد همایون فرد 88
۵۸۴ طرح هادی رشتخوار کاظم آباد ملیحه چراغچی 88
۵۸۵ طرح هادی چناران جمع آب رسا طرح شرق 88
۵۸۶ طرح هادی چناران قره کوسه-M2R غلامرضا میری 88
۵۸۷ طرح هادی چناران شلنگرد اکرم خراسانی 88
۵۸۸ طرح هادی چناران کمبلان-آهنگر-جوکال-M2R فاطمه دانشور 88
۵۸۹ طرح هادی چناران تلکی محبوبه آتشی 88
۵۹۰ طرح تفصیلی خلیل آباد جعفرآباد صابر کاووسی نیا 89
۵۹۱ طرح هادی جغتای گفت-M2R بام شهر توس 88
۵۹۲ طرح هادی جغتای حطیطه-M2R اوت 88
۵۹۳ طرح هادی چناران کمال آباد جواد فرهادی 88
۵۹۴ طرح هادی خواف نهور اعظم کرمی 88
۵۹۵ طرح هادی خواف پشت ساباد مژگان شرف زاده 88
۵۹۶ طرح هادی خواف ارزنه مژگان شرف زاده 88
۵۹۷ طرح هادی خواف همزاره حمید داورپناه 88
۵۹۸ طرح هادی سبزوار سوزنده-M2R شهر تاش پویا 88
۵۹۹ طرح هادی سبزوار بادآشیان مشاور طرح مثبت 88
۶۰۰ طرح هادی سبزوار کاشک عالیه شاه حیدری 88
صفحه ۲۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۰۱ طرح هادی سبزوار دیوان خوی خدیجه مسعودی 88
۶۰۲ طرح هادی سبزوار برگو خدیجه مسعودی 88
۶۰۳ طرح هادی سبزوار هلاک آباد معصومه گلی نیت 88
۶۰۴ طرح هادی سبزوار زرقی محبوبه آتشی 88
۶۰۵ طرح هادی سبزوار برزو-M2R مشاور طرح مثبت 88
۶۰۶ طرح هادی محولات عبدل آباد-M2R رسا طرح شرق 88
۶۰۷ طرح هادی محولات شادمهر-M2R ساج طوس یاران 88
۶۰۸ طرح هادی رشتخوار امین آباد ملیحه چراغچی 88
۶۰۹ طرح تفصیلی تایباد اشتیوان خواجوی 89
۶۱۰ طرح تفصیلی تایباد آبنیه خواجوی 89
۶۱۱ طرح هادی درگز بهادر خان-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۲ طرح هادی درگز میر قلعه-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۳ طرح هادی درگز شیخوانلو سفلی-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۴ طرح هادی سرخس دق بهلول-M2R طرح و پژوهش پاد 88
۶۱۵ طرح هادی تایباد دهنو حسین رجبی 88
۶۱۶ طرح هادی تایباد دشت آب جواد فرهادی 88
۶۱۷ طرح هادی تایباد کمر سبز جواد فرهادی 88
۶۱۸ طرح تفصیلی تایباد استای محمدرضا هاشمی 88
۶۱۹ طرح تفصیلی سبزوار فیض آباد حامد پورعباس 88
۶۲۰ طرح تفصیلی مشهد خادم آباد محمدرضا هاشمی 88
۶۲۱ طرح هادی قوچان ددانلو-M2R سیمین تقدیسی 86
۶۲۲ طرح هادی مشهد شترک-M2R شهرتاش پویا 88
۶۲۳ طرح هادی مشهد قاسم آباد-M2R اساس شهر شرق 88
۶۲۴ طرح هادی مشهد نقاب-M2R غلامرضا میری 88
۶۲۵ طرح هادی مشهد حسن خردو-M2R سامان آفرین طوس 88
صفحه ۲۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۲۶ طرح هادی مشهد کلاته نوری همایون فرد 88
۶۲۷ طرح هادی مشهد نصرآباد پوران پیشیاره 88
۶۲۸ طرح هادی مشهد گوارشکی همایون فرد 88
۶۲۹ طرح هادی طرقبه-شاندیز مایان وسطی بام شهر طوس 88
۶۳۰ طرح هادی نیشابور آهوان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۳۱ طرح هادی نیشابور بیدخان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۳۲ طرح هادی نیشابور دهنو لکزی منصوره غیور مداح 88
۶۳۳ طرح هادی نیشابور حسن آباد سرتپه منصوره غیور مداح 88
۶۳۴ طرح هادی نیشابور علی آباد شهید حمیده ترکمن 88
۶۳۵ طرح هادی نیشابور انجیدن سارا حسینی 88
۶۳۶ طرح هادی نیشابور محمودآباد فضل حمید ترکمن 88
۶۳۷ طرح هادی نیشابور حسن آباد امام جمعه سارا حسینی 88
۶۳۸ طرح هادی درگز دودانلو زینب وزیری 88
۶۳۹ طرح هادی درگز بش دره زارع ابراهیم آباد 88
۶۴۰ طرح هادی فریمان باغ عباس-M2R ساج طوس یاران 88
۶۴۱ طرح هادی فریمان برات آباد معصومه جهانگیری 88
۶۴۲ فریمان کاریز سوخته دولت آباد معصومه گلی نیت 88
۶۴۳ طرح هادی فریمان کاریزسوخته دولت آباد معصومه گلی نیت 88
۶۴۴ طرح هادی فریمان کلاته آخوند راضیه عاشوری 88
۶۴۵ طرح هادی فریمان سنگ بست-M امانی قدیمی
۶۴۶ طرح هادی قوچان نسیم آباد-M2R اساس شهر شرق 88
۶۴۷ طرح هادی قوچان همت آباد چالاکی پوران پیشیاره 88
۶۴۸ طرح هادی قوچان یزدان آباد سفلی-M فاطمه خباز 88
۶۴۹ طرح هادی بجستان منصوری-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۵۰ طرح هادی زاوه میرپسند(شاهسوند)-M2R مهین اسفراینی 88
صفحه ۲۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۵۱ طرح تفصیلی محولات دوغ آباد مهدویان 89
۶۵۲ طرح هادی کلات چرم کهنه پژوهشکده سوانح طبیعی 87
۶۵۳ طرح هادی تایباد نقاره خانه حسین رجبی 88
۶۵۴ طرح هادی نیشابور آق قایه-M2R آمایش نگار طوس 88
۶۵۵ نیشابور شورورز-M اساس شهر شرق 87
۶۵۶ طرح هادی نیشابور نوسرا نومیر-M2R مهدی زارع ابراهیم آبادی 89
۶۵۷ طرح هادی نیشابور شورورز-M2R اساس شهر شرق 87
۶۵۸ طرح هادی تربت جام پالیزک-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۵۹ طرح هادی تربت جام کلاته فاضل-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۶۰ طرح هادی تربت جام حاجی آباد-M2R اوت 87
۶۶۱ طرح هادی تایباد آبخیزه-M2R اترک پویش شرق 88
۶۶۲ طرح هادی تایباد شیزن-M2R اترک پویش شرق 88
۶۶۳ طرح هادی چناران خیرآباد-M2R سامان آفرین طوس 88
۶۶۴ طرح هادی مشهد دستگردان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۶۶۵ طرح هادی مشهد نغندر مهین اسفراینی 85
۶۶۶ طرح هادی سبزوار سنجرد-M2R اساس شهر شرق 87
۶۶۷ طرح هادی قوچان سالانقوچ-M2R اترک پویش شرق 88
۶۶۸ طرح هادی بردسکن فیروز آباد علی خادمی 87
۶۶۹ طرح هادی سرخس شورلق اترک پویش شرق 89
۶۷۰ طرح هادی محولات گلستان-M2R رسا طرح شرق 89
۶۷۱ طرح هادی کلات شورستان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۷۲ طرح هادی کلات سینی کهنه سوانح طبیعی 87
۶۷۳ طرح هادی کلات ارچنگان-M2R ساج طوس یاران 88
۶۷۴ طرح تفصیلی تایباد جوزقان ابراهیم علامتیان
۶۷۵ طرح تفصیلی تربت جام جنت آباد سیدمحسن دادگر
صفحه ۲۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۶۷۶ طرح تفصیلی تربت جام خیرآباد -R حمید مهدویان
۶۷۷ طرح تفصیلی تربت جام کاریز نو -R بنیاد مسکن
۶۷۸ طرح تفصیلی تربت جام رباط سمنگان -R بنیاد مسکن
۶۷۹ طرح تفصیلی تربت جام قلعه شیر حمید مهدویان
۶۸۰ طرح تفصیلی تربت جام ابدال آباد حمید مهدویان
۶۸۱ طرح تفصیلی تربت جام رونج حمید مهدویان
۶۸۲ طرح تفصیلی تربت جام قلعه کک ساباط ساز شرق
۶۸۳ طرح تفصیلی تربت حیدریه شادمهر بنیاد مسکن
۶۸۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه رباط سنگ مهندسین مشاور وراز
۶۸۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه زاوه ناصر احمدی
۶۸۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه سلطان آباد رخ حمید مهدویان
۶۸۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه دولت آباد دادگر-بشیری
۶۸۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه کاریزک مهندسین مشاور پژوهش وعمران
۶۸۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه بوری آباد مهندسین مشاور پژوهش و عمران
۶۹۰ طرح تفصیلی تربت حیدریه منظر مهندسین مشاور پژوهش و عمران
۶۹۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه زرمهر حمید مهدویان
۶۹۲ طرح تفصیلی تربت حیدریه آغویه حمید مهدویان
۶۹۳ طرح تفصیلی تربت حیدریه صومعه حمید مهدویان
۶۹۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه رودخانه مهندسان مشاور اوت
۶۹۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه تلخ بخش علیرضاشمخالچیان
۶۹۶ طرح تفصیلی تربت حیدریه همت آباد علیرضا شمخالچیان
۶۹۷ طرح تفصیلی تربت حیدریه آبرود علیرضا شمخالچیان
۶۹۸ طرح تفصیلی تربت حیدریه سربالا قرائی
۶۹۹ طرح تفصیلی تربت حیدریه سیوکی علیرضا شمخالچیان
۷۰۰ طرح تفصیلی چناران دوله حمید مهدویان
صفحه ۲۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۰۱ طرح تفصیلی چناران جو پایین حمید مهدویان
۷۰۲ طرح تفصیلی چناران شاه تقی حمید مهدویان
۷۰۳ طرح تفصیلی چناران قره جنگل محمد جوانبخت
۷۰۴ طرح تفصیلی چناران نوبهار حمید مهدویان
۷۰۵ طرح تفصیلی چناران جغنه حضرتی حمید مهدویان
۷۰۶ طرح تفصیلی چناران گوارشک امین الرعایانی
۷۰۷ طرح تفصیلی چناران نومهن حمید مهدویان
۷۰۸ طرح تفصیلی چناران دهنه اخلمد حمید مهدویان
۷۰۹ طرح تفصیلی چناران فتح آباد حمید مهدویان
۷۱۰ طرح تفصیلی چناران خواجه جراح حمید مهدویان
۷۱۱ طرح تفصیلی چناران شیرین حمید مهدویان
۷۱۲ طرح تفصیلی چناران پس پشته حمید مهدویان
۷۱۳ طرح تفصیلی خواف سده محمود جوانبخت
۷۱۴ طرح تفصیلی خواف قاسم آباد -R جهاد سازندگی
۷۱۵ طرح تفصیلی خواف خلط آباد غفوریان
۷۱۶ طرح تفصیلی خواف چاه گچی غفوریان
۷۱۷ طرح تفصیلی خواف تیزاب قرایی
۷۱۸ طرح تفصیلی خواف سیجاوند قرایی
۷۱۹ طرح تفصیلی درگز چاپشلو مشاور رسم
۷۲۰ طرح تفصیلی درگز جشن آباد حمید مهدویان
۷۲۱ طرح تفصیلی درگز برج قلعه-M حمید مهدویان
۷۲۲ طرح تفصیلی درگز لایین نو حسن آباد جهاد سازندگی
۷۲۳ طرح تفصیلی سبزوار رازی مهندسین مشاور وراز
۷۲۴ طرح تفصیلی سبزوار ایزی-M دانشور نیا
۷۲۵ طرح تفصیلی سبزوار چشام بابک کریم پور
صفحه ۲۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۲۶ طرح تفصیلی سبزوار حکم آباد-M سیدمحسن دادگر
۷۲۷ طرح تفصیلی سبزوار مزینان دانشور نیا
۷۲۸ طرح تفصیلی سبزوار مشکان ناصر احمدی
۷۲۹ طرح تفصیلی سبزوار ششتمد-M دادگر-شبیری
۷۳۰ طرح تفصیلی سبزوار سلطان آباد ناصر احمدی
۷۳۱ طرح تفصیلی سبزوار خسروجرد بنیاد مسکن
۷۳۲ طرح تفصیلی سبزوار انداده حمید مهدویان
۷۳۳ طرح تفصیلی سبزوار نامن حمید مهدویان
۷۳۴ طرح تفصیلی سبزوار فراشیان حمید مهدویان
۷۳۵ طرح تفصیلی سبزوار کیدوز ریحانه سلطانی
۷۳۶ طرح تفصیلی سبزوار ریوند بنیاد مسکن خراسان
۷۳۷ طرح تفصیلی سبزوار نوده انقلاب محمدرضا وحیدی
۷۳۸ طرح تفصیلی سبزوار برغمد حمید مهدویان
۷۳۹ طرح تفصیلی سبزوار رباط جز گروه مهندسین آژند
۷۴۰ طرح تفصیلی سبزوار آبارش جهاد سازندگی
۷۴۱ طرح تفصیلی سبزوار تندک حمید مهدویان
۷۴۲ طرح تفصیلی سبزوار فشانجرد حمید مهدویان
۷۴۳ طرح تفصیلی سبزوار گوری گوری
۷۴۴ طرح تفصیلی سبزوار فسنقر حمید مهدویان
۷۴۵ طرح تفصیلی سبزوار راه چمن محسن محمودی
۷۴۶ طرح تفصیلی سبزوار ملوند محسن محمودی
۷۴۷ طرح تفصیلی سبزوار دولت آباد محسن محمودی
۷۴۸ طرح تفصیلی سبزوار حارث آباد محسن محمودی
۷۴۹ طرح تفصیلی سرخس چکودر علی اکبر عنابستانی
۷۵۰ طرح تفصیلی سرخس گنبدلی ناصر احمدی
صفحه ۳۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۵۱ طرح تفصیلی سرخس پسکمر ابوالفضل حجت پناه
۷۵۲ طرح تفصیلی فردوس برون مهندسین مشاور وراز
۷۵۳ طرح تفصیلی فردوس مصعبی ناصر احمدی
۷۵۴ طرح تفصیلی فریمان فرهاد گرد-R بنیاد مسکن
۷۵۵ طرح تفصیلی قوچان تیتکانلو جهاد سازندگی
۷۵۶ طرح تفصیلی قوچان مزرج ناصر احمدی
۷۵۷ طرح تفصیلی قوچان شهر کهنه محمود ضیاء
۷۵۸ طرح تفصیلی قوچان مایوان-R دادگر-شبیری
۷۵۹ طرح تفصیلی قوچان آلماجق ناصر احمدی
۷۶۰ طرح تفصیلی قوچان امام قلی حمید مهدویان
۷۶۱ طرح تفصیلی قوچان قاسم آباد حسن شریعتی
۷۶۲ طرح تفصیلی قوچان قاچکانلو گران
۷۶۳ طرح تفصیلی قوچان داغیان گران
۷۶۴ طرح تفصیلی قوچان رهورد قرایی
۷۶۵ طرح تفصیلی کاشمر اوندر حمید مهدویان
۷۶۶ طرح تفصیلی کاشمر جابوز حمید مهدویان
۷۶۷ طرح تفصیلی کاشمر شهرآباد-R سیدولی مجید زاده
۷۶۸ طرح تفصیلی کلات قلیچ آباد محسن محمودی
۷۶۹ طرح تفصیلی کلات سررود حمید مهدویان
۷۷۰ طرح تفصیلی گناباد زین آباد نوید نقوی آزاد
۷۷۱ طرح تفصیلی گناباد سنو نوید نقوی آزاد
۷۷۲ طرح تفصیلی گناباد قوژد مهندسین مشاور وراز
۷۷۳ طرح تفصیلی گناباد کلات -R بنیاد مسکن
۷۷۴ طرح تفصیلی مشهد جیم آباد بنیاد مسکن خراسان
۷۷۵ طرح تفصیلی مشهد آبروان بنیاد مسکن خراسان
صفحه ۳۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۷۷۶ طرح تفصیلی مشهد ملک آباد بنیاد مسکن خراسان
۷۷۷ طرح تفصیلی مشهد سرو آباد حمید مهدویان
۷۷۸ طرح تفصیلی مشهد زوسفلی محمدیوسف بلوری
۷۷۹ طرح تفصیلی مشهد گناباد حمید مهدویان
۷۸۰ طرح تفصیلی مشهد اخنگان حمید مهدویان
۷۸۱ طرح تفصیلی مشهد چنبرغربال حمید مهدویان
۷۸۲ طرح تفصیلی مشهد پرکندآباد حمید مهدویان
۷۸۳ طرح تفصیلی مشهد کنه بیست حمید مهدویان
۷۸۴ طرح تفصیلی مشهد قلعه سیاه محمدجوانبخت
۷۸۵ طرح تفصیلی مشهد حسن آباد سرجام حمید مهدویان
۷۸۶ طرح تفصیلی نیشابور فرخک نوید نقوی آزاد
۷۸۷ طرح تفصیلی نیشابور کلاته محمدجان دانشور نیا
۷۸۸ طرح تفصیلی نیشابور شوری بزرگ حمید مهدویان
۷۸۹ طرح تفصیلی نیشابور ابوسعدی حمید مهدویان
۷۹۰ طرح تفصیلی نیشابور قالیباف سفلی حمید مهدویان
۷۹۱ طرح تفصیلی نیشابور شادمهرک حمید مهدویان
۷۹۲ طرح تفصیلی نیشابور سلیمانی بنیاد مسکن
۷۹۳ طرح تفصیلی نیشابور بزغان علیرضا خراطچی
۷۹۴ طرح تفصیلی نیشابور فدیشه -M بنیاد مسکن
۷۹۵ طرح تفصیلی نیشابور بار بنیاد مسکن
۷۹۶ طرح تفصیلی نیشابور قطن آباد حمید مهدویان
۷۹۷ طرح تفصیلی نیشابور باغشن گچ حمید مهدویان
۷۹۸ طرح تفصیلی نیشابور جنداب حمید مهدویان
۷۹۹ طرح تفصیلی نیشابور چکنه سفلی-R حمید مهدویان
۸۰۰ طرح تفصیلی نیشابور دهنو هاشم آباد -M حمید مهدویان
صفحه ۳۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۰۱ طرح تفصیلی نیشابور معتمدیه مهندسین مشاور آذرکده توس
۸۰۲ طرح تفصیلی نیشابور همت آباد -R محمود ضیاء
۸۰۳ طرح تفصیلی نیشابور اسحاق آباد -R جهاد سازندگی
۸۰۴ نیشابور فرخار حمید مهدویان
۸۰۵ طرح تفصیلی نیشابور فرخار حمید مهدویان
۸۰۶ طرح تفصیلی نیشابور سرچاه حمید مهدویان
۸۰۷ طرح تفصیلی نیشابور شوراب کاظم کاووسی نیا
۸۰۸ طرح تفصیلی نیشابور ساقی بیگ کاظم کاووسی نیا
۸۰۹ طرح تفصیلی نیشابور محسن آباد ابراهیم علامتیان
۸۱۰ طرح تفصیلی نیشابور سلطان میدان ابراهیم علامتیان
۸۱۱ طرح تفصیلی نیشابور قره باغ ابراهیم علامتیان
۸۱۲ طرح تفصیلی نیشابور خوجان ابراهیم علامتیان
۸۱۳ طرح تفصیلی نیشابور فتح آباد حمید مهدویان
۸۱۴ سایر تربت حیدریه کنگ سفلی
۸۱۵ سایر تربت حیدریه حاجی آباد
۸۱۶ سایر تربت حیدریه سعدآباد
۸۱۷ سایر تربت حیدریه پطرو
۸۱۸ سایر تربت حیدریه جعفرآباد
۸۱۹ سایر تربت حیدریه بنهنگ
۸۲۰ سایر تربت حیدریه علیک
۸۲۱ سایر تربت حیدریه کنگ علیا
۸۲۲ سایر تربت حیدریه میاندهی
۸۲۳ سایر تربت حیدریه ژرف
۸۲۴ سایر درگز سعدآباد
۸۲۵ سایر درگز قره قیونلو
صفحه ۳۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۲۶ سایر درگز چقر
۸۲۷ سایر قوچان سیاهدشت
۸۲۸ سایر قوچان هی هی
۸۲۹ سایر قوچان شفیع
۸۳۰ سایر کاشمر نای
۸۳۱ سایر کاشمر کوشه
۸۳۲ گناباد استاد
۸۳۳ سایر گناباد استاد
۸۳۴ سایر مشهد رضوان
۸۳۵ سایر مشهد سرآسیاب
۸۳۶ سایر نیشابور حسین آباد جنگل
۸۳۷ سایر نیشابور دیزباد بالا
۸۳۸ سایر نیشابور جنداب
۸۳۹ سایر نیشابور دولت آباد
۸۴۰ طرح تفصیلی تربت جام یکه توت خان بلوکی
۸۴۱ طرح تفصیلی تربت جام جهان آباد ملکی خان بلوکی
۸۴۲ طرح تفصیلی تربت جام رحمت آباد مهدویان
۸۴۳ طرح تفصیلی تربت جام محمدآباد مهدویان
۸۴۴ طرح تفصیلی تربت حیدریه خیرآباد قرایی
۸۴۵ طرح تفصیلی مشهد فارمد مهندسین مشاور طرح مثبت
۸۴۶ طرح تفصیلی مشهد اره آبمال رجایی
۸۴۷ طرح تفصیلی مشهد سلیمانی رجایی
۸۴۸ طرح تفصیلی خواف زرداب علیرضاشمخالچیان 87
۸۴۹ طرح تفصیلی تربت جام یاقوتین علیرضا شمخالچیان 87
۸۵۰ طرح تفصیلی مشهد صیدآباد کاظم کاووسی نیا 87
صفحه ۳۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۵۱ طرح تفصیلی مشهد جغری ساباط ساز شرق 87
۸۵۲ طرح تفصیلی مشهد ساغروان کاظم کاووسی نیا 87
۸۵۳ طرح تفصیلی مشهد گجوان کاظم کاووسی نیا 87
۸۵۴ طرح تفصیلی نیشابور بوژمهران کاظم کاووسی نیا 87
۸۵۵ طرح تفصیلی تربت جام شهوه علیا حمید مهدویان 87
۸۵۶ طرح تفصیلی تربت جام قشه توت حمید مهدویان 87
۸۵۷ طرح تفصیلی سبزوار برقبان حمیدرضا بهنود 87
۸۵۸ طرح تفصیلی سبزوار ده امام حمیدرضا بهنود 87
۸۵۹ طرح تفصیلی کاشمر فرگ کسری خواجوی 87
۸۶۰ طرح تفصیلی مشهد اسلام قلعه مصطفی ندافیان 87
۸۶۱ طرح تفصیلی مشهد مغان حمید داورپناه 88
۸۶۲ طرح تفصیلی مشهد دهسرخ حمید داورپناه 88
۸۶۳ طرح تفصیلی مشهد امان آباد کاظم کاووسی نیا 88
۸۶۴ طرح تفصیلی مشهد گون جوک علیا محمودی 88
۸۶۵ طرح تفصیلی مشهد رضوان محمودی 88
۸۶۶ طرح تفصیلی مشهد اسلام رود محموی 88
۸۶۷ طرح تفصیلی چناران دولت آباد خان بلوکی 88
۸۶۸ طرح تفصیلی چناران قیاس آباد خان بلوکی 88
۸۶۹ طرح تفصیلی چناران سلوگرد محمود جوانبخت 88
۸۷۰ طرح تفصیلی چناران بهاباد محمود جوانبخت 88
۸۷۱ طرح تفصیلی رشتخوار مهدی آباد بذرافشان مقدم 89
۸۷۲ طرح هادی خواف بهدادین عبداله دلیل
۸۷۳ طرح تفصیلی تربت جام شورستان سفلی قرایی 87
۸۷۴ طرح تفصیلی درگز محمد تقی بیگ محسن محمودی 86
۸۷۵ طرح تفصیلی درگز چقر محسن محمودی 86
صفحه ۳۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۸۷۶ طرح تفصیلی درگز زنگانلو محسن محمودی 86
۸۷۷ طرح تفصیلی سبزوار مقیسه حمید مهدویان 87
۸۷۸ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد رحیم خان حمید مهدویان 87
۸۷۹ طرح تفصیلی سرخس قوش عظیم محسن محمودی 86
۸۸۰ طرح تفصیلی سرخس یاز تپه مجتبی کوچک زاده 86
۸۸۱ طرح هادی چناران انجشش-M2R آمایش نگار طوس 87
۸۸۲ طرح هادی چناران خرم آباد-M2R آمایش نگار طوس 86
۸۸۳ طرح هادی درگز اوتانلو-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۴ طرح هادی درگز توزانلو-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۵ طرح هادی درگز حاج قلیچ خان-M2R ساباط نقشینه شرق 88
۸۸۶ طرح هادی سبزوار رازقند-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۷ طرح هادی سبزوار دهنو-M2R مشاور نقشان 86
۸۸۸ طرح هادی سبزوار خوشاب-M2R ساج طوس یاران 86
۸۸۹ طرح هادی سبزوار چاهک-M2R ساج طوس یاران 86
۸۹۰ طرح هادی سبزوار بنقن-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۱ طرح هادی سبزوار البلاغ-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۲ طرح هادی سبزوار استاج-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۳ طرح هادی سبزوار احمدآباد-M2R طرح و پژوهش پاد 87
۸۹۴ طرح هادی سبزوار آریان-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۵ طرح هادی سبزوار بهارستان-M2R مشاور نقشان 86
۸۹۶ طرح هادی چناران جوپایین هاشم مکارم 13 / /
۸۹۷ طرح هادی چناران نومهن هاشم مکارم 13 / /
۸۹۸ طرح هادی چناران سرآسیاب(قدیم)(جدیدM2R) علی اکبر عنابستانی-(جدید)پردیس شهر 91
۸۹۹ طرح هادی چناران قره جنگل سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۰۰ طرح هادی چناران دهنه اخلمد اکبر برات زاده 13 / /
صفحه ۳۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۰۱ طرح هادی چناران گلمکان-M - 13 / /
۹۰۲ طرح هادی چناران رادکان(قدیمM)(جدیدM2R) سامان نقشینه شرق 88
۹۰۳ طرح هادی چناران دولت آباد قربانعلی عباس زاده 13 / /
۹۰۴ طرح هادی چناران حکیم آباد ناصر احمدی 13 / /
۹۰۵ طرح هادی چناران قیاس آباد لیلی کوچکی 13 / /
۹۰۶ طرح هادی چناران مغان الهه عباسی 13 / /
۹۰۷ طرح هادی چناران اسجیل خدیجه مسعودی 13 / /
۹۰۸ طرح هادی چناران اخلمد عبداله دلیل 13 / /
۹۰۹ طرح هادی چناران فریزی هوشنگ راستگو 13 / /
۹۱۰ طرح هادی چناران سلوگرد ناصر احمدی 13 / /
۹۱۱ طرح هادی چناران محسن آباد عبداله دلیل 13 / /
۹۱۲ طرح هادی چناران احمد آباد شرکت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۹۱۳ طرح هادی خلیل آباد کلاته شادی حمیده پور اشرفی 13 / /
۹۱۴ طرح هادی خلیل آباد مهدی آباد مهین اسفراینی 13 / /
۹۱۵ طرح هادی خلیل آباد جعفر آباد الهه عباسی 13 / /
۹۱۶ طرح هادی خلیل آباد نقاب علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۱۷ طرح هادی خلیل آباد ارغاء علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۱۸ طرح هادی خلیل آباد دهنو افسانه مجیدی 13 / /
۹۱۹ طرح هادی خلیل آباد نصرآباد افسانه مجیدی 13 / /
۹۲۰ طرح هادی خلیل آباد مزده هادی سرور 13 / /
۹۲۱ طرح هادی خلیل آباد بزنجرد نجمه آخرتی 13 / /
۹۲۲ طرح هادی خلیل آباد تکمار طاهره نوایی 13 / /
۹۲۳ طرح هادی خلیل آباد هفت خانه عالیه شاه حیدری 13 / /
۹۲۴ طرح هادی خلیل آباد سرمزده آمایش گستر توس 13 / /
۹۲۵ طرح هادی خلیل آباد حسین آباد آمایش گستر توس 13 / /
صفحه ۳۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۲۶ طرح هادی خلیل آباد میر آباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۲۷ طرح هادی خلیل آباد کاریزک علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۲۸ طرح هادی خلیل آباد محمد آباد رفعت شیبانی زاده 13 / /
۹۲۹ طرح هادی خلیل آباد علی آباد آمایش گستر توس 13 / /
۹۳۰ طرح هادی خواف سلامی دفتر فنی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۹۳۱ طرح هادی خواف سده علیرضا داودزاده 13 / /
۹۳۲ طرح هادی خواف مهر آباد(قدیم)(جدیدM2R) هاشم مکارم (جدید)آمایش نگار طوس 91
۹۳۳ طرح هادی خواف نیاز آباد سید رضا جعفری 13 / /
۹۳۴ طرح هادی خواف مژن آباد سیدرضا جعفری 13 / /
۹۳۵ طرح هادی خواف تیز آب شاه حیدری 13 / /
۹۳۶ طرح هادی خواف رزداب افسانه مجیدی 84
۹۳۷ طرح هادی خواف فایندر نیره سیده کاظمی 13 / /
۹۳۸ طرح هادی خواف چاه زول افسانه مجیدی 13 / /
۹۳۹ طرح هادی خواف چهارده اکبر برات زاده 13 / /
۹۴۰ طرح هادی خواف حسین آباد کاریون اکبر برات زاده 13 / /
۹۴۱ طرح هادی خواف برآباد(قدیم)(جدیدM2R) عبداله دلیل-(جدید) ساج طوس یاران 91
۹۴۲ طرح هادی خواف علی آباد رسا گستر توس 13 / /
۹۴۳ طرح هادی خواف مزرعه شیخ رسا گستر توس 13 / /
۹۴۴ طرح هادی خواف بیاس آباد اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۹۴۵ طرح هادی خواف سلمان خلیل آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۶ طرح هادی خواف حسن آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۷ طرح هادی خواف روح آباد شرکت پژوهش گستر پاد 13 / /
۹۴۸ طرح هادی خواف سیجاوند اکبر برات زاده 13 / /
۹۴۹ طرح هادی خواف عباس آباد شرکت کسری گستر توس 13 / /
۹۵۰ طرح هادی خواف نصر آباد شرکت کسری گستر توس 13 / /
صفحه ۳۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۵۱ طرح هادی خواف اسد آباد آمایش شرق 13 / /
۹۵۲ طرح هادی خواف بندیوان آمایش شرق 13 / /
۹۵۳ طرح هادی خواف چمن آباد عبداله دلیل 13 / /
۹۵۴ طرح هادی خواف خیر آباد آمایش شرق 13 / /
۹۵۵ طرح هادی درگز جشن آباد(قدیم)(جدیدM2R) سعید مرادی مقدم)(سامان آفرین طوس) 90
۹۵۶ طرح هادی درگز خاخیان دفتر فنی بنیاد خراسان 13 / /
۹۵۷ طرح هادی درگز برج قلعه علی اکبر فدوی 13 / /
۹۵۸ طرح هادی درگز چاپشلو/ج مهندسین مشاور هنر و معماری 13 / /
۹۵۹ طرح هادی درگز هزار مسجد جهاد سازندگی 13 / /
۹۶۰ طرح هادی درگز لایین نو حسن آباد جهاد سازندگی 13 / /
۹۶۱ طرح هادی درگز شلیگان موسسه مطالعات آمایش شرق 13 / /
۹۶۲ طرح هادی درگز شیخ ها سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۶۳ طرح هادی درگز کپکان سعید مرادی مقدم 13 / /
۹۶۴ طرح هادی درگز حاتم قلعه/ج قربانعلی عباس زاده 13 / /
۹۶۵ طرح هادی درگز تاج الدین(قدیم)(جدیدM2R) سامان آفرین طوس 91
۹۶۶ طرح هادی درگز تاج الدین(تحویل شعبه درگز شد) - 13 / /
۹۶۷ طرح هادی درگز محمد تقی بیک لیلی کوچکی 13 / /
۹۶۸ طرح هادی درگز پل گرد محمدرضا مسعودی 13 / /
۹۶۹ طرح هادی درگز تیرگان اعظم عشقی 13 / /
۹۷۰ طرح هادی درگز چنار رسا گستر توس 13 / /
۹۷۱ طرح هادی درگز پالکانلو علیا رسا گستر توس 13 / /
۹۷۲ طرح هادی درگز خادمانلو شرکت طرح و پویش اعتماد 13 / /
۹۷۳ طرح هادی درگز یکه باغ شرکت طرح و پویش اعتماد 13 / /
۹۷۴ طرح هادی درگز زنگلانلو لیلی کوچکی 13 / /
۹۷۵ طرح هادی درگز شمسی خان پوران پیشیاره 13 / /
صفحه ۳۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۹۷۶ طرح هادی درگز شوی پوران پیشیاره 13 / /
۹۷۷ طرح هادی درگز جلفان جعفر نصیری 13 / /
۹۷۸ طرح هادی درگز زیندانلو چراغچی- سیدکاظمی 13 / /
۹۷۹ طرح هادی درگز ارتیان کسری گستر توس 13 / /
۹۸۰ طرح هادی درگز ینگه قلعه کسری گستر توس 13 / /
۹۸۱ طرح هادی درگز پرکند کسری گستر توس 13 / /
۹۸۲ طرح هادی درگز دوست محمدبیگ حسین قاسمی نژاد 13 / /
۹۸۳ طرح هادی درگز فیروزه پوران پیشیاره 13 / /
۹۸۴ طرح هادی درگز داغدار جعفر نصیری 13 / /
۹۸۵ طرح هادی درگز کاهو کسری گستر توس 13 / /
۹۸۶ طرح هادی درگز دولتشانلو چراغچی- سیدکاظمی 13 / /
۹۸۷ طرح هادی درگز حاتم قلعه قربانعلی عباس زاده 13 / /
۹۸۸ طرح هادی سبزوار آزادوار -M ناصر احمدی 13 / /
۹۸۹ طرح هادی سبزوار رازی مهندسین مشاور 13 / /
۹۹۰ طرح هادی سبزوار خسروجرد(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاور ورزا(قدیم)شهرتاش پویا(جدید) 87
۹۹۱ طرح هادی سبزوار نوده انقلاب افسانه مجیدی 13 / /
۹۹۲ طرح هادی سبزوار شامکان علیرضا طاهر رحیمی- هاله واحدیان 13 / /
۹۹۳ طرح هادی سبزوار انداده محمد صاحبی 13 / /
۹۹۴ طرح هادی سبزوار ریوند(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاورشارستان طرح(ساباط نقشینه شرق) 90
۹۹۵ طرح هادی سبزوار مزینان(قدیم)(جدیدM2R) ساباط نقشینه شرق 91
۹۹۶ طرح هادی سبزوار برغمد اکبر برات زاده 13 / /
۹۹۷ طرح هادی سبزوار فراشیان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۹۸ طرح هادی سبزوار باشتین علی اکبر عنابستانی 13 / /
۹۹۹ طرح هادی سبزوار چشام افسانه مجیدی 81
۱۰۰۰ طرح هادی سبزوار رباط سرپوش افسانه مجیدی 13 / /
صفحه ۴۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۰۱ طرح هادی سبزوار خیر آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۰۲ طرح هادی سبزوار طبس علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۰۳ طرح هادی سبزوار زور آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۰۴ طرح هادی سبزوار حاجی آباد علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۰۵ طرح هادی سبزوار عبدل آباد ریواده محمد فروزانی 13 / /
۱۰۰۶ طرح هادی سبزوار سنگ سفید علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۰۷ طرح هادی سبزوار ایزی(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاور -(جدید)اوت 91
۱۰۰۸ طرح هادی سبزوار حکم آباد/ج مهندسین مشاور زیست کاوش 1370
۱۰۰۹ طرح هادی سبزوار مشکان/ج سیدمهدی میرفندرسکی 1370
۱۰۱۰ طرح هادی سبزوار سلطان آباد ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۰۱۱ طرح هادی سبزوار ششتمد دفتر بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۰۱۲ طرح هادی سبزوار صدخرو(قدیم)(جدیدM) عزت اله مافی(قدیم)خسروشاهی 92
۱۰۱۳ طرح هادی سبزوار صدخرو/ج عزت اله مافی 13 / /
۱۰۱۴ طرح هادی سبزوار صدخرو/ج عزت اله مافی 13 / /
۱۰۱۵ طرح هادی سبزوار نامن علی اکبر کیوانلو 13 / /
۱۰۱۶ طرح هادی سبزوار زرقان افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۱۷ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۱۸ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۱۹ طرح هادی سبزوار خرم آباد -M - 13 / /
۱۰۲۰ طرح هادی سبزوار شهرستانک -R جهادسازندگی 13 / /
۱۰۲۱ طرح هادی سبزوار محمد آباد گفت-R مهندسین مشاور اوت 13 / /
۱۰۲۲ طرح هادی سبزوار کراب هادی سروری 13 / /
۱۰۲۳ طرح هادی سبزوار افچنگ مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۲۴ طرح هادی سبزوار ده امام(خدا شاه) لیلی کوچکی 13 / /
۱۰۲۵ طرح هادی سبزوار عباس آباد عرب علی اکبر عنابستانی 13 / /
صفحه ۴۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۲۶ طرح هادی سبزوار ابویسان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۷ طرح هادی سبزوار کروژده علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۸ طرح هادی سبزوار کهنه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۲۹ طرح هادی سبزوار قلعه میدان علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۳۰ طرح هادی سبزوار بیزه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۰۳۱ طرح هادی سبزوار برزو قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۰۳۲ طرح هادی سبزوار سیدآباد مسعود مرتضوی 13 / /
۱۰۳۳ طرح هادی سبزوار شیرخان زهرا قنبری 13 / /
۱۰۳۴ طرح هادی سبزوار دولت آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۰۳۵ طرح هادی سبزوار استیر اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۳۶ طرح هادی سبزوار کلاته میمری اکبر سالاری 13 / /
۱۰۳۷ طرح هادی سبزوار فریمانه پانته آل آقا 13 / /
۱۰۳۸ طرح هادی سبزوار بلاش آباد قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۰۳۹ طرح هادی سبزوار برقیان اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۴۰ طرح هادی سبزوار طرسک علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۴۱ طرح هادی سبزوار نودهان الهه خسروجردی 13 / /
۱۰۴۲ طرح هادی سبزوار زیرآباد علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۴۳ طرح هادی سبزوار دستوران حسین رجبی سناجردی 13 / /
۱۰۴۴ طرح هادی سبزوار کسکن محمدعلی منصوری 13 / /
۱۰۴۵ طرح هادی سبزوار فیض آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۴۶ طرح هادی سبزوار کمایستان افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۴۷ طرح هادی سبزوار گودآسیا سام حسینی 13 / /
۱۰۴۸ طرح هادی سبزوار جلمبادان رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۴۹ طرح هادی سبزوار دارین شرکت ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۵۰ طرح هادی سبزوار راه چمن سیمین دهستانی 13 / /
صفحه ۴۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۵۱ طرح هادی سبزوار داراب رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۵۲ طرح هادی سبزوار قلعه نو شفیع آباد الهه عباسی 13 / /
۱۰۵۳ طرح هادی سبزوار برازق مهدیزاده 13 / /
۱۰۵۴ طرح هادی سبزوار باغجر علیرضا معتمدزاده 13 / /
۱۰۵۵ طرح هادی سبزوار مهر لیلی وچکی 13 / /
۱۰۵۶ طرح هادی سبزوار تندک حمیدرضا خوشقدم 13 / /
۱۰۵۷ طرح هادی سبزوار دلقند مهندسین مشاور ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۵۸ طرح هادی سبزوار قره قلی رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۵۹ طرح هادی سبزوار داشخانه رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۶۰ طرح هادی سبزوار منیدر رسا طرح شرق 13 / /
۱۰۶۱ طرح هادی سبزوار جنید ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۲ طرح هادی سبزوار مچ هاله واحدیان 13 / /
۱۰۶۳ طرح هادی سبزوار بلقان آباد نیره سیدکاظمی 13 / /
۱۰۶۴ طرح هادی سبزوار مهرآباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۵ طرح هادی سبزوار کلاته تیز کمان معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۶۶ طرح هادی سبزوار اردیز اترک پویش شرق 13 / /
۱۰۶۷ طرح هادی سبزوار فیض آباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۶۸ طرح هادی سبزوار کلاته انداره افسانه مجیدی 13 / /
۱۰۶۹ طرح هادی سبزوار حسین اباد میرزامومن ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۷۰ طرح هادی سبزوار جلین محبوبه قربانپور 13 / /
۱۰۷۱ طرح هادی سبزوار دلبر ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۷۲ طرح هادی سبزوار ابو چناری اکبر برات زاده 13 / /
۱۰۷۳ طرح هادی سبزوار بید مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۷۴ طرح هادی سبزوار قز ساباط ساز شرق 13 / /
۱۰۷۵ طرح هادی سبزوار کلاته مزینان اترک پویش شرق 13 / /
صفحه ۴۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۰۷۶ طرح هادی سبزوار رودسراب ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۷۷ طرح هادی سبزوار حسین آباد باشتین علیرضا معتمدی 13 / /
۱۰۷۸ طرح هادی سبزوار جزندر مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۷۹ طرح هادی سبزوار درقدم زهرا اجباری 13 / /
۱۰۸۰ طرح هادی سبزوار نانوا زهرا اجباری 13 / /
۱۰۸۱ طرح هادی سبزوار بهرامیه طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۰۸۲ طرح هادی سبزوار بیروت شارستان طرح 13 / /
۱۰۸۳ طرح هادی سبزوار غنی آباد شارستان طرح 13 / /
۱۰۸۴ طرح هادی سبزوار کاهک معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۸۵ طرح هادی سبزوار شمس آباد ساج طوس یاران 13 / /
۱۰۸۶ طرح هادی سبزوار درفک علیرضا داودزاه 13 / /
۱۰۸۷ طرح هادی سبزوار مقیسه عبداله دلیل 13 / /
۱۰۸۸ طرح هادی سبزوار رحمت آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۰۸۹ طرح هادی سبزوار گوری معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۹۰ طرح هادی سبزوار عنبرستان معصومه جهانگیری 13 / /
۱۰۹۱ طرح هادی سبزوار دیوانگاه کوشک الهه خسروجردی 13 / /
۱۰۹۲ طرح هادی سبزوار کاهان علیا مهین اسفراینی 13 / /
۱۰۹۳ طرح هادی سبزوار سویز شارستان طرح 13 / /
۱۰۹۴ طرح هادی سبزوار جبله آقاجانی-امیر فخریان 13 / /
۱۰۹۵ طرح هادی سبزوار زمند آقا جانی-امیرفخریان 13 / /
۱۰۹۶ طرح هادی سبزوار نقاب مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۷ طرح هادی سبزوار اسماعیل آباد مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۸ طرح هادی سبزوار ابراهیم آبادابوطالب مریم خلیلیان 13 / /
۱۰۹۹ طرح هادی سبزوار ارگ نوجوی مریم خلیلیان 13 / /
۱۱۰۰ طرح هادی سبزوار بجدن هاله واحدیان 13 / /
صفحه ۴۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۰۱ طرح هادی سبزوار حارث آباد عبداله دلیل 13 / /
۱۱۰۲ طرح هادی سبزوار آزادوار عبداله دلیل 13 / /
۱۱۰۳ طرح هادی سبزوار فسنقر اسماعیل ایزدپناه 13 / /
۱۱۰۴ طرح هادی سبزوار کلاته عرب اسماعیل ایزدپناه 13 / /
۱۱۰۵ طرح هادی سرخس گنبدلی(قدیم)(جدیدM2R) ناصر احمدی و همکاران(قدیم)شهرتاش پویا(جدید) 90
۱۱۰۶ طرح هادی سرخس چکودر علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۱۰۷ طرح هادی سرخس قوش خزایی قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۰۸ طرح هادی سرخس تپه میراحمد قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۰۹ طرح هادی سرخس کندکلی افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۱۰ طرح هادی سرخس معدن قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۱۱۱ طرح هادی سرخس ابراهیم آباد مهدیزاده 13 / /
۱۱۱۲ طرح هادی سرخس یاس تپه افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۱۳ طرح هادی سرخس کلاته عوض ناهید شهاب فر 13 / /
۱۱۱۴ طرح هادی سرخس قوش سربزی ناهید شهاب فر 13 / /
۱۱۱۵ طرح هادی سرخس بزنگان-روستای نمونه بزنگان-M2R عبداله دلیل-شهرتاش پویا 89
۱۱۱۶ طرح هادی سرخس تام رسول شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۱۷ طرح هادی سرخس کلاته اله نظر لیلی کوچکی 13 / /
۱۱۱۸ طرح هادی سرخس نوبنیاد شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۱۹ طرح هادی سرخس آبدراز سعیده عادل نیا 85
۱۱۲۰ طرح هادی سرخس شوریچه علیا سعیده عادل نیا 13 / /
۱۱۲۱ طرح هادی فردوس مصعبی ناصر احمدی 13 / /
۱۱۲۲ طرح هادی فردوس ارسک/ج جهادسازندگی 13 / /
۱۱۲۳ طرح هادی فردوس برون مهندسین مشاور وراز 13 / /
۱۱۲۴ طرح هادی فردوس خانکوک مهندسین مشاور آذرکده توس 13 / /
۱۱۲۵ طرح هادی فردوس بغداد سعید مرادی مقدم 13 / /
صفحه ۴۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۲۶ طرح هادی فردوس سه قلعه - 13 / /
۱۱۲۷ طرح هادی فردوس رقه عبداله دلیل 13 / /
۱۱۲۸ طرح هادی فردوس فتح آباد سیدرضا حجازی 13 / /
۱۱۲۹ طرح هادی فردوس غنی آباد محمد رضایی 13 / /
۱۱۳۰ طرح هادی فردوس دوست آباد سیدرضا حجازی 13 / /
۱۱۳۱ طرح هادی فردوس باغستان علیا افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۳۲ طرح هادی فردوس باغستان سفلی افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۳۳ طرح هادی فردوس بیدسگان قریه سازان توس 13 / /
۱۱۳۴ طرح هادی فردوس شهرک امام خمینی حسن برفرازی 13 / /
۱۱۳۵ طرح هادی فردوس سرند کسری گستر توس 13 / /
۱۱۳۶ طرح هادی فردوس انارستانک سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۱۳۷ طرح هادی فردوس مهوید سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۱۳۸ طرح هادی فریمان سعد آباد نرگس فخاریان 13 / /
۱۱۳۹ طرح هادی فریمان سردشت شهره غدیرزاده 13 / /
۱۱۴۰ طرح هادی فریمان فرهادگرد ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۱۴۱ طرح هادی فریمان رخنه گرگ نرگس فخاریان 13 / /
۱۱۴۲ طرح هادی فریمان زرکک فرحناز اکبر اقلی 13 / /
۱۱۴۳ طرح هادی فریمان کته شمشیرعلیا افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۴۴ طرح هادی فریمان کته شمشیرسفلی(قدیم)(جدیدM2R) افسانه مجیدی(جدید)شهر تاش پویا 91
۱۱۴۵ طرح هادی فریمان قلعه نو/ج جهاد کشاورزی 13 / /
۱۱۴۶ طرح هادی فریمان تقی آباد(قدیمM)(جدیدM2R ) آمایش نگار طوس(جدید) 90
۱۱۴۷ طرح هادی فریمان تقی آباد -M - 13 / /
۱۱۴۸ طرح هادی فریمان لوشاب حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۴۹ طرح هادی فریمان کاریز حاج محمدجان ریحانه سلطانی 13 / /
۱۱۵۰ طرح هادی فریمان چهار بست باغ حمیده پوراشرفی 13 / /
صفحه ۴۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۵۱ طرح هادی فریمان عشق آباد طیبه غلامی مطلق 13 / /
۱۱۵۲ طرح هادی فریمان هدایت آباد پژوهش طوس پیما 13 / /
۱۱۵۳ طرح هادی فریمان چهارتکاب پژوهش طوس پیما 13 / /
۱۱۵۴ طرح هادی فریمان اقر علیا لیلی کوچکی 13 / /
۱۱۵۵ طرح هادی فریمان باغ سالار پژوهش طوس پیما 13 / /
۱۱۵۶ طرح هادی فریمان بزجانی فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۷ طرح هادی فریمان کاریزمه فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۵۸ طرح هادی فریمان احمد آباد(قدیم)(جدیدM) سیمین تقدیسی زنجانی(قدیم)سامان آفرین طوس 92
۱۱۵۹ طرح هادی فریمان اره کمر فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۶۰ طرح هادی فریمان دوقلعه براشک فهیمه مرادیان 13 / /
۱۱۶۱ طرح هادی قوچان قاسم آباد سعید مرادی مقدم 13 / /
۱۱۶۲ طرح هادی قوچان بیک نظر اکبر برات زاده 13 / /
۱۱۶۳ طرح هادی قوچان دوغایی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۱۶۴ طرح هادی قوچان آلماجق(قدیم)(جدید-M2R) جهادسازندگی(جدید)سامان آفرین طوس 91
۱۱۶۵ طرح هادی قوچان فرخان هاله واحدیان 13 / /
۱۱۶۶ طرح هادی قوچان علی آباد/ج محمد شریفی کیا 13 / /
۱۱۶۷ طرح هادی قوچان شهرکهنه سیدمهدی میرفندرسکی 13 / /
۱۱۶۸ طرح هادی قوچان امام قلی بنیادمسکن خراسان رضوی 13 / /
۱۱۶۹ طرح هادی قوچان یدک مهندسین مشاوراوت 13 / /
۱۱۷۰ طرح هادی قوچان مزرج(قدیم) (جدیدM2R) ناصر احمدی و همکاران)جدید(آمایش نگار طوس) 90
۱۱۷۱ طرح هادی قوچان قاچکانلو سیدرضا حجازی کناری 13 / /
۱۱۷۲ طرح هادی قوچان بردر علیرضا داوودزاده خراسانی 13 / /
۱۱۷۳ طرح هادی قوچان عمارت حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۷۴ طرح هادی قوچان آق کاریز تکتم پیروز 13 / /
۱۱۷۵ طرح هادی قوچان علی آباد -M -ادغام با 6 - 13 / /
صفحه ۴۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۱۷۶ طرح هادی قوچان کهنه فرود افسانه مجیدی 13 / /
۱۱۷۷ طرح هادی قوچان جوزان محبوبه قربانپور 13 / /
۱۱۷۸ طرح هادی قوچان کلوخی فرحناز اکبر اقلی 13 / /
۱۱۷۹ طرح هادی قوچان جعفر آباد شرقی هاله واحدیان 13 / /
۱۱۸۰ طرح هادی قوچان ناوخ هاله واحدیان 13 / /
۱۱۸۱ طرح هادی قوچان داغیان پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۱۸۲ طرح هادی قوچان یادگار کدخدایی-بحرینی مقدم 13 / /
۱۱۸۳ طرح هادی قوچان یوسف آباد فرح سلیم مکری 13 / /
۱۱۸۴ طرح هادی قوچان اترآباد ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۸۵ طرح هادی قوچان اسلام آباد (امام وردیخان) حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۸۶ طرح هادی قوچان اینچه سابلاغ حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۸۷ طرح هادی قوچان عسگرآباد فرشاد تاتاری 13 / /
۱۱۸۸ طرح هادی قوچان فخرآباد فرشاد تاتاری 13 / /
۱۱۸۹ طرح هادی قوچان فیروز آباد ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۹۰ طرح هادی قوچان دیزادیز ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۹۱ طرح هادی قوچان رهورد حسین رجبی سناجردی 13 / /
۱۱۹۲ طرح هادی قوچان الهیان حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۳ طرح هادی قوچان جرتوده حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۴ طرح هادی قوچان داوودلی حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۱۹۵ طرح هادی قوچان زیدانلو ساباط ساز شرق 13 / /
۱۱۹۶ طرح هادی کاشمر شهرآباد مهندسین مشاورسازند 13 / /
۱۱۹۷ طرح هادی کاشمر ابراهیم آباد سیروس مجیدزاده و همکاران 13 / /
۱۱۹۸ طرح هادی کاشمر اوندر(قدیم)(جدید-M2R) محمدتقی کاظمی(جدید)ساباط نقشینه شرق 91
۱۱۹۹ طرح هادی کاشمر جابوز شارستان طرح 13 / /
۱۲۰۰ طرح هادی کاشمر تربقان علی اکبر فدوی 13 / /
صفحه ۴۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۰۱ طرح هادی کاشمر ده میان لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۰۲ طرح هادی کاشمر فرگ پوران رئیسیان زاده 13 / /
۱۲۰۳ طرح هادی کاشمر سعدالدین-M - 13 / /
۱۲۰۴ طرح هادی کاشمر فدافن-M عبداله دلیل 13 / /
۱۲۰۵ طرح هادی کاشمر فدافن(قدیم)(جدیدM2R) عبداله دلیل-ساباط نقشینه شرق 91
۱۲۰۶ طرح هادی کاشمر فروتقه رفعت شیمایی زاده 13 / /
۱۲۰۷ طرح هادی کاشمر رزق آباد پانته آنبوی 13 / /
۱۲۰۸ طرح هادی کاشمر فرح آباد الهه عباسی 13 / /
۱۲۰۹ طرح هادی کاشمر مکی حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۲۱۰ طرح هادی کاشمر کسرینه هاله واحدیان 13 / /
۱۲۱۱ طرح هادی کاشمر موشک فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۲۱۲ طرح هادی کاشمر طرق عبداله دلیل 13 / /
۱۲۱۳ طرح هادی کاشمر تولی سیمین دهستانی 13 / /
۱۲۱۴ طرح هادی کاشمر مغان ملیحه چراغچی 13 / /
۱۲۱۵ طرح هادی کاشمر کریز پوران پیشیاره 13 / /
۱۲۱۶ طرح هادی کاشمر تنورچه افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۱۷ طرح هادی کاشمر عارف آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۱۸ طرح هادی کاشمر بندقرا آمایش گستر توس 13 / /
۱۲۱۹ طرح هادی کاشمر خضربیگ فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۲۰ طرح هادی کاشمر اسحاق آباد آمایش شرق 13 / /
۱۲۲۱ طرح هادی کاشمر سرحوضک طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۲۲۲ طرح هادی کاشمر ممرآباد پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۲۲۳ طرح هادی کلات قلیچ آباد قربانعلی عباس زاده 13 / /
۱۲۲۴ طرح هادی کلات گرو سیمین تقدیسی زنجانی 13 / /
۱۲۲۵ طرح هادی کلات سررود علیرضا داودزاده 13 / /
صفحه ۴۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۲۶ طرح هادی کلات حمام قلعه علیرضا داودزاده 13 / /
۱۲۲۷ طرح هادی کلات آبگرم ساسان نوروزی 84
۱۲۲۸ طرح هادی کلات زاوین علیا لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۲۹ طرح هادی کلات قلعه نو عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۰ طرح هادی کلات امیرآباد عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۱ طرح هادی گناباد زین آباد مهدسین مشاور ورزا 13 / /
۱۲۳۲ طرح هادی گناباد قوژد(قدیم)(جدید-M2R) مهندسین مشاور ورزا(جدید)طرح ریزان و تصویرگران شرق 91
۱۲۳۳ طرح هادی گناباد روشناوند(قدیم)(جدید-M2R) مهندسین معمار شهرساز(قدیم)ساباط ساز شرق(جدید) 87
۱۲۳۴ طرح هادی گناباد سنو اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۳۵ طرح هادی گناباد مند-دلویی-خیبری(قدیم)(جدیدM2R) محمدرضا مسعودی(جدید)ساباط نقشینه شرق 91
۱۲۳۶ طرح هادی گناباد فخرآباد عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۷ طرح هادی گناباد نوده پشنگ اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۳۸ طرح هادی گناباد سقی عبداله دلیل 13 / /
۱۲۳۹ طرح هادی گناباد قنبر آباد(قدیم)(جدید) اکبر برات زاده(قدیم)مهدی هجرتی(جدید) 92
۱۲۴۰ طرح هادی گناباد روچی لیلی کوچکی 13 / /
۱۲۴۱ طرح هادی گناباد آهنگ فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۴۲ طرح هادی گناباد رهن فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۲۴۳ طرح هادی گناباد یونسی/ج جهادسازندگی 13 / /
۱۲۴۴ طرح هادی گناباد کلات/ج جهادسارندگی 13 / /
۱۲۴۵ طرح هادی گناباد زیبد(قدیمM )(جدیدM2R) بریس طرح 91
۱۲۴۶ طرح هادی گناباد بیلند-باغ آسیا(قدیمM)(جدیدM2) ساج طوس یاران 89
۱۲۴۷ طرح هادی گناباد پچک اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۴۸ طرح هادی گناباد خانیک سیدرضا حجازی 13 / /
۱۲۴۹ طرح هادی گناباد حاجی آباد اکبر برات زاده 13 / /
۱۲۵۰ طرح هادی گناباد سردق لیلی کوچکی 13 / /
صفحه ۵۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۵۱ طرح هادی گناباد قاسم آباد افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۵۲ طرح هادی گناباد ریاب افسانه مجیدی 13 / /
۱۲۵۳ طرح هادی گناباد نوق هاله واحدیان 13 / /
۱۲۵۴ طرح هادی گناباد مرندیز حمیدرضا خوشقدم 13 / /
۱۲۵۵ طرح هادی گناباد گیسور علیرضا خوشقدم 13 / /
۱۲۵۶ طرح هادی گناباد درزاب پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۲۵۷ طرح هادی گناباد بهاباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۲۵۸ طرح هادی گناباد مزار گروه فنی 13 / /
۱۲۵۹ طرح هادی مشهد ملک آباد مهندسین مشاور وراز 70
۱۲۶۰ طرح هادی مشهد کالو هاله غفاری 82
۱۲۶۱ طرح هادی مشهد جوادیه(چنبر غربال) مجتبی شادلو 81
۱۲۶۲ طرح هادی مشهد چنار(کلات) سعید مرادی مقدم 81
۱۲۶۳ طرح هادی مشهد سرغایه اکبر برات زاده 80
۱۲۶۴ طرح هادی مشهد فوشنجان(نیشابور) شهره غدیرزاده 81
۱۲۶۵ طرح هادی مشهد شورک صبوری سیمین دهستانی 83
۱۲۶۶ طرح هادی مشهد حسن آباد هاشم جنگی 80
۱۲۶۷ طرح هادی مشهد گناباد ریحانه سلطانی 81
۱۲۶۸ طرح هادی مشهد نریمانی(قدیم)(جدیدM2R) بنیادمسکن خراسان رضوی-(جدید)بریس طرح 76-91
۱۲۶۹ طرح هادی مشهد آبروان مهندسین مشاور پژوهش و عمران 76
۱۲۷۰ طرح هادی مشهد چاهک مهندسین مشاور پژوهش و عمران 77
۱۲۷۱ طرح هادی مشهد تنگل شور علیا مهندسین مشاور پژوهش و عمران 76
۱۲۷۲ طرح هادی مشهد خارزار مهندسین مشاور پژوهش و عمران 77
۱۲۷۳ طرح هادی مشهد جیم آباد(قدیم)(جدید M2R) مهندسین مشاور وراز(قدیم)سامان آفرین طوس(جدید) 73-89
۱۲۷۴ طرح هادی مشهد ابرده علیا عبدالرضا خراطچی 70
۱۲۷۵ طرح هادی مشهد زاوین سفلی حمید ابوهادی
صفحه ۵۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۲۷۶ طرح هادی مشهد کنه بیست سعید مرادی مقدم
۱۲۷۷ طرح هادی مشهد پرکند آباد فرحناز اکبرقلی
۱۲۷۸ طرح هادی مشهد شورک ملکی مهندسین مشاور پژوهش و عمران 77
۱۲۷۹ طرح هادی مشهد سرو آباد حمیده پوراشرفی 81
۱۲۸۰ طرح هادی مشهد شاه فیل لیلی کوچکی 81
۱۲۸۱ طرح هادی مشهد رضویه (قلعه سیاه) علی اکبر عنابستانی 81
۱۲۸۲ طرح هادی مشهد امام تقی علی اکبر کیوانلو 81
۱۲۸۳ طرح هادی مشهد سنگ سیاه علی اکبر عنابستانی 81
۱۲۸۴ طرح هادی مشهد اخنگان حمیده پوراشرفی 81
۱۲۸۵ طرح هادی مشهد کشف افسانه مجیدی 81
۱۲۸۶ طرح هادی مشهد دوین ریحانه سلطانی 81
۱۲۸۷ طرح هادی مشهد زشک محمد فروزانی 82
۱۲۸۸ طرح هادی مشهد فخرداود قربانعلی عباس زاده 83
۱۲۸۹ طرح هادی مشهد گراخک جهادسازندگی 78
۱۲۹۰ طرح هادی مشهد زوسفلی -R بنیاد مسکن خراسان رضوی
۱۲۹۱ طرح هادی مشهد کنگ(قدیم)(جدیدM2R) (سعید مسعودیان)(ساباط ساز شرق) 77-88
۱۲۹۲ طرح هادی مشهد کنگ(بافت با ارزش) بنیادمسکن خراسان رضوی 81
۱۲۹۳ طرح هادی مشهد دیزبادپایین(قدیم)(جدیدM2R) عبداله دلیل-طرح ریزان 77-91
۱۲۹۴ طرح هادی مشهد کلاته منار رضا اتحادی 76
۱۲۹۵ طرح هادی مشهد کلاته منار(قدیمM)(جدید) رضا اتحادی(قدیم)(جدید)فاطمه دانشور 90
۱۲۹۶ طرح هادی مشهد قازقان(قدیم)(جدیدM2R) مجیدرضا کاتبی-(جدید)بریس طرح 77-91
۱۲۹۷ طرح هادی مشهد گلبوسفلی بنیادمسکن خراسان زضوی
۱۲۹۸ طرح هادی مشهد گلبوسفلی بنیاد مسکن خراسان رضوی
۱۲۹۹ طرح هادی مشهد فارمد بهار نیک خلق 84
۱۳۰۰ طرح هادی مشهد چنارک اعظم ذاکری مقدم 83
صفحه ۵۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۰۱ طرح هادی مشهد مغان مهندسین مشاور اوت 82
۱۳۰۲ طرح هادی مشهد تقی آباد فرشاد تاتاری 84
۱۳۰۳ طرح هادی مشهد حصارگلستان علیرضا داودزاده 82
۱۳۰۴ طرح هادی مشهد دهسرخ سعیده عادل نیا 84
۱۳۰۵ طرح هادی مشهد سلیمانی حمیده پوراشرفی 84
۱۳۰۶ طرح هادی مشهد اره و آبمال شهرزاد اسدی 84
۱۳۰۷ طرح هادی مشهد جاغرق قربانعلی عباس زاده 84
۱۳۰۸ طرح هادی مشهد فرخد مریم فرهودی 84
۱۳۰۹ طرح هادی مشهد پیوه ژن مهدیزاده
۱۳۱۰ طرح هادی مشهد جغری عبداله دلیل
۱۳۱۱ طرح هادی مشهد اسلام قلعه هاله واحدیان 84
۱۳۱۲ طرح هادی مشهد ناظریه(قدیم)(جدیدM2R) نرگس فخاریان(قدیم)(جدید)محمد گنجعلی حیدر شاهی 85-90
۱۳۱۳ طرح هادی مشهد گون جوک علیا شرکت ساج طوس یاران 84
۱۳۱۴ طرح هادی مشهد بزوشک فهیمه مرادیان 84
۱۳۱۵ طرح هادی مشهد سالارآباد فرح سلیم مکری 82
۱۳۱۶ طرح هادی مشهد رباط سفید محمود ضیاء 79
۱۳۱۷ طرح هادی مشهد اسلام رود اعظم ذاکری مقدم 85
۱۳۱۸ طرح هادی مشهد قرقوک سفلی هاله واحدیان 84
۱۳۱۹ طرح هادی مشهد صیدآباد هاله واحدیان 84
۱۳۲۰ طرح هادی مشهد عباس آباد هاله واحدیان 84
۱۳۲۱ طرح هادی مشهد خادم آباد شرکت ساج توس یاران 84
۱۳۲۲ طرح هادی مشهد ابرش پژوهش گستر پاد 85
۱۳۲۳ طرح هادی مشهد گوجگی محجوبی 85
۱۳۲۴ طرح هادی مشهد دهبار محمود آسیابی
۱۳۲۵ طرح هادی مشهد گیامی هاله واحدیان 84
صفحه ۵۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۲۶ طرح هادی مشهد توپ درخت ساباط ساز شرق 86
۱۳۲۷ طرح هادی مشهد ساغروان عبداله دلیل 86
۱۳۲۸ طرح هادی مشهد میامی عبداله دلیل 86
۱۳۲۹ طرح هادی مشهد کلاته میرزا جان اترک پویش شرق 86
۱۳۳۰ طرح هادی مشهد مایان سفلی بام شهر توس 86
۱۳۳۱ طرح هادی مشهد بازه حور مهدی آسیایی
۱۳۳۲ طرح هادی مشهد احمد آباد محمود آسیایی 85
۱۳۳۳ طرح هادی مشهد تپه سلام مهدی آسیایی
۱۳۳۴ طرح هادی نیشابور دستجرد آقا بزرگ علیرضا طاهری- هاله واحدیان 13 / /
۱۳۳۵ طرح هادی نیشابور چکنه سفلی ناصر احمدی و همکاران 13 / /
۱۳۳۶ طرح هادی نیشابور سلیمانی بنیاد مسکن خراسان 13 / /
۱۳۳۷ طرح هادی نیشابور همت آباد سیدمهدی میرفندرسکی 70
۱۳۳۸ طرح هادی نیشابور حمید آباد لیلی کوچکی 13 / /
۱۳۳۹ طرح هادی نیشابور عشق آباد/ج جهادکشاورزی 13 / /
۱۳۴۰ طرح هادی نیشابور اردوغش(قدیم)(جدیدM2R) قربانعلی عباس زاده(قدیم)(جدید)شهرتاش پویا 90
۱۳۴۱ طرح هادی نیشابور برزنون(قدیمR)(جدید) نقشان(جدید)محمدرضا مسعودی(قدیم) 88
۱۳۴۲ طرح هادی نیشابور ساحل برج/R-آقای محمدزاده علی طاهری 13 / /
۱۳۴۳ طرح هادی نیشابور اسحاق آباد(قدیم)(جدیدM2R) جهادسازندگی-اوت(جدید) 87
۱۳۴۴ طرح هادی نیشابور بزغان عبدالرضا خراطچی و همکاران 13 / /
۱۳۴۵ طرح هادی نیشابور گلبوی سفلی -M - 13 / /
۱۳۴۶ طرح هادی نیشابور حاجی آباد-M - 13 / /
۱۳۴۷ طرح هادی نیشابور حاجی آباد(قدیم)(جدیدM) جهاد(جدید)شهرتاش پویا 91
۱۳۴۸ طرح هادی نیشابور بوژمهران عبداله دلیل 13 / /
۱۳۴۹ طرح هادی نیشابور شوراب معصومه گلی نیت 13 / /
۱۳۵۰ طرح هادی نیشابور حسن آباد بلهر الهه خسروجردی 13 / /
صفحه ۵۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۵۱ طرح هادی نیشابور بازوبند حمیده پوراشرفی 13 / /
۱۳۵۲ طرح هادی نیشابور میرآباد(قدیم)(جدید M2R) آزاده آتشی(قدیم)آبخیز گستر مهر مشهد(جدید) 89
۱۳۵۳ طرح هادی نیشابور چاه سالار اعظم عشقی 13 / /
۱۳۵۴ طرح هادی نیشابور ینگجه فریبا خسروی 13 / /
۱۳۵۵ طرح هادی نیشابور قاسم آباد دهنه صفورا شفیعا 13 / /
۱۳۵۶ طرح هادی نیشابور بشرآباد قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۳۵۷ طرح هادی نیشابور قلعه یزدان قاسم کفعمی خراسانی 13 / /
۱۳۵۸ طرح هادی نیشابور باغشن(قدیم)(جدیدM2R) مهندسین مشاور اوت(جدید)آبخیز گستر مهر مشهد 78-91
۱۳۵۹ طرح هادی نیشابور گرینه اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۶۰ طرح هادی نیشابور زهان اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۶۱ طرح هادی نیشابور اردمه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۳۶۲ طرح هادی نیشابور سیدآباد میرزا خلیل معصومه گلی نیت 13 / /
۱۳۶۳ طرح هادی نیشابور خوجان ناصر جاودانی خلیفه 13 / /
۱۳۶۴ طرح هادی نیشابور حشمتیه نیره سیدکاظمی 13 / /
۱۳۶۵ طرح هادی نیشابور ادگ مرضیه نوری 13 / /
۱۳۶۶ طرح هادی نیشابور خانلق فرحناز اکبر قلی 13 / /
۱۳۶۷ طرح هادی نیشابور پوست فروشان بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۶۸ طرح هادی نیشابور رئیسی رضا کوه کن 13 / /
۱۳۶۹ طرح هادی نیشابور مرزان اکرم سالاری 13 / /
۱۳۷۰ طرح هادی نیشابور حصار خدیجه مسعودی 13 / /
۱۳۷۱ طرح هادی نیشابور شاداب اعظم مرادی 13 / /
۱۳۷۲ طرح هادی نیشابور برج نرگس فخاریان 13 / /
۱۳۷۳ طرح هادی نیشابور مبارکه رفعت شیبانی زاده 13 / /
۱۳۷۴ طرح هادی نیشابور ریگی علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۳۷۵ طرح هادی نیشابور احمدآباد علی اکبر عنابستانی 13 / /
صفحه ۵۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۳۷۶ طرح هادی نیشابور شهرآباد پانته آنبوی آل آقا 13 / /
۱۳۷۷ طرح هادی نیشابور عبداله آباد هاشم جنگی 13 / /
۱۳۷۸ طرح هادی نیشابور ساقی بیگ بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۱۳۷۹ طرح هادی نیشابور شهرک امام بهجت السادات ولی الهی 13 / /
۱۳۸۰ طرح هادی نیشابور شورگشت اکبر برات زاده 13 / /
۱۳۸۱ طرح هادی نیشابور عبداله گیو محمد اسلامی نژاد 13 / /
۱۳۸۲ طرح هادی نیشابور بزق اکبر برات زاده رفوگر 13 / /
۱۳۸۳ طرح هادی نیشابور سرچاه محمود نورالهی 13 / /
۱۳۸۴ طرح هادی نیشابور فهنه شهره غدیرزاده 13 / /
۱۳۸۵ طرح هادی نیشابور کوه سخت طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۶ طرح هادی نیشابور یوسف آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۷ طرح هادی نیشابور طالبی طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۸۸ طرح هادی نیشابور دهنو خالصه علی اکبر عنابستانی 13 / /
۱۳۸۹ طرح هادی نیشابور بشینج طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۳۹۰ طرح هادی نیشابور معدن سفلی هاله واحدیان 13 / /
۱۳۹۱ طرح هادی نیشابور معدن علیا هاله واحدیان 13 / /
۱۳۹۲ طرح هادی نیشابور خرمبک بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۹۳ طرح هادی نیشابور محیط آباد(قدیم-جدید) بهاره نیک خلق(قدیم)-طرح ریزان و تصویرگران 92
۱۳۹۴ طرح هادی نیشابور نوروز آباد بهاره نیک خلق 13 / /
۱۳۹۵ طرح هادی نیشابور گلقندشت حسینی نساجردی 13 / /
۱۳۹۶ طرح هادی نیشابور بتو حسینی نساجردی 13 / /
۱۳۹۷ طرح هادی نیشابور هلالی سیده سوسن نوراشرف الدین 13 / /
۱۳۹۸ طرح هادی نیشابور چاه نسر خدیجه مسعودی 13 / /
۱۳۹۹ طرح هادی نیشابور آستایش خدیجه مسعودی 13 / /
۱۴۰۰ طرح هادی نیشابور همت آباد عبداله دلیل 13 / /
صفحه ۵۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۰۱ طرح هادی نیشابور لطف آباد معصومه گلی نیت 13 / /
۱۴۰۲ طرح هادی نیشابور گلشن آباد فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۴۰۳ طرح هادی نیشابور قره باغ فاطمه دانشور عنبران 13 / /
۱۴۰۴ طرح هادی نیشابور کابلی مجید غلامی 13 / /
۱۴۰۵ طرح هادی نیشابور نوآباد حسن برفرازی 13 / /
۱۴۰۶ طرح هادی نیشابور ده شیخ معصومه گلی نیت 13 / /
۱۴۰۷ طرح هادی نیشابور شوررود غلامرضا همایون 13 / /
۱۴۰۸ طرح هادی نیشابور خواجه آباد طرح و پژوهش پاد 13 / /
۱۴۰۹ طرح هادی نیشابور ذمه دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۱۰ طرح هادی نیشابور ریزآب دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۱۱ طرح هادی نیشابور عبدل آباد سوسن نوراشرف الدین 13 / /
۱۴۱۲ طرح هادی نیشابور اقبالیه غلامرضا همایون 13 / /
۱۴۱۳ طرح هادی نیشابور چزگ دکتر مهدیزاده 13 / /
۱۴۱۴ طرح هادی بردسکن خور ساباط ساز شرق 13 / /
۱۴۱۵ شسیشث شسیشس ششس 13 / /
۱۴۱۶ طرح تفصیلی بردسکن باب الحکم حمید مهدویان 13 / /
۱۴۱۷ یشس ضصیضص ضصثضص 13 / /
۱۴۱۸ طرح تفصیلی بردسکن مظفرآباد حمید مهدویان 13 / /
۱۴۱۹ طرح تفصیلی تایباد مشهد ریزه حمید مهدویان
۱۴۲۰ طرح هادی بردسکن زنگینه ساباط ساز شرق 13 / /
۱۴۲۱ سایر تایباد چهار طاق 13 / /
۱۴۲۲ طرح تفصیلی تایباد کاریز سعدآباد-R ناصر احمدی
۱۴۲۳ طرح تفصیلی تایباد چهارطاق حمید مهدویان
۱۴۲۴ طرح هادی بردسکن زیرک آباد ساباط ساز شرق 87
۱۴۲۵ طرح هادی بردسکن زمان آباد ساباط ساز شرق
صفحه ۵۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۲۶ طرح هادی بردسکن جلال آباد ساباط ساز شرق
۱۴۲۷ طرح هادی تایباد ده برزو ساج طوس یاران
۱۴۲۸ طرح هادی تایباد سورستان هاشم مکارم
۱۴۲۹ طرح هادی تایباد رهنه طرح و پژوهش پاد
۱۴۳۰ طرح هادی تایباد تونه هاشم مکارم
۱۴۳۱ طرح هادی تایباد کلاته کاظم هاشم مکارم
۱۴۳۲ طرح هادی تایباد آبنیه احسان رضازاده
۱۴۳۳ طرح هادی تایباد نصرت آباد احسان رضازاده
۱۴۳۴ طرح هادی تایباد اشتیوان هاشم مکارم
۱۴۳۵ طرح هادی تایباد استجرود هاشم مکارم
۱۴۳۶ طرح هادی تایباد کوه آباد هاشم مکارم
۱۴۳۷ طرح هادی تایباد سیه لاخ-M2R ساج طوس یاران
۱۴۳۸ طرح هادی تایباد پساوه-M2R غلامرضا همایون
۱۴۳۹ طرح هادی تایباد سمنگان-M2R ساج طوس یاران
۱۴۴۰ طرح هادی تایباد حسینی-M2R غلامرضا همایون
۱۴۴۱ تایباد گندمشاد هاشم مکارم
۱۴۴۲ طرح هادی تربت جام درس آخوند-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۳ طرح هادی تربت جام تیمنک علیا-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۴ طرح هادی تربت جام اسلام آباد-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۵ طرح هادی تربت جام جلیل آباد-M2R ساج طوس یاران
۱۴۴۶ طرح هادی تربت جام فیروز کوه-M2R اترک پویش
۱۴۴۷ طرح هادی تربت جام یکه توت هاشم مکارم
۱۴۴۸ طرح هادی تربت جام دو سنگ-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۴۹ طرح هادی تربت جام خرم آباد حمیدرضا محمدی نیک پور
۱۴۵۰ طرح هادی تربت جام تقی آباد فرحناز اکبراقلی
صفحه ۵۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۵۱ طرح هادی تربت جام قشه توت هاشم مکارم
۱۴۵۲ طرح هادی تربت جام شورستان سفلی هاشم مکارم
۱۴۵۳ طرح هادی تربت جام شورستان علیا هاشم مکارم
۱۴۵۴ طرح هادی تربت جام درخت توت فرحناز اکبراقلی
۱۴۵۵ طرح هادی تربت جام باغ سنگان علیا-M2R اترک پویش
۱۴۵۶ طرح هادی تربت جام حسن آباد-M2R کسری گستر طوس
۱۴۵۷ طرح هادی تربت جام جهان آباد-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۵۸ طرح هادی تربت جام میش مست-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۵۹ طرح هادی تربت جام گوی-M2R سامان آفرین طوس
۱۴۶۰ طرح هادی تربت جام چاه مزار سفلی-M2R اترک پویش
۱۴۶۱ طرح هادی تربت حیدریه حوض سرخ ثامن طرح شرق
۱۴۶۲ طرح هادی تربت حیدریه ریگان آمایش شرق
۱۴۶۳ طرح هادی تربت حیدریه فیروز آباد آمایش شرق
۱۴۶۴ طرح هادی تربت حیدریه کلاته زنگنه محمدتقی لسانی
۱۴۶۵ طرح هادی تربت حیدریه کاج درخت ثامن طرح شرق
۱۴۶۶ تربت حیدریه فتح آباد طراحان سیمای اترک
۱۴۶۷ طرح هادی تایباد گندمشاد هاشم مکارم
۱۴۶۸ طرح هادی چناران کلاته پایه ساباط ساز شرق
۱۴۶۹ طرح هادی چناران گروه گرو سیمین تقدیسی زنجانی
۱۴۷۰ طرح هادی خلیل آباد کاهه بهجت السادات ولی الهی
۱۴۷۱ طرح هادی خواف صیدآباد لیلی کوچکی
۱۴۷۲ طرح هادی خواف باغ بخشی لیلی کوچکی
۱۴۷۳ طرح هادی خواف شهرک لیلی کوچکی
۱۴۷۴ طرح هادی خواف زوزن آمایش شرق
۱۴۷۵ طرح هادی خواف احمدآباد اکبر قلی زاده
صفحه ۵۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۴۷۶ طرح هادی خواف خلط آباد لیلی کوچکی
۱۴۷۷ طرح هادی سبزوار اجنورد محبوبه قربانپور
۱۴۷۸ طرح هادی سبزوار عزیز آباد علیرضا داودزاده
۱۴۷۹ طرح هادی سبزوار بجدن محمد امجدی
۱۴۸۰ طرح هادی سبزوار فشانجرد محبوبه قربانپور
۱۴۸۱ طرح هادی سبزوار علی آباد شور علی اکبر کیوانلو
۱۴۸۲ طرح هادی سبزوار نزل آباد علی اکبر کیوانلو
۱۴۸۳ طرح هادی سبزوار حسین آباد رحیم خان اترک پویش شرق
۱۴۸۴ طرح هادی سبزوار کمیز فاطمه عباس زاده
۱۴۸۵ طرح هادی سبزوار آبرود محبوبه قربانپور 85
۱۴۸۶ طرح هادی سبزوار ملوند افریزسازان توس
۱۴۸۷ طرح هادی سبزوار نهالدان صالح آریا نژاد
۱۴۸۸ طرح هادی سبزوار برآباد مهین اسفراینی
۱۴۸۹ طرح هادی سبزوار علیک فاطمه عباس زاده
۱۴۹۰ طرح هادی سبزوار سنگ کلیدر محبوبه قربانپور
۱۴۹۱ طرح هادی سبزوار حسین آباد شامگان مهین اسفراینی
۱۴۹۲ طرح هادی سبزوار بداغ آباد مهین اسفراینی
۱۴۹۳ طرح هادی سبزوار بیدخور مهین اسفراینی
۱۴۹۴ طرح هادی سبزوار خرسف معصومه گلی نیت
۱۴۹۵ طرح هادی سبزوار نوروزی فاطمه عباس زاده
۱۴۹۶ طرح هادی سبزوار یحیی آباد رسا طرح شرق
۱۴۹۷ طرح هادی سبزوار چرو باغشهر فردا
۱۴۹۸ طرح هادی سبزوار نوبهار علی اکبر کیوانلو
۱۴۹۹ طرح هادی سبزوار خسرو آباد علیرضا داودزاده
۱۵۰۰ طرح هادی سرخس قوش علیجان سعیده عادل نیا
صفحه ۶۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۰۱ طرح هادی سرخس تام میرزا حسن سعیده عادل نیا
۱۵۰۲ طرح هادی سرخس قوش چاکر حسین قاسمی نژاد
۱۵۰۳ طرح هادی سرخس اسلام قلعه سعیده عادل نیا
۱۵۰۴ طرح هادی سرخس قوش کهنه رقیه حاجی زاده طوسی
۱۵۰۵ طرح هادی سرخس پسکمر لیلی کوچکی
۱۵۰۶ طرح هادی سرخس شیرتپه رقیه حاجی زاده طوسی
۱۵۰۷ طرح هادی قوچان آبگرگ-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۰۸ طرح هادی قوچان دیزاوند-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۰۹ قوچان کلاته ملامحمدقلی حمیده پوراشرف
۱۵۱۰ طرح هادی کاشمر قراچه آمایش شرق
۱۵۱۱ طرح هادی کاشمر جردوی آمایش شرق
۱۵۱۲ طرح هادی کاشمر قصون آمایش شرق
۱۵۱۳ طرح هادی کاشمر علی آباد آمایش شرق
۱۵۱۴ طرح هادی کاشمر توندر آمایش شرق
۱۵۱۵ طرح هادی کاشمر عشرت آباد آمایش گستر توس
۱۵۱۶ طرح هادی گناباد سریده مهرداد میلانی
۱۵۱۷ طرح هادی گناباد یونسی عبداله دلیل
۱۵۱۸ طرح هادی مشهد کارده مهندسان مشاور اوت
۱۵۱۹ طرح هادی مشهد اولنگ امان آباد هاله واحدیان 85
۱۵۲۰ طرح هادی مشهد سلطان آباد نمک ریحانه سلطانی 86
۱۵۲۱ طرح هادی مشهد کورده(قدیم)(جدیدM2R) محمد اسلامی نژاد-(جدید)محمد گنجعلی خسروشاهی 91
۱۵۲۲ طرح هادی مشهد گاوبرج محمدهادی عرفان
۱۵۲۳ طرح هادی مشهد خور علیا ساباط ساز شرق 87
۱۵۲۴ طرح هادی مشهد فاز(قدیم)(جدیدM2R) طرح و پژوهش پاد-ساباط نقشینه شرق(جدید) 88
۱۵۲۵ طرح هادی مشهد عسکریه عبداله دلیل
صفحه ۶۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۲۶ طرح هادی مشهد چاهشک طرح و پژوهش پاد 86
۱۵۲۷ طرح هادی مشهد حاجی آباد ساباط ساز شرق 87
۱۵۲۸ طرح هادی مشهد قرقی ساباط سازشرق 87
۱۵۲۹ طرح هادی مشهد گوش ساباط سازشرق 86
۱۵۳۰ طرح هادی مشهد گجوان فاطمه عباس زاده
۱۵۳۱ طرح هادی نیشابور پیرکماج مجید غلامی
۱۵۳۲ طرح هادی نیشابور فتح آباد ساباط ساز شرق
۱۵۳۳ طرح هادی نیشابور نیرآباد ریحانه سلطانی
۱۵۳۴ نیشابور تیران طرح و پژوهش پاد
۱۵۳۵ طرح هادی نیشابور چهارباغ مهدیزاده
۱۵۳۶ طرح هادی نیشابور جنبرجوق مهندسین مشاور اوت
۱۵۳۷ طرح هادی نیشابور کفکی سعیده عادل نیا
۱۵۳۸ طرح هادی نیشابور فدیشه عبداله دلیل
۱۵۳۹ طرح هادی نیشابور کاریز نو طرح و پژوهش پاد
۱۵۴۰ طرح هادی نیشابور قلعه شیشه ریحانه سلطانی
۱۵۴۱ طرح هادی نیشابور صمدیه مهندسین مشاور اوت
۱۵۴۲ طرح هادی نیشابور محسن آباد سعیده عادل نیا
۱۵۴۳ طرح هادی نیشابور بوژآباد مهدیزاده
۱۵۴۴ طرح هادی نیشابور رباطی شاهزاده مهندسین مشاور اوت
۱۵۴۵ طرح هادی نیشابور رشیدآباد ریحانه سلطانی
۱۵۴۶ طرح هادی نیشابور روح آباد مهدیزاده
۱۵۴۷ طرح هادی نیشابور کاریزک کنار کال معصومه گلی نیت
۱۵۴۸ طرح هادی نیشابور قلعه نو جمشید معصومه گلی نیت
۱۵۴۹ طرح هادی نیشابور فرخار مجید غلامی
۱۵۵۰ طرح هادی نیشابور ده حسینی ساباط ساز شرق
صفحه ۶۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۵۱ طرح هادی نیشابور چناران سیمین تقدیسی زنجانی
۱۵۵۲ طرح هادی تربت حیدریه فتح آباد طراحان سیمای اترک
۱۵۵۳ طرح هادی تربت حیدریه فدیهه هاشم مکارم
۱۵۵۴ طرح هادی تربت حیدریه حاجی بیگی ملیحه چراغچی
۱۵۵۵ طرح هادی تربت حیدریه دوغ آباد هاشم مکارم
۱۵۵۶ طرح هادی قوچان کلاته ملامحمدقلی-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۵۷ طرح هادی قوچان گیزل آباد-M2R حمیده پوراشرف
۱۵۵۸ طرح هادی قوچان مقصود آباد ساباط ساز شرق
۱۵۵۹ طرح هادی قوچان آبشوری-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۶۰ طرح هادی قوچان گوجه مهندسین مشاور اوت
۱۵۶۱ طرح هادی قوچان حسن آباد ساباط ساز شرق
۱۵۶۲ طرح هادی قوچان آب جهان-M2R مهندسین مشاور اوت 86
۱۵۶۳ طرح هادی نیشابور تیران طرح و پژوهش پاد
۱۵۶۴ طرح تفصیلی تایباد پلبند و بهلول آباد محمد بیات
۱۵۶۵ طرح تفصیلی تایباد همت آباد محمد بیات
۱۵۶۶ طرح تفصیلی تایباد پشته ابراهیم علامتیان
۱۵۶۷ طرح هادی تربت جام سمسرای سفلی محبوبه آتشی 88
۱۵۶۸ طرح هادی چناران نهر آباد فاطمه دانشور 88
۱۵۶۹ طرح هادی سبزوار کیزقان مجید علی اکبریان 88
۱۵۷۰ طرح هادی سبزوار کلاته آقازاده مجید علی اکبریان 88
۱۵۷۱ طرح هادی فریمان حصار سرخ بهاره نیک خلق 88
۱۵۷۲ طرح هادی مشهد جیزآباد شاهان گرماب معصومه گلی نیت 88
۱۵۷۳ طرح هادی مشهد چهل من سنگ سفلی مهندسین مشاور طرح مثبت 89
۱۵۷۴ طرح هادی نیشابور محمدآباد حسین رجبی 88
۱۵۷۵ طرح هادی نیشابور رحیم آباد معصومه جهانگیری 88
صفحه ۶۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۵۷۶ طرح هادی نیشابور نعیم آباد-M2R مجید غلامی 88
۱۵۷۷ طرح هادی نیشابور عشرت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۷۸ طرح هادی نیشابور باغ جهان-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۷۹ طرح هادی نیشابور سیدآباد بار معدن-M2R اترک پویش شرق 88
۱۵۸۰ طرح هادی تایباد سرداب-M ساج طوس یاران 88
۱۵۸۱ طرح هادی بردسکن خمی-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۲ طرح هادی تخت جلگه دولت آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۳ طرح هادی تخت جلگه ابراهیم آباد-M حسین رجبی سناجردی 88
۱۵۸۴ طرح هادی نیشابور قره داش-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۵ طرح هادی نیشابور خایسک-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۵۸۶ طرح هادی خواف هزار خوشه-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۷ طرح هادی خواف قطار گز-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۸۸ طرح هادی تربت جام باغ سنگان سفلی-M2R ساباط ساز شرق 88
۱۵۸۹ طرح هادی بردسکن شمس آباد-M2R ساج طوس یاران 88
۱۵۹۰ طرح تفصیلی نیشابور یوسف آباد کاظم کاووسی نیا 89
۱۵۹۱ طرح تفصیلی نیشابور گلقندشت کاظم کاووسی نیا 89
۱۵۹۲ طرح تفصیلی زاوه قلعه نی علیرضا شمخالچیان 89
۱۵۹۳ طرح تفصیلی فریمان لوشاب خان بلوکی 89
۱۵۹۴ طرح تفصیلی سبزوار بلقان آباد حمید مهدویان 89
۱۵۹۵ طرح تفصیلی جغتای زرقان محمدعلی نمایی 89
۱۵۹۶ طرح تفصیلی جغتای قلعه نو - شفیع آباد مهدویان 89
۱۵۹۷ طرح تفصیلی جوین کلاته میمری محمدعلی نمایی 89
۱۵۹۸ طرح تفصیلی قوچان مقصودآباد خان بلوکی 89
۱۵۹۹ طرح تفصیلی قوچان بیگ نظر خان بلوکی 89
۱۶۰۰ طرح تفصیلی مشهد ابرش رجایی 89
صفحه ۶۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۰۱ طرح تفصیلی درگز پلگرد خواجوی 88
۱۶۰۲ طرح هادی سبزوار قاسمی-M2R اوت 89
۱۶۰۳ طرح هادی تربت جام گورخار-M2R سبز سامانه 88
۱۶۰۴ طرح هادی تربت جام شاتوت-M2R سبزسامانه 88
۱۶۰۵ طرح هادی تربت جام میخک-M2R اوت 88
۱۶۰۶ طرح هادی چناران قرق-M2R سبز سامانه 88
۱۶۰۷ طرح هادی چناران خیج-M2R سبز سامانه 88
۱۶۰۸ طرح هادی قوچان یوسف خان-M2R طرح آبریز 88
۱۶۰۹ طرح هادی قوچان گنبد جوق-M2R طرح آبریز 88
۱۶۱۰ طرح هادی قوچان اینچه کیکانلو-M2R طرح آبریز 88
۱۶۱۱ طرح هادی قوچان رضا آباد شرقی-M2R طرح آبریز 88
۱۶۱۲ طرح هادی قوچان کلاته میرزا رجب-M2R طرح آبریز 88
۱۶۱۳ طرح هادی کاشمر بختیار رسا طرح شرق 88
۱۶۱۴ طرح هادی کاشمر گاژخونه رسا طرح شرق 88
۱۶۱۵ طرح هادی درگز سنگ سوراخ سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۶ طرح هادی درگز دهشت علیا سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۷ طرح هادی درگز حق وردی سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۸ طرح هادی درگز خنلانلو سپهر نقش پردازان 88
۱۶۱۹ طرح هادی درگز دولت آباد سپهر نقش پردازان 88
۱۶۲۰ طرح هادی درگز بشارت سپهر نقش پردازان 88
۱۶۲۱ طرح هادی نیشابور دزق-M2R شهرتاش پویا 89
۱۶۲۲ طرح هادی کاشمر نامق ساباط ساز شرق 86
۱۶۲۳ طرح تفصیلی قوچان فرخان شاهراه کاظم کاووسی نیا 1389
۱۶۲۴ طرح هادی بردسکن کلاته برقی ساج طوس یاران 88
۱۶۲۵ طرح هادی بردسکن عبدل آباد وزیری 88
صفحه ۶۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۲۶ طرح هادی بردسکن سربرج وزیری 88
۱۶۲۷ طرح هادی بردسکن چشمه حاجی سلیمان مژگان شرف زاده 88
۱۶۲۸ طرح هادی بردسکن اسماعیل آباد مژگان شرف زاده 88
۱۶۲۹ طرح هادی بردسکن هدک علی خادمی 88
۱۶۳۰ طرح هادی تایباد کهجه-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۶۳۱ طرح هادی تربت جام آغل کمر بهاره نیک خلق 88
۱۶۳۲ طرح هادی چناران گهوه خالصه-M2R مهندسین مشاور سبز سامانه 88
۱۶۳۳ طرح هادی چناران گاه-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۱۶۳۴ طرح هادی چناران گاش-M2R مهندسین مشاور اوت 87
۱۶۳۵ طرح هادی درگز جبار-M2R راضیه بهمدی 88
۱۶۳۶ طرح هادی درگز رحمانقلی راضیه بهمدی 88
۱۶۳۷ طرح هادی سبزوار عباس آباد قندی سعیده عادل نیا 87
۱۶۳۸ طرح هادی سرخس صمدآباد-M2R اترک پویش شرق 88
۱۶۳۹ طرح هادی فریمان التاتو-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۶۴۰ طرح هادی فریمان چرم-M2R اترک پویش شرق 88
۱۶۴۱ طرح هادی مشهد دهنه چهل محمدحسین غفوریان 88
۱۶۴۲ طرح هادی مشهد کنار گوشه محبوبه آتشی 88
۱۶۴۳ طرح هادی مشهد بش ساروق/بساروج سعیده گنج بخش 88
۱۶۴۴ طرح هادی نیشابور تنگه علیا نسترن خطیب 88
۱۶۴۵ طرح هادی نیشابور امیرآباد مهدی زارع ابراهیم آباد 88
۱۶۴۶ طرح هادی نیشابور سلطان میدان الهه عباسی 85
۱۶۴۷ طرح هادی تربت حیدریه مزجرد معصومه جهانگیری 88
۱۶۴۸ طرح تفصیلی تایباد رهنه رهنه 89
۱۶۴۹ طرح تفصیلی خلیل آباد کلاته شادی کاظم کاووسی نیا 90
۱۶۵۰ طرح تفصیلی خلیل آباد بزنجرد کاظم کاووسی نیا 90
صفحه ۶۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۵۱ طرح تفصیلی بجستان مزار محمدرضا مرادیان 89
۱۶۵۲ طرح تفصیلی چناران فریزی محمدرضا مرادیان 89
۱۶۵۳ طرح هادی تایباد کشکک-M2R آمایش نگار طوس 88
۱۶۵۴ طرح هادی تخت جلگه شمس آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۵۵ طرح هادی تخت جلگه بحرود-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۵۶ طرح هادی تخت جلگه حیدرآباد فاطمه دانشور 88
۱۶۵۷ طرح تفصیلی قوچان عسگرآباد کاظم کاووسی نیا 90
۱۶۵۸ طرح هادی تخت جلگه حصار نو-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۵۹ طرح هادی تخت جلگه نصرآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۶۰ طرح هادی تخت جلگه همت آباد ساج طوس یاران 89
۱۶۶۱ طرح هادی تخت جلگه یوسف آباد-R (تفصیلیM) ساباط نقشینه شرق 89
۱۶۶۲ طرح هادی سبزوار زردکوهی هوشنگ حکیم زاده 89
۱۶۶۳ طرح هادی سبزوار بازقند-M2R اوت 89
۱۶۶۴ طرح هادی سبزوار رباط جز-M2R شهر تاش پویا 87
۱۶۶۵ طرح هادی سبزوار تسبند هوشنگ حکیم زاده 89
۱۶۶۶ طرح هادی سبزوار چاه تلخ اوت 89
۱۶۶۷ طرح هادی خواف چاه کنده لاله عباسی 89
۱۶۶۸ طرح هادی فریمان حسین آباد قلعه سرخ مسعودی 89
۱۶۶۹ طرح هادی طرقبه-شاندیز کلاته ابراهیم آباد بهاره نیک خلق 89
۱۶۷۰ طرح هادی طرقبه-شاندیز محله زشک علیا و سفلی اساس شهر شرق 89
۱۶۷۱ طرح هادی بردسکن آهوبم-M2R رسا طرح شرق 89
۱۶۷۲ طرح هادی بردسکن نصرآباد-M2R رسا طرح شرق 90
۱۶۷۳ طرح هادی تربت حیدریه پاگدار بادور معصومه گلی نیت 89
۱۶۷۴ طرح هادی تربت حیدریه ملک آباد همایون فرد 90
۱۶۷۵ طرح هادی تربت حیدریه بکاول راضیه بهمدی 89
صفحه ۶۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۶۷۶ طرح هادی تربت حیدریه کلاته علی سیاه-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۶۷۷ طرح هادی تربت حیدریه کامه سفلی-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۶۷۸ طرح هادی تربت حیدریه آبدارو-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۶۷۹ طرح هادی تربت جام حسن آباد سبز سامانه 88
۱۶۸۰ طرح هادی تربت جام باغک سفلی پانته آ نبوی آل آقا 88
۱۶۸۱ طرح هادی تربت جام گلارچه سفلی پانته آ نبوی آل آقا 88
۱۶۸۲ طرح هادی تربت جام سمرغاوه بهجت السادات ولی الهی 88
۱۶۸۳ طرح هادی تربت جام چشمه جوهر بهجت السادات ولی الهی 88
۱۶۸۴ طرح هادی خلیل آباد ایرج آباد الهه اسدی 88
۱۶۸۵ طرح هادی خواف چمن آباد - ولی آباد-M2R نقشینه شرق 88
۱۶۸۶ طرح هادی درگز محمد ولی بیگ عالیه شاه حیدری 88
۱۶۸۷ طرح هادی درگز ریشخوار سوانح طبیعی 88
۱۶۸۸ طرح هادی درگز میاب سوانح طبیعی 88
۱۶۸۹ طرح هادی درگز قلجق-M مهدی زارع ابراهیم آبادی 88
۱۶۹۰ طرح هادی جوین فتح آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۹۱ طرح هادی کلات ژرف سوانح طبیعی 88
۱۶۹۲ طرح هادی کلات قلعه زو آریان نژاد 84
۱۶۹۳ نیشابور اسلام آباد لکزی شهرتاش پویا 88
۱۶۹۴ طرح هادی نیشابور اسلام آباد لکزی-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۹۵ طرح هادی نیشابور حاجی آباد عاشوری 87
۱۶۹۶ طرح هادی نیشابور فیض آباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۶۹۷ طرح هادی نیشابور بهمان عالیه شاه حیدری 88
۱۶۹۸ طرح هادی نیشابور گلبین منصوره غیور مداح 88
۱۶۹۹ طرح هادی سرخس قوش عظیم مهدیزاده 86
۱۷۰۰ طرح هادی سرخس کاریزک اترک پویش شرق 88
صفحه ۶۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۰۱ طرح هادی مشهد گنبد دراز-M2R شهرتاش پویا 88
۱۷۰۲ طرح هادی مشهد نصرآباد-M2R شهرتاش پویا 88
۱۷۰۳ طرح هادی زاوه چخماق-M2R شهرتاش پویا 89
۱۷۰۴ طرح هادی زاوه حصار راضیه بهمدی 89
۱۷۰۵ طرح هادی تایباد شهرک امام خمینی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۰۶ طرح هادی تایباد حاجی آباد-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۰۷ طرح هادی تایباد سرخ سرای پوران پیشیاره 90
۱۷۰۸ طرح هادی رشتخوار محرم آباد فاطمه دانشور 89
۱۷۰۹ طرح هادی مشهد عبدل آباد-M2R شهر تاش پویا 88
۱۷۱۰ طرح هادی مشهد مقصودآباد-M2 ژیلا کلالی مقدم 89
۱۷۱۱ طرح هادی مشهد سلطان آباد-R (تفصیلیM) ژیلا کلالی مقدم 89
۱۷۱۲ طرح هادی قوچان حصار حمیده ترکمن 88
۱۷۱۳ طرح هادی قوچان شمخال طرح آبریز 88
۱۷۱۴ طرح هادی قوچان محمدآباد سفلی-R حمیده ترکمن 88
۱۷۱۵ طرح هادی تربت جام خلیلی-M2 اوت 87
۱۷۱۶ طرح هادی درگز غفارآباد علی اکبر تقیلو 89
۱۷۱۷ طرح هادی نیشابور باغشن گچ-M2 شهر تاش پویا 89
۱۷۱۸ طرح هادی نیشابور قاسمی-M2 اترک پویش شرق 88
۱۷۱۹ طرح هادی نیشابور شمس آباد-R (تفصیلیM) شهر تاش پویا 89
۱۷۲۰ طرح هادی گناباد دیسفان-M فخاریان
۱۷۲۱ طرح تفصیلی مشهد بازه حور مهدویان 90
۱۷۲۲ طرح هادی نیشابور طاقان راضیه عاشوری 88
۱۷۲۳ طرح هادی نیشابور کریم آباد رفعت شیبانی زاده 89
۱۷۲۴ طرح هادی نیشابور نعیم آباد آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۲۵ طرح هادی نیشابور سالاری حسین حاتمی نژاد 82
صفحه ۶۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۲۶ طرح هادی نیشابور همایی حسین حاتمی نژاد 82
۱۷۲۷ طرح هادی زاوه سیاه سنگ-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۲۸ طرح هادی زاوه نصرآباد-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۲۹ طرح هادی زاوه کنگزیتون سارا حسینی 89
۱۷۳۰ طرح هادی زاوه چاقه بلوچها عالیه شاه حیدری 89
۱۷۳۱ طرح هادی زاوه میرآباد-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۳۲ طرح هادی زاوه کلاته نو محبوبه آتشی 89
۱۷۳۳ طرح هادی تربت جام جنت آباد-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۳۴ طرح هادی تربت جام گلارچه علیا ساج طوس یاران 89
۱۷۳۵ طرح هادی تربت حیدریه شتر خسب-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۳۶ طرح هادی تربت حیدریه شور حصار-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۷ طرح هادی تربت حیدریه محمودآباد رخ-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۸ طرح هادی تربت حیدریه نظامیه-M2R طرح مثبت 89
۱۷۳۹ طرح هادی نیشابور باقریه-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۴۰ طرح هادی نیشابور خوش بالا-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۱ طرح هادی نیشابور محمودآباد-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۴۲ طرح هادی نیشابور نصرآباد-M2R ملیحه چراغچی 89
۱۷۴۳ طرح هادی نیشابور گلشن-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۴ طرح هادی تربت جام اسماعیل آباد-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۵ طرح هادی تربت جام تقز علیا-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۶ طرح هادی تربت جام حسین آباد کلالی-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۴۷ طرح هادی تربت جام خرگوشی-M2R اوت 87
۱۷۴۸ طرح هادی تربت جام خواجه طاعون-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۴۹ طرح هادی تربت جام صاحبداد-M2R آمایشگران توسعه متوازن 89
۱۷۵۰ طرح هادی تربت جام کلاته ابوالقاسم-M2R شهرتاش پویا 90
صفحه ۷۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۵۱ طرح هادی تربت جام منصوریه-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۵۲ طرح هادی تربت جام نقدعلی سفلی-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۵۳ طرح هادی کلات بابا رمضان-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۵۴ طرح هادی سبزوار باقرآباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۵ طرح هادی سبزوار بهمن آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۶ طرح هادی سبزوار کهنه آب-M2 ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۷ طرح هادی سبزوار کلاته سادات-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۸ طرح هادی رشتخوار باسفر-عمیدی کهنه-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۵۹ طرح هادی مشهد باغ فراگرد-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۰ طرح هادی مشهد دربیابان-M2R طرح مثبت 89
۱۷۶۱ طرح هادی مشهد روح آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۷۶۲ طرح هادی مشهد هلالی-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۶۳ طرح هادی سرخس تام مختار-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۴ طرح هادی سرخس چاله زرد-M2R بام شهر طوس 89
۱۷۶۵ طرح هادی سرخس شوریچه سفلی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۶ طرح هادی سرخس کلاته مره ای-M2R ساج طوس یاران 89
۱۷۶۷ طرح هادی خواف بقسانی آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۶۸ طرح هادی خواف کالشور جدید-M2R آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۶۹ طرح هادی خواف محمدآباد آبخیز گستر شرق مشهد 89
۱۷۷۰ طرح هادی گناباد رحمت آباد-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۷۱ طرح هادی گناباد شوراب نوسازی-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۷۲ طرح هادی گناباد نوده گناباد-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 89
۱۷۷۳ طرح هادی زاوه پا قلعه-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۷۴ طرح هادی زاوه رحمت آباد-M2R شهرتاش پویا 90
۱۷۷۵ طرح هادی زاوه علمدار-M2R آمایش نگار طوس 89
صفحه ۷۱ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۷۷۶ طرح هادی زاوه کاریزک ناگهانی-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۷۷ طرح هادی زاوه نیاز آباد-M2R شهر تاش پویا 90
۱۷۷۸ طرح هادی جغتای جبله نو-M2R شهر تاش پویا 90
۱۷۷۹ طرح هادی جغتای نوباغ-M2R بام شهر طوس 89
۱۷۸۰ طرح هادی چناران گاو طرنا-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۷۸۱ طرح هادی تربت جام کاریزنو سفلی-M2R آمایشگران توسعه متوازن 90
۱۷۸۲ طرح هادی تربت جام دراز آب طرح مثبت 86
۱۷۸۳ طرح هادی تربت جام حسین آباد-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۷۸۴ طرح هادی تربت جام کالکراب-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۷۸۵ طرح هادی تربت جام مهدی آباد-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۷۸۶ طرح هادی مشهد خواجه حسین آباد پوران پیشیاره 89
۱۷۸۷ طرح هادی تربت حیدریه صعوه پوران پیشیاره 89
۱۷۸۸ طرح هادی تربت حیدریه طاهرآباد خورشانه خدیجه مسعودی 89
۱۷۸۹ طرح هادی تربت حیدریه زمان آباد بهاره نیک خلق 89
۱۷۹۰ طرح هادی تربت حیدریه سنجدپور فریده جهانی ثانی 89
۱۷۹۱ طرح هادی تربت حیدریه ضیاالدین علیا-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۲ طرح هادی سرخس صدرآباد ساج طوس یاران 89
۱۷۹۳ طرح هادی سرخس آصف آباد اترک پویش شرق 88
۱۷۹۴ طرح هادی سرخس دولت آباد ساج طوس یاران 89
۱۷۹۵ طرح هادی طرقبه-شاندیز کلاته آهن طرح مثبت 89
۱۷۹۶ طرح هادی طرقبه-شاندیز مایان علیا آمایش نگار طوس 88
۱۷۹۷ طرح هادی طرقبه-شاندیز اردمه آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۸ طرح هادی کلات سینی نو آمایش نگار طوس 89
۱۷۹۹ طرح هادی کلات سلطان آباد آمایش نگار طوس 89
۱۸۰۰ طرح تفصیلی تربت حیدریه اومی کاظم کاووسی نیا 90
صفحه ۷۲ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۰۱ طرح تفصیلی تربت حیدریه فدرد کاظم کاووسی نیا 90
۱۸۰۲ طرح تفصیلی سبزوار نهالدان علیرضا شمخالچیان 90
۱۸۰۳ طرح تفصیلی سبزوار کلاته نوبهار علیرضا شمخالچیان 90
۱۸۰۴ طرح تفصیلی سبزوار حسین آباد شامگان علیرضا شمخالچیان 90
۱۸۰۵ طرح هادی بجستان ابوالخازن-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۰۶ طرح هادی بجستان امیریه-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۰۷ طرح هادی بجستان صلح آباد-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۰۸ طرح هادی بجستان نیان-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۰۹ طرح هادی بردسکن باقریه-M2R اترک پویش شرق 89
۱۸۱۰ طرح هادی تخت جلگه امان آباد-M2R آمایش توسعه البرز 89
۱۸۱۱ طرح هادی تخت جلگه توزنده جان کهنه-M2R آمایش توسعه البرز 89
۱۸۱۲ طرح هادی تخت جلگه حسن آباد سالار-M2R آمایش توسعه البرز 1389
۱۸۱۳ طرح هادی تخت جلگه زروند-M2R آمایش توسعه البرز 89
۱۸۱۴ طرح هادی تخت جلگه ملخدره سفلی-M2R آمایش توسعه البرز 89
۱۸۱۵ طرح هادی تربت جام پده جان مراد-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۸۱۶ طرح هادی تربت جام استای سفلی-M2R سازآب شرق 90
۱۸۱۷ طرح هادی تربت جام سیاه خوله-M2R سازآب شرق 90
۱۸۱۸ طرح هادی تربت جام اله آباد-M2R سازآب شرق 90
۱۸۱۹ طرح هادی تربت حیدریه قجاق طرح مثبت 1389
۱۸۲۰ طرح هادی تربت حیدریه ترقی-M2R اوت 90
۱۸۲۱ طرح هادی فریمان میاندهی-میرمحمدی اوت 87
۱۸۲۲ طرح هادی فریمان ماغو-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۸۲۳ طرح هادی جوین جمال آباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۸۲۴ طرح هادی جوین حاجی آباد بزازی-M2R لیان 89
۱۸۲۵ طرح هادی جوین سیرغان-M2R ساج طوس یاران 90
صفحه ۷۳ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۲۶ طرح هادی جوین کلاته شهیدان-M2R ساج طوس یاران 90
۱۸۲۷ طرح هادی جوین منجشیرین-M2R ساج طوس یاران 90
۱۸۲۸ طرح هادی درگز قزقان دره-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 89
۱۸۲۹ طرح هادی رشتخوار اندنجرد-M2R آمایش نگار طوس 1389
۱۸۳۰ طرح هادی رشتخوار چاه شور-M2R آمایش نگار طوس 1389
۱۸۳۱ طرح هادی زاوه حشمت آباد-M2R آمایش نگار طوس 1389
۱۸۳۲ طرح هادی زاوه قلعه آقا حسن-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۸۳۳ طرح هادی باخرز بزنجرد کردیان-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۸۳۴ طرح هادی سبزوار ابراهیم آباد-M2R لیان 89
۱۸۳۵ طرح هادی سبزوار اله آباد-M2R لیان 89
۱۸۳۶ طرح هادی سبزوار بیزخ-M2R لیان 89
۱۸۳۷ طرح هادی سبزوار پروند-M2R لیان 89
۱۸۳۸ طرح هادی سبزوار گل گنبد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۸۳۹ طرح هادی سبزوار نجم آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۸۴۰ طرح هادی کاشمر اکبرآباد-M2R اترک پویش شرق 89
۱۸۴۱ طرح هادی کاشمر خضرآباد-M2R اترک پویش شرق 89
۱۸۴۲ طرح هادی گناباد زیرجان-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 89
۱۸۴۳ طرح هادی گناباد موسیرز-M2R غلامرضا ثاقب حسین پور 89
۱۸۴۴ طرح هادی کاشمر گند بر رفعت شیبانی زاده 1388
۱۸۴۵ طرح هادی نیشابور حسین آباد جدید-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۴۶ طرح هادی نیشابور حصار-M2R طرح مثبت 90
۱۸۴۷ طرح هادی نیشابور قرونه-M طرح مثبت 88
۱۸۴۸ طرح هادی نیشابور قریش آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۸۴۹ طرح هادی بردسکن سنگ پیر-M2R رسا طرح شرق 89
۱۸۵۰ طرح هادی بردسکن خوشاب-M2R رسا طرح شرق 90
صفحه ۷۴ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۵۱ طرح هادی محولات علی آباد وسطی بهاره نیک خلق 89
۱۸۵۲ طرح تفصیلی بردسکن سیف آباد علی اصغر کاووسی نیا 90
۱۸۵۳ طرح تفصیلی بردسکن کاظم آباد علی اصغر کاووسی نیا 90
۱۸۵۴ طرح تفصیلی بردسکن ابراهیم آباد علی اصغر کاووسی نیا 90
۱۸۵۵ طرح تفصیلی تربت حیدریه بیسقفیزن سامان آفرین طوس 90
۱۸۵۶ طرح تفصیلی سبزوار کاهک خواجوی 90
۱۸۵۷ طرح تفصیلی سبزوار باغجر خواجوی 90
۱۸۵۸ طرح تفصیلی سبزوار کلاته مزینان خواجوی 90
۱۸۵۹ طرح هادی مشهد شرشر-M2R اوت 89
۱۸۶۰ طرح هادی مشهد شیرحصار-M2R اوت 89
۱۸۶۱ طرح هادی مشهد معین آباد سفلی-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۸۶۲ طرح هادی مشهد معین آباد علیا-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۸۶۳ طرح هادی مشهد تلقور-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۸۶۴ طرح هادی مشهد امین آباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۸۶۵ طرح هادی مشهد ناظرآباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۸۶۶ طرح هادی مشهد دهسرخ-M2R رح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۸۶۷ طرح هادی مشهد مهدی آباد-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۸۶۸ طرح هادی مشهد کریم آباد-M2R ساباط نقشینه شرق 90
۱۸۶۹ طرح هادی نیشابور سرتلخ طرح مثبت 90
۱۸۷۰ طرح هادی نیشابور فخریه-M2R علیرضا ثاقب حسین پور 90
۱۸۷۱ طرح هادی نیشابور رود-M2R علیرضا ثاقب حسین پور 90
۱۸۷۲ طرح هادی نیشابور باغ جعفرآباد-M2R علیرضا ثاقب حسین پور 90
۱۸۷۳ طرح هادی نیشابور چاه بلند-M2R ساباط نقشینه شرق 89
۱۸۷۴ طرح هادی نیشابور فخرآباد طرح مثبت 90
۱۸۷۵ طرح تفصیلی نیشابور شاداب سامان آفرین طوس 1390
صفحه ۷۵ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۸۷۶ طرح تفصیلی نیشابور برج سامان افرین طوس 1390
۱۸۷۷ طرح تفصیلی نیشابور معدن سفلی امیر بذرافشان مقدم 1390
۱۸۷۸ طرح تفصیلی نیشابور معدن علیا امیر بذرافشان مقدم 1390
۱۸۷۹ طرح هادی سبزوار ترخاص-M2R شهرتاش پویا 90
۱۸۸۰ طرح هادی سبزوار نشیب-M2R شهرتاش پویا 90
۱۸۸۱ طرح هادی جغتای اناوی-M2R بام شهر طوس 90
۱۸۸۲ طرح هادی جغتای محمدیه-M2R بام شهر طوس 90
۱۸۸۳ طرح هادی کلات کریم آباد-M2R بام شهر طوس 90
۱۸۸۴ طرح هادی رشتخوار فیض آباد-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۸۸۵ طرح هادی رشتخوار قلندرآباد-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۸۸۶ طرح هادی رشتخوار بازه عاشقان-M2R آمایش نگار طوس 89
۱۸۸۷ طرح هادی فریمان قنداب-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۸۸۸ طرح تفصیلی تربت جام تقی آباد مرادیان 90
۱۸۸۹ طرح تفصیلی تربت جام حسن آباد مهدویان 90
۱۸۹۰ طرح تفصیلی تربت جام محمودآباد علیا مهدویان 90
۱۸۹۱ طرح تفصیلی نیشابور خواجه آباد سامان آفرین طوس 90
۱۸۹۲ طرح هادی کلات سرجنگل-M2R طرح مثبت 90
۱۸۹۳ طرح هادی کلات باغ کند-M2R طرح مثبت 90
۱۸۹۴ طرح هادی کلات چرم نو-M2R بام شهر طوس 90
۱۸۹۵ طرح هادی کلات قاباخ-M2R بام شهر طوس 90
۱۸۹۶ طرح تفصیلی قوچان اترآباد مهدویان 90
۱۸۹۷ طرح تفصیلی قوچان فخرآباد مهدویان 90
۱۸۹۸ طرح تفصیلی درگز ارتیان علی اصغر کاووسی نیا 90
۱۸۹۹ طرح هادی بردسکن خانقاه-M2R اترک پویش شرق 89
۱۹۰۰ طرح هادی بردسکن زیروقت-M2R اترک پویش شرق 90
صفحه ۷۶ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۰۱ تایباد فرمان آباد-M ساج طوس یاران 90
۱۹۰۲ طرح هادی تربت جام پل ورزه-M2R سازآب شرق 90
۱۹۰۳ طرح هادی جوین یوسف آباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۰۴ طرح هادی جوین حکم آباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۰۵ طرح هادی باخرز قلعه نو علیا-M2R سامان آفرین طوس 90
۱۹۰۶ طرح هادی خواف ارگ قلندر-M2R شهر تاش پویا 90
۱۹۰۷ طرح هادی خواف ده خطیب-M2R شهرتاش پویا 90
۱۹۰۸ طرح هادی خواف برکاد جدید-M2R شهرتاش پویا 90
۱۹۰۹ طرح هادی محولات ظهیرآباد-M2R آبخیز گستر مشهد 90
۱۹۱۰ طرح هادی محولات جنت آباد-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۹۱۱ طرح هادی محولات قلعه نو-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۹۱۲ طرح هادی تربت جام چاه مزار علیا-M2R سازآب شرق 90
۱۹۱۳ طرح هادی تربت حیدریه مورشک-M نقش کلیک 89
۱۹۱۴ طرح هادی تربت حیدریه قش رباط-M2R اوت 90
۱۹۱۵ طرح هادی محولات مهنه-M2R آبخیز گستر مهر مشهد 90
۱۹۱۶ طرح هادی محولات علی آباد سفلی-M شرکت بین المللی نقش کلیک 90
۱۹۱۷ طرح هادی چناران رضاآباد طاهری-M2R راهبرد محیط ایرانیان 90
۱۹۱۸ طرح هادی چناران قلقوجان-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۱۹ طرح هادی چناران ماسی ماسکانلو-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۲۰ طرح هادی چناران قزلکن-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۲۱ طرح هادی چناران کبیر و گلک-M2R راهبرد محیط ایرانیان 90
۱۹۲۲ طرح هادی چناران امیرآباد-M2R راهبرد محیط ایرانیان 90
۱۹۲۳ طرح هادی چناران نورالدین-M2R راهبرد محیط ایرانیان 90
۱۹۲۴ طرح هادی چناران طویل-M2R راهبرد محیط ایرانیان 90
۱۹۲۵ طرح هادی خلیل آباد سعدالدین طرح مثبت 89
صفحه ۷۷ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۲۶ طرح هادی خواف حسن آباد-M اوت 87
۱۹۲۷ طرح هادی خواف کلاته لاخی-M2R شهرتاش پویا 90
۱۹۲۸ طرح هادی خواف علی آباد جدید-M نقش کلیک 90
۱۹۲۹ طرح هادی خواف مهرآباد-M نقش کلیک 90
۱۹۳۰ طرح هادی سبزوار حسن آباد سبه-M2R همایون فرد 91
۱۹۳۱ طرح هادی سبزوار سیمان-M2R شهرتاش پویا 90
۱۹۳۲ طرح هادی جغتای خسرو شیر-M2R طرح مثبت 90
۱۹۳۳ طرح هادی قوچان علی آباد-M2R راضیه بهمدی 90
۱۹۳۴ طرح هادی کاشمر کوشه-M2R طرح مثبت 90
۱۹۳۵ طرح هادی کاشمر ایور-M2R طرح مثبت 91
۱۹۳۶ طرح هادی کلات برده-M2R طرح مثبت 90
۱۹۳۷ طرح هادی کلات آبکمر-M2R طرح مثبت 90
۱۹۳۸ طرح هادی کلات بابا فرجی-M2R طرح مثبت 90
۱۹۳۹ طرح هادی مشهد جلال آباد-M2R بام شهر طوس 90
۱۹۴۰ طرح هادی مشهد خرم آباد-M2R بام شهر طوس 90
۱۹۴۱ طرح هادی مشهد شیرحصار-M2R بام شهر طوس 90
۱۹۴۲ طرح هادی مشهد گل بقرا-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۹۴۳ طرح هادی مشهد رازون-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۹۴۴ طرح هادی مشهد کوشک آباد-M2R طرح مثبت 90
۱۹۴۵ طرح هادی مشهد سعادت آباد(خان سعادت)-M2R طرح مثبت 90
۱۹۴۶ طرح هادی مشهد تیمورآباد-M2R اوت 89
۱۹۴۷ طرح هادی نیشابور علی آباد-قره خان-M2R طرح ریزان و تصویرگران شهر 90
۱۹۴۸ طرح هادی نیشابور حصار-M2R سامان آفرین طوس 89
۱۹۴۹ طرح هادی نیشابور کوشکک-M2R سپهر نقش پردازان 90
۱۹۵۰ طرح هادی نیشابور سلیمانی-M2R سپهرنقش پردازان 90
صفحه ۷۸ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۵۱ طرح هادی نیشابور حصارگل-M2R سپهرنقش پردازان 90
۱۹۵۲ طرح هادی نیشابور ابراهیم آباد-M2R سپهر نقش پردازان 90
۱۹۵۳ طرح هادی نیشابور ده داروغه-مظفرآباد-M2R رفعت شیبانی زاده 90
۱۹۵۴ طرح هادی باخرز ارزنه-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۵۵ طرح هادی باخرز کردیان-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۵۶ طرح هادی تخت جلگه صمان-M2R افسانه مجیدی 90
۱۹۵۷ طرح هادی تخت جلگه گرماب شاهزاده-M2R افسانه مجیدی 90
۱۹۵۸ طرح تفصیلی نیشابور کاریزنو سامان آفرین طوس 90
۱۹۵۹ طرح تفصیلی نیشابور حسن آباد بلهر محمودی 90
۱۹۶۰ طرح تفصیلی نیشابور فیض آباد-زرنده-ده حلاج محمدعلی نمائی 89
۱۹۶۱ طرح تفصیلی مشهد سالارآباد علامتیان 90
۱۹۶۲ طرح تفصیلی مشهد سلطان آباد نمک علامتیان 90
۱۹۶۳ طرح تفصیلی کاشمر موشک خواجوی 90
۱۹۶۴ طرح تفصیلی کاشمر سرحوضک خواجوی 90
۱۹۶۵ طرح تفصیلی رشتخوار حقن آباد علامتیان 90
۱۹۶۶ طرح هادی مشهد کلاته برفی-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۶۷ طرح هادی چناران چمله پردیس شهر 90
۱۹۶۸ طرح هادی چناران گل خاتون پردیس شهر 90
۱۹۶۹ طرح هادی مشهد دوست آباد-M2R ساج طوس یاران 90
۱۹۷۰ طرح تفصیلی تربت جام تیمنک سفلی علامتیان 90
۱۹۷۱ طرح تفصیلی خواف ابراهیمی سامان آفرین طوس 90
۱۹۷۲ طرح تفصیلی تایباد چهاربرجی رجایی 90
۱۹۷۳ طرح تفصیلی درگز کاهو(فاقد گزارش) بام شهر طوس 85
۱۹۷۴ طرح تفصیلی تربت جام تیمنک علیا(فاقد گزارش) علامتیان 90
۱۹۷۵ طرح تفصیلی گناباد دیسفان سامان آفرین طوس 90
صفحه ۷۹ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۱۹۷۶ طرح تفصیلی فریمان سردشت سامان آفرین طوس 90
۱۹۷۷ طرح تفصیلی کلات حمام قلعه علی اصغر کاووسی نیا 90
۱۹۷۸ طرح تفصیلی کلات چرم کهنه سامان آفرین طوس 90
۱۹۷۹ طرح هادی بردسکن رسن ساج طوس یاران 91
۱۹۸۰ طرح هادی بردسکن علی بیگ ساج طوس یاران 91
۱۹۸۱ طرح هادی تایباد هفت سویی-M2R ساج طوس یاران 89
۱۹۸۲ طرح هادی تربت جام حسنی حاجی ابراهیم عبداله خزاعی 89
۱۹۸۳ طرح هادی تربت جام قاسم آباد عبداله خشولی 89
۱۹۸۴ طرح هادی تربت جام کل ملک آباد مهدی مودودی 89
۱۹۸۵ طرح هادی تربت جام کلاته حمید مهدی مودودی 89
۱۹۸۶ طرح هادی تربت جام برجک شیخی-M2R آمایش نگار طوس 90
۱۹۸۷ طرح تفصیلی کاشمر کسرینه زنده جان محمدرضا هاشمی 90
۱۹۸۸ طرح تفصیلی خوشاب سیدآباد سامان آفرین طوس 90
۱۹۸۹ طرح هادی تربت جام فیض آباد-M2R آمایش نگار طوس 90
۱۹۹۰ طرح هادی تربت جام ملک آباد-M2R آمایش نگار طوس 90
۱۹۹۱ طرح هادی تربت جام رضاآباد الهه خسروی 90
۱۹۹۲ طرح هادی تربت جام یکه باغ راضیه عاشوری 90
۱۹۹۳ طرح هادی تربت جام رحیم آباد-M2R منصوره غیورمداح 90
۱۹۹۴ طرح هادی تربت جام نیک پی-M2R منصوره غیورمداح 90
۱۹۹۵ طرح هادی تربت حیدریه خدابنده مژگان شرف زاده 90
۱۹۹۶ طرح هادی تربت حیدریه شیخ ابوالقاسم الهه اسدی 90
۱۹۹۷ طرح هادی تربت حیدریه کسکک جواد فرهادی 90
۱۹۹۸ طرح هادی تربت حیدریه بنهنگ-M2R اوت 90
۱۹۹۹ طرح هادی تربت حیدریه کلاته ثم-M2R بام شهر طوس 90
۲۰۰۰ طرح هادی تربت حیدریه علیک-M2R سپهر نقش پردازان 90
صفحه ۸۰ از ۹۶۶:۲۸ ، ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

برای جستجو بر روی علامت ذره بین کلیک نمایید

ردیف نوع مطالعات  نام شهرستان  نام روستا  بخش  دهستان  نام مشاور  سال تهیه
۲۰۰۱ طرح هادی تربت حیدریه پطرو-M2R سپهر نقش پردازان 90
۲۰۰۲ طرح هادی زاوه اسماعیل آباد منصوره غیورمداح 89
۲۰۰۳ طرح هادی زاوه بقیع راحله تقوی 89
۲۰۰۴ طرح هادی زاوه پاگدار جواد فرهادی 89
۲۰۰۵ طرح هادی زاوه حفیظ آباد مرضیه مزروعی 89
۲۰۰۶ طرح هادی زاوه سرخی صدیقه اکرمی نیا 89
۲۰۰۷ طرح هادی زاوه صبی محمدعلی یزداندوست 89
۲۰۰۸ طرح هادی زاوه زاوه-M2R سامان آفرین طوس 91
۲۰۰۹ طرح هادی زاوه کنگ علیا-M2R آبخیز گستر مشهد 91
۲۰۱۰ طرح هادی زاوه کنگ سفلی-M2R آبخیز گستر مشهد 91
۲۰۱۱ طرح هادی زاوه شستان علیا سعیده گنج بخش 89
۲۰۱۲ طرح هادی زاوه شیرخون علی محدثی 89
۲۰۱۳ طرح هادی زاوه کاریز گلی علی محدثی 89
۲۰۱۴ طرح هادی چناران زینگر همایون فرد 90
۲۰۱۵ طرح هادی چناران گلم پردیس شهر طرح 90
۲۰۱۶ طرح هادی چناران حسین آباد پردیس شهر طرح 90
۲۰۱۷ طرح هادی چناران دستگرد-M2R پردیس شهر 91
۲۰۱۸ طرح هادی چناران کرنگان-M2R پردیس شهر 91
۲۰۱۹ طرح هادی چناران چنار-M2R پردیس شهر 91
۲۰۲۰ طرح هادی خلیل آباد شوراب